Nájdené právne články pre výraz: zákonný sudca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2903 dokumentov
5619 dokumentov
19155 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok voľne nadväzuje na článok "Bezvedomie zadržaného obvineného" a opätovne sa zaoberá problematikou rozhodovania o väzbe, tentoraz otázkou procesného postupu sudcu pre prípravné konanie, ktorý je miestne nepríslušným na rozhodovanie o návrhu prokurátora na vzatie obvineného do väzby

Sprievodný text: Prís­pe­vok voľ­ne nad­vä­zu­je na člá­nok uve­rej­ne­ný na tej­to strán­ke s náz­vom „Bez­ve­do­mie za­dr­ža­né­ho ob­vi­ne­né­ho“ a opä­tov­ne sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou roz­ho­do­va­nia o väz­be, ten­to­raz otáz­kou ako má pos­tu­po­vať sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie, keď sa cí­ti mies­tne nep­rís­luš­ným na roz­ho­do­va­nie o návr­hu na vza­tie ob­vi­ne­né­ho do väz­by, kto­rý po­dal pro­ku­rá­tor v zá­kon­nej le­ho­te za­dr­ža­nia.

Úryvok z textu:
Prís­pe­vok voľ­ne nad­vä­zu­je na člá­nok uve­rej­ne­ný na tej­to strán­ke s náz­vom „Bez­ve­do­mie za­dr­ža­né­ho ob­vi­ne­né­ho“ a opä­tov­ne sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou roz­ho­do­va­nia o väz­be, ten­to­raz otáz­kou ako má pos­tu­po­vať sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie, keď sa cí­ti mies­tne nep­rís­luš­ným na roz­ho­do­va­nie o návr­hu na vza­tie ob­vi­ne­né­ho do väz­by, kto­rý po­dal pro­ku­rá­tor v zá­kon­nej le­ho­te za­dr­ža­nia. V tom­to sme­re je ap­li­kač­ným prob­lé­mom
Autor: Mgr. Lucia Grajcárová
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Právna úprava pracovných podmienok v súčasnosti, je výsledkom mnohých pokusov a úprav, ktoré výrazne ovplyvnili a poznačili hospodárske, sociálne, spoločenské aj politické zmeny. K dynamickému rozvoju právnej úpravy na poli pracovných podmienok žien, tehotných žien a matiek došlo začiatkom 20. storočia. Dovtedy im nebola venovaná dostatočná pozornosť, ktorú si nevyhnutne vyžadujú a boli formulované len okrajovo. Do vydania Zákonníka práce v roku 1965 neexistovala na našom území komplexná a jednotná právna úprava pracovných podmienok žien, tehotných žien a matiek. Súviselo to nielen s roztriešt ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Právna úprava pracovných podmienok v súčasnosti, je výsledkom mnohých pokusov a úprav, ktoré výrazne ovplyvnili a poznačili hospodárske, sociálne, spoločenské aj politické zmeny. K dynamickému rozvoju právnej úpravy na poli pracovných podmienok žien, tehotných žien a matiek došlo začiatkom 20. storočia. Dovtedy im nebola venovaná dostatočná pozornosť, ktorú si nevyhnutne vyžadujú a boli formulované len okrajovo. Do vydania Zákonníka práce v roku 1965 neexistovala na našom území komplexná a je
Autor: JUDr. Ján Hrubala
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou prezumpcie neviny a nestrannosťou sudcu v skupinových trestných veciach na podkalde prípadu R.L. a spol.

Úryvok z textu:
Pre­jed­ná­va­nie sku­pi­no­vých ve­cí vo via­ce­rých sa­mos­tat­ne ve­de­ných ko­na­niach, naj­mä z dô­vo­dov rých­los­ti a hos­po­dár­nos­ti ko­na­nia, ne­bo­lo „ideál­nym rie­še­ním“ ani v mi­nu­los­ti, pri­čom zme­ny pos­ta­ve­ní vy­po­ve­da­jú­cich osôb spô­so­bo­va­li v niek­to­rých ko­na­niach prob­lé­my i prie­ťa­hy., Nik­dy však prob­lém ne­vyús­til do ta­kých roz­me­rov ako v sú­čas­nos­ti, ke­dy pri­či­ne­ním nie­koľ­kých sud­cov Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa v
Autor: JUDr. Marek Kundrát LL.M.
Zdroj: Najprávo
Abstrakt: Portál www.najpravo.sk v článku Nový fenomén: Vyber si svoj súd zo dňa 9.5.2012 poukázal na triky, ktoré v tom čase používali podnikatelia a advokáti na obchádzanie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku týkajúcich sa miestnej príslušnosti súdov. V roku 2020 som sa vo svojej praxi stretol s týmto konaním a na moje prekvapenie, platná právna úprava (Civilný sporový poriadok) podľa môjho názoru stále umožňuje zneužitie zákonnej úpravy týkajúcej sa miestnej príslušnosti, pričom takýto postup bude síce po formálnej stránke v súlade s Civilným sporovým poriadkom, avšak v skutočnosti bude mať za ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Portál www.najpravo.sk v článku Nový fenomén: Vyber si svoj súd zo dňa 9.5.2012 poukázal na triky, ktoré v tom čase používali podnikatelia a advokáti na obchádzanie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku týkajúcich sa miestnej príslušnosti súdov. V roku 2020 som sa vo svojej praxi stretol s týmto konaním a na moje prekvapenie, platná právna úprava (Civilný sporový poriadok) podľa môjho názoru stále umožňuje zneužitie zákonnej úpravy týkajúcej sa miestnej príslušnosti, pričom takýto post
Autor: Petra Kašeláková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Nemôžeme si predstaviť demokratický právny štát bez nezávislého súdnictva. Doteraz ľudstvo nevymyslelo účinnejší mechanizmus ochrany práva. Práve súdnictvo vystupuje ako garant štátu. Predovšetkým jeho pôsobením sa presadzuje panstvo práva. Do pojmu právneho štátu primárne patrí suverenita, deľba moci, fungujúci mechanizmus obmedzenia moci, aplikácia zvrchovanosti_zákona, rešpektovanie práv a oprávnených záujmov občanov a rešpektovanie princípov medzinárodného práva. Existencia medzinárodného práva nepredpokladá nadriadenú, centralizovanú zákonodarnú, výkonnú či súdnu moc. Štáty sú súčasne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Úvod do problematiky Nepomôžeme chudobným likvidáciou bohatých. Nepomôžeme slabým oslabením silných. Nezvýšime príjmy znížením ziskov. Bratstvo neposilníme skrz triednu nenávisť. Morálku, charakter a odvahu neposilníme, keď ľuďom vezmeme iniciatívu a nezávislosť.1 Nemôžeme si predstaviť demokratický právny štát bez nezávislého súdnictva. Doteraz ľudstvo nevymyslelo účinnejší mechanizmus ochrany práva. Práve súdnictvo vystupuje ako garant štátu. Predovšet
Autor: Mgr. Anton Martvoň PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou elektronizácie v správe justície a jej nedostatkami, ktoré sa začali objavovať v e-Justice v praxi. Taktiež sa autor tohto príspevku snaží poukázať na vybrané nedostatky v e-Justice a navrhnúť ich praktické a teoretické riešenia.

Úryvok z textu:
ÚVOD Na viacerých úsekoch justície a správy justície, teda aj správy súdnictva, či väzenstva , čelila Slovenská republika dlhé roky nepriaznivým výsledkom a trendom, ktoré predstavovali nárast počtu nevybavených a reštančných vecí, ako aj vysoký počet prípadov nerozhodnutých v primeranej lehote. Inštitúty ako elektronická podateľňa, elektronický súdny spis, zverejňovanie súdnych rozhodnutí v elektronickej forme, zefektívnenie a zvýšenie transparentnosti rozhodovan
Autor: doc. JUDr. Matúš Nemec PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Na počiatku inštitútu právneho zastúpenia, resp. advokácie je rímsky patronátny vzťah. Súčasťou tohto vzťahu (ius patronatus, ius applicationis), medzi patrónom (patronus) a prepustencom, bývalým otrokom (libertinus), je povinnosť patróna zastupovať svojho „klienta“ pred súdom. Cieľom úpravy tejto povinnosti nebolo stricto sensu doviesť kauzu do úspešného konca, ale skôr z pozície autority patróna prejaviť svojmu klientovi podporu a dôveru. V pozícii patrónov najčastejšie vystupovali pontifikovia, ktorí patrili k najbohatším skupinách obyvateľstva a v dôsledku toho vlastnili veľa otrokov, ale ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Na počiatku inštitútu právneho zastúpenia, resp. advokácie je rímsky patronátny vzťah. Súčasťou tohto vzťahu (ius patronatus, ius applicationis), medzi patrónom (patronus) a prepustencom, bývalým otrokom (libertinus), je povinnosť patróna zastupovať svojho „klienta“ pred súdom. Cieľom úpravy tejto povinnosti nebolo stricto sensu doviesť kauzu do úspešného konca, ale skôr z pozície autority patróna prejaviť svojmu klientovi podporu a dôveru. V pozícii patrónov najčastejšie vystupovali pontifik
Autor: JUDr. Libor Samec
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok upozorňuje na možnú neústavnosť niektorých ustanovení Exekučného poriadku a Vyhlášky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov. Zdroje potenciálnej zaujatosti sú odmena súdneho exekútora a dispozičné právo oprávneného rozšírené okrem návrhu aj na osobu súdneho exekútora. Výška odmeny je určovaná podľa výšky peňažnej pohľadávky t.j. prejednávanej veci. Dispozičné právo oprávneného, vzťahujúce sa aj na osobu exekútora, umožňuje ho kedykoľvek v priebehu exekúcie bez udania vymeniť za iného exekútora. Tieto aspekty preto narušujú ústavou zaručenú ochranu na súdnu a inú právnu ochranu pos ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 PRÁVNA ÚPRAVA ZARUČUJÚCA NESTRANNOSŤ A NEZÁVISLOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA Podľa ust.§2 Exekučného poriadku je exekútor štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Táto jeho činnosť je v exekučnom poriadku označená ako EXEKUČNÁ ČINNOSŤ. Podľa ust.3 Exekučného poriadku „Exekútor vykonáva svoju činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi pre
Autor: JUDr. Andrej Poruban PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá kauzálnou príslušnosťou ako novým prvkom v pracovnoprávnych sporoch po prijatí Civilného sporového poriadku č. 160/2015 Z. z.

Úryvok z textu:
ÚVOD Od 1. júla 2016 Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. nahradil Civilný sporový poriadok č. 160/2015 Z. z. (ďalej aj ako CSP), ktorý si inter alia kladie za cieľ zabezpečiť rýchlu a spravodlivú ochranu práv a právom chránených záujmov procesných strán a vytvoriť priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia. K dosiahnutiu tohto cieľu majú prispieť viaceré pravidlá a procesnoprávne inštitúty, ktoré majú vytvárať efektívny rámec pre ochranu práv rezul
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Prinášame Vám príspevok Petra Sepešiho, člena Výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky, ktorého obsahom je návrh zmeny pravidiel voľby predsedu a podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov, nakoľko postup schvaľovania kandidátov na predsedu a podpredsedu komory SFZ podľa aktuálnych predpisov SFZ bol opakovane neúspešný. Základnými cieľmi navrhovanej zmeny systému voľby a predpisov SFZ je dosiahnutie objektívnej nestrannosti predsedu a podpredsedu komory SFZ a vyváženosti zloženia senátov komory pre profesionálny futbal ako aj senátov pre amatérsky futbal.

Úryvok z textu:
Na úvod: Dňa 6. júna 2019 bol rok odvtedy, čo uplynulo 4-ročné funkčné obdobie predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „komora SFZ”) JUDr. Miroslava Hliváka PhD., ako aj podpredsedníčky komory JUDr. Žanety Surmajovej PhD. Obom menovaným je potrebné aj na tomto mieste poďakovať za ich prínos a pomoc slovenskému futbalu, za ich čas, energiu, múdrosť a skúsenosť, ktorými prispeli k vzniku komory SFZ a následne veľmi dôstojne a profesionálne viedli komoru SFZ v jej prvom volebn
MENU