Nájdené právne články pre výraz: základné zásady trestného konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

808 dokumentov
177 dokumentov
1086 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Gábor Gál
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa venuje niektorým základným zásadám trestného konania vo svetle súčasnej vlny zatýkania a väzobného trestného stíhania obvinených.

Úryvok z textu:
Pri uda­los­tiach pos­led­ných dní som opäť spo­zor­nel a pri­vied­li ma opäť k to­mu, aby som spí­sal svo­je my­šlien­ky. Či už iš­lo o zve­rej­ne­nie ce­lé­ho vý­slu­chu JUDr. Mo­ni­ky Jan­kov­skej, tak­mer hneď po pod­pí­sa­ní zá­pis­ni­ce, čo ne­má na Slo­ven­sku, ale ani vo sve­te ob­do­bu. Po­tom aké­si tra­gi­ko­mic­ké tla­če­nie sa de­sia­tok kuk­lá­čov pred vý­ťa­hom v síd­le Pen­ty, ďa­lej nas­le­do­val list pro­ku­rá­tor­ky JUDr. Ku­čer­ko­vej o prak­ti­kách a po­doz­re­niach ne­zá
Autor: JUDr. Marika Briatková
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje téme zásady primeranosti a jej uplatňovanie pri jednotlivých inštitútoch trestného práva. Cieľom článku je definovanie pojmu zásady primeranosti v kontexte trestného práva a jej uplatnenie v trestnom práve hmotnom ako zásady pri ukladaní trestov páchateľovi trestného činu a v kontexte práva procesného ako zásade priamo definovanej v §2 ods. 2 Trestného poriadku a uplatňovanie vo viacerých procesných inštitútoch ako napr. inštitút predvolania, predvedenia a zabezpečenie svedka, príkazu na zatknutie, vydanie a odňatie veci, osobnej a domovej prehliadke.

Úryvok z textu:
Úvod Cieľom trestného konania je náležite zistiť skutkový stav veci, odhaliť spáchané trestné činy a ich páchateľov a v zmysle zákona ich spravodlivo potrestať, pričom ale vždy treba rešpektovať základné práva a slobody dotknutých osôb. V trestnom konaní, pri vykonávaní niektorých dôkazných prostriedkov dochádza k zásahom do základných práv osôb. Základné práva a slobody osôb a ich ochrana sú garantované samotnou Ústavou Slovenskej republiky a množstvom právnych predpisov. Samotná Úst
Autor: doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová PhD.
Zdroj: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Samospráva v advokácii na našom území funguje približne v dnešnej podobe od roku 1875. Po období silne zužujúcej samosprávu (1948 – 1989) už 30 rokov funguje samospráva v advokácii v jej plnom význame. Príspevok sa venuje jednotlivým aspektom samosprávy a záujmovej samosprávy v advokácii a jej významu pre právny štát.

Úryvok z textu:
  ÚVOD V úvahách o princípe právneho štátu ako súčasti materiálneho jadra ústavy a o právnom štáte a jeho materiálnom jadre, je možné pristaviť sa pri samospráve. Záujmová samospráva je súčasťou nášho právneho poriadku. Nie je zakotvená v ústave, ale v jednotlivých zákonoch. Za ostatných 30 rokov predstavuje funkčnú súčasť nášho právneho prostredia. Záujmová samospráva predstavuje významný prvok pre demokratický a pr
Autor: JUDr. Filip Vincent
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na otázku efektívnosti trestného konania, ktorá je momentálne pomerne aktuálnou v diskusii na akademickej pôde ako aj v aplikačnej praxi. Po 15 rokoch od rekodifikácie trestného práva procesného nastal priestor na vykonanie zmien, ktoré by mohli zvýšiť efektívnosť trestného konania s ohľadom na doterajšiu aplikačnú prax. Autor sa v príspevku venuje vzťahu zvyšovania efektívnosti trestného konania a niektorých základných zásad trestného konania. Vdruhej časti príspevku autor venuje pozornosť niektorým parciálnym otázkam týkajúcich ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod V príspevku sa zaoberáme otázkou zvyšovania efektívnosti trestného konania, ktorá sa teraz stáva pomerne pretaktovanou naprieč verejnou vedeckou a aj odbornou diskusiou. Zvyšovanie efektívnosti trestného konania bolo považované za jeden z cieľov rekodifikácie trestného procesu v roku 2005, pričom v súčasnosti sa táto otázka znova otvára. Rekodifikácia trestného práva procesného v roku 2005 priniesla zvýšenie efektívnosti tres
Autor: doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá súčasným stavom právnej úpravy správneho trestania v podmienkach SR, komparuje ju s českou právnou úpravou a analyzuje jej súlad s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Úprava správneho trestania je v súčasnosti čiastočne kodifikovaná vo forme zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej aj ako „ slovenský zákon o priestupkoch“), v ktorom je obsiahnuté priestupkové právo hmotné tak vo forme legálneho vymedzenia všeobecných inštitútov, ako sú pôsobnosť zákona, príslušnosť správneho orgánu, zodpovednosť za priestupok, okolnosti vylučujúce protiprávnosť atď. Druhá časť upravuje niektor
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá trestným činom ohovárania na podklade konkrétneho prípadu z aplikačnej praxe.

Úryvok z textu:
Vo sve­te prá­va exis­tu­jú prí­pa­dy, kde mu­sí ar­bi­ter na­mies­to prík­lo­nu k to­mu či oné­mu nor­ma­tív­ne­mu us­ta­no­ve­niu, pris­tú­piť k šir­šej práv­nej úva­he tý­ka­jú­cej sa ap­li­ká­cie práv­nych prin­cí­pov. Sú­dy sa s uve­de­nou šir­šou per­spek­tí­vou vý­kla­du či ap­li­ká­cie stre­tá­va­jú čas­tej­šie ako or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní (ďa­lej len OČTK) a to z dô­vo­du ri­gíd­nos­ti a „pres­nos­ti“ tres­tnop­ráv­nych no­riem, kto­rý­mi sa mu­sia vo svo­jej praxi OČTK r
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok analyzuje zásadu hospodárnosti trestného konania z pohľadu aplikačnej praxe.

Úryvok z textu:
Hos­po­dár­nosť - zá­sa­da ale­bo zá­ha­da tres­tné­ho ko­na­nia? V pred­kla­da­nom člán­ku sa autor bu­de za­be­rať sú­čas­ným sta­vom zá­sa­dy hos­po­dár­nos­ti tres­tné­ho ko­na­nia. V úvo­de člán­ku po­pí­še, či mož­no tú­to ap­li­kač­nú zá­sa­du po­va­žo­vať prí­tom­nú v práv­nom po­riad­ku a te­da za zá­väz­nú; či sú ňou OČTK po­vin­né sa za­obe­rať a ak áno, aký má uve­de­ná zá­sa­da ob­sah resp. roz­sah a tiež prib­lí­ži dô­vo­dy sú­čas­né­ho sta­vu práv­nej úp­ra­vy. V ďal­šej č
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok predstavuje príspevok do odbornej diskusie o možnostiach použitia súkromných nahrávok ako dôkazov v trestnom konaní, pričom podstatná časť tohto príspevku bola prednesená dňa 04.04.2019 na konferencii s názvom "Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní - možnosti a perspektívy", ktorá sa konala v Bratislave.

Úryvok z textu:
Sku­toč­ne mož­no pou­žiť ako dô­kaz v tres­tnom ko­na­ní ne­zá­kon­ne zís­ka­né súk­rom­né nah­ráv­ky?[1] Cie­ľom toh­to prís­pev­ku je pok­ra­čo­vať v od­bor­nej dis­ku­sii[2] o spor­nej prob­le­ma­ti­ke zá­kon­nos­ti, či ne­zá­kon­nos­ti vy­ho­to­ve­nia ob­ra­zo­voz­vu­ko­vých zá­zna­mov, kto­ré bo­li vy­ho­to­ve­né súk­rom­nou oso­bou (t. j. oso­bou od­liš­nou od or­gá­nu čin­né­ho v tres­tnom ko­na­ní) bez súh­la­su nah­rá­va­nej oso­by a ich nás­led­nej dô­kaz­nej pou­ži­teľ­nos­ti
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok má ambíciu dať do pozornosti previerku zákonnosti predkladaných dôkazných prostriedkov v trestnom konaní zo strany orgánov činných v trestnom konaní.

Úryvok z textu:
Uve­de­ným člán­kom má autor am­bí­ciu dať do po­zor­nos­ti pre­vier­ku zá­kon­nos­tí pred­kla­da­ných dô­kaz­ných pros­tried­kov v tres­tnom ko­na­ní zo stra­ny OČTK. Cie­ľom bu­de prib­lí­že­nie pro­ce­su pri­jí­ma­nia do­ru­čo­va­ných dô­kaz­ných pros­tried­kov do tres­tné­ho ko­na­nia a ich hod­no­te­nia z poh­ľa­du OČTK. Sú­čas­ťou vý­kla­du je aj po­vin­ná jaz­da tý­ka­jú­ca sa práv­nej úp­ra­vy, kto­rá sa tý­ka da­nej prob­le­ma­ti­ky. V zmys­le § 2 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad
Autor: JUDr. Juraj Drugda PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor sa v príspevku zameriava na priblíženie najdôležitejších aspektov vývoja právnej úpravy prípravného konania, so špeciálnym zameraním na preskúmanie ich možného vplyvu na efektívnosť tejto etapy trestného konania. Získané poznatky budú podrobené historicko-právnej analýze, spolu svyužitím metódy komparácie príslušných ustanovení dvoch právnych predpisov, konkrétne zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom v znení neskorších predpisov a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov. Dôraz bude kladený na p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Prípravné konanie možno definovať ako úsek trestného konania od začatia trestného stíhania do podania obžaloby, návrhu na schválenie dohody o vine a treste alebo do právoplatnosti rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní vo veci samej. Účelom prípravného konania je zistiť trestný čin, odhaliť páchateľov, vykonať neodkladné, neopakovateľné a zaisťovacie úkony a podľa možností a okolností prípadu čo možno najrých
MENU