Nájdené právne články pre výraz: zásah do osobnostných práv

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 44

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

623 dokumentov
262 dokumentov
2040 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Ochrana a komerčné využívanie osobnostných práv športovcov, obdobných práv právnických osôb a osobnomajetkových práv je otázkou nanajvýš aktuálnou, a pozornosť sa jej venuje na celom svete. V Slovenskej republike napriek tomu táto problematika zatiaľ nebola v právnej vede osobitne skúmaná.

Úryvok z textu:
Ochrana a komerčné využívanie osobnostných práv športovcov, obdobných práv právnických osôb a osobnomajetkových práv je otázkou nanajvýš aktuálnou, a pozornosť sa jej venuje na celom svete.[1] V Slovenskej republike napriek tomu táto problematika zatiaľ nebola v právnej vede osobitne skúmaná.[2] Osobnostné právo, resp. právo na ochranu osobnosti, môžeme považovať za absolútne, osobné, neprevoditeľné, časovo neobmedzené a nepremlčateľné. Osobnostné právo sa rozlišuje na všeobecné, kto
Autor: JUDr. Miroslava Kušníriková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako aj ďalších služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je vyhradené poskytovateľovi a zdravotníckym pracovníkom. V posledných rokoch značne vzrástol počet občianskoprávnych žalôb, kedy sa žalobcovia domáhajú náhrady škody na zdraví, titulom bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia a náhrady nemajetkovej ujmy, ak poskytnutá zdravotná starostlivosť nebola vsúlade s lege artis a došlo ku škode na zdraví a / alebo k zásahu do osobnostných práv fyzickej osoby. V nasledujúcom článku sa zameriame na vybrané osobitosti dokazovania vmed ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Dokazovanie v medicínskych sporoch sa spravidla vyznačuje vysokou náročnosťou, ktorá spočíva vpotrebe zodpovedať vysoko odborné otázky, až vedecké poznatky znalcom, resp. znaleckým ústavom, čo má za následok ich dlhé časové trvanie. Už v úvode je potrebné poznamenať, že od štandardných pravidiel dokazovania v civilnom procese je možné badať odklon vtom zmysle, že žalobca môže byť vspore úspešný ajvtom prípade, ak sa mu nepodarilo preukázať bez ďalších pochybností príčinnú súvislosť m
Autor: Mgr. Peter Uhrinovský
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Ochranu osobnosti fyzickej osoby upravuje v rovine občianskoprávnej predovšetkým zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v ustanoveniach § 11 a § 16. Ustanovenie § 11 Občianskeho zákonníka má funkciu tzv. generálnej klauzuly a vymedzuje predmet tejto ochrany. Osobnosť človeka je vo všeobecnosti nehmotným statkom, kde nehmotnými statkami sú aj jednotlivé stránky tejto osobnosti, pričom sa na tieto nehmotné statky upínajú a ich právnu ochranu zabezpečujú tzv. osobnostné práva. Jedným z hlavných cieľov tohto príspevku by malo byť porovnanie rozhodovacej činno ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 LEGISLATÍVNY NÁVRH OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA Dňa 14. januára 2009 vláda svojim uznesením č. 13/2009 prijala legislatívny návrh novelizácie Občianskeho zákonníka (ďalej len „legislatívny návrh“). Prijatím predmetného návrhu vo forme uznesenia vlády Slovenskej republiky sa text predloženého návrhu legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka stal oficiálnym dokumentom, a teda záväzným rámcom pre vypracovanie paragrafovaného znenia zákonníka. Aj keď z povahy vládou schváleného legislatívneho
Autor: JUDr. Alica Fedorová
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Mágia, hypnóza, veštenie a okultizmus sa najmä v masmédiách stávajú čoraz častejšími. Vo väčšej miere sa rozvíja alternatívna medicína, prevteľovanie, údajné techniky zdokonaľovania sa a liečenia.1 V dobe, ktorá sa vyznačuje vysokým stupňom kultúry, vzdelania a poznania prírody nie je zriedkavosťou, že sa človek uchyľuje k využívaniu služieb veštcov. Je to najmä vtedy, ak človeka trápi vážny problém a vyhľadáva pomoc veštcov, ktorí svoje remeslo často vykonávajú pochybným spôsobom. Veštci využívajú nerozumnosť a úzkostlivú situáciu svojich klientov. Prehrešujú sa proti spravodlivosti, klamú a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Veštenie a predpovedanie budúcnosti vo všeobecnosti V súčasnosti čoraz viac ľudí využíva služby veštcov, nakoľko sú veľmi zvedaví, čo ich v budúcnosti čaká.3 Zamýšľajú sa nad tým, či ich čaká bohatstvo alebo chudoba, láska alebo osamelosť, prípadne či budú žiť dlho alebo sa ich život náhle skončí. Nad týmito otázkami uvažujú ľudia už tisíce rokov. Mnohí sa snažia dozvedieť niečo o budúcnosti z nadprirodzených zdrojov, a preto sa radia s veštcami a jasnovidcami, ktorí tvrdia, že do
Autor: JUDr. Jozef Bolješik
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Účinná ochrana osobnostných práv občanov, ktorá spočíva najmä v garantovaní práva na ochranu osobnosti a v zabezpečení efektívnych právnych prostriedkov jeho ochrany, je záujmom každého demokratického právneho štátu. Osobnostné práva sú práva, ktoré chránia integritu človeka bez ohľadu na jeho vek, duševnú a intelektuálnu vyspelosť, vierovyznanie, národnostnú a etnickú príslušnosť, spoločenské postavenie, hmotné zabezpečenie. Ide o nehmotné nemajetkové hodnoty, chránené normami tak súkromného práva, ako aj verejného práva. Autor sa v príspevku zaoberá problematikou občianskoprávnej ochrany oso ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Právo na ochranu osobnosti, resp. tzv. osobnostné práva sú neoddeliteľnou súčasťou odvetvia občianskeho práva a ich právna úprava je obsiahnutá najmä v ust. § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Občianskoprávna ochrana osobnosti pritom vychádza z ústavného rámca, ktorým je najmä čl. 19 Ústavy SR. Obsahom citovaného článku je ústavná garancia práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti, práva na ochranu mena, ako aj práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním
Autor: Ján Lengvarský
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V prvej časti príspevku som poukázal na názory hovoriace v prospech, ako aj v neprospech možnosti účastníka správneho konania zaznamenať si priebeh ústneho pojednávania pred správnym orgánom zvukovým záznamovým zariadením.

Úryvok z textu:
V prvej časti príspevku som poukázal na názory hovoriace v prospech, ako aj v neprospech možnosti účastníka správneho konania zaznamenať si priebeh ústneho pojednávania pred správnym orgánom zvukovým záznamovým zariadením. Argumenty v prospech možnosti účastníka správneho konania nahrať si priebeh ústneho pojednávania boli zosumarizované v stanovisku Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku zo dňa 16. januára 2003, podľa ktorého je vyh
Autor: JUDr. Martina Haršányová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Subjektami v konaniach o ochrane osobnosti v mediálnom prostredí sú väčšinou na jednej strane majitelia médií a na druhej strane tzv. osoby verejného záujmu. Pojem „verejný záujem“ je častokrát pri obhajobe medializácie informácií zo súkromia osôb verejného záujmu zamieňaný so „zvedavosťou verejnosti“. Osoby verejného záujmu nie sú v právnej teórii jednoznačne definované. Za osoby verejného záujmu sú považovaní nielen politici, ale aj umelci, a rôzne osobnosti spoločenského života. Charakter spoločenského postavenia subjektu ochrany osobnosti v mediálnom prostredí určuje argumentáciu ohľadom m ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Konkretizácia a špecifikácia subjektov ochrany osobnosti v mediálnom prostredí v spore o ochrane osobnosti, je absolútne kľúčová pre konečné rozhodnutie súdu, na čo poukazujú aj nálezy Ústavného súdu a judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej ESĽP).  Konkretizáciu subjektov, teda vecnú legitimáciu, si súdy zodpovedajú v rámci otázky kto je v danom prípade subjektom ochrany a kto je subjektom zásahu, a to hneď na začiatku konania o ochrane osobnosti. Pokiaľ ni
Autor: JUDr. ICLic. Tomáš Majerčák PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V príspevku analyzujem judikatúru všeobecných súdov vo veci náhrady nemajetkovej ujmy poškodeným osobám pri dopravných nehodách. Poukazuje na konkrétne rozhodnutia súdov komu priznávajú náhradu nemajetkovej ujmy a kto je povinný na jej zaplatenie. To znamená, či povinným zmluvným poistením motorového vozidla je krytá aj náhrada nemajetkovej ujmy. Analyzujem aj rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci Haasová (C-22/12), a aký vplyv malo toto rozhodnutie na judikatúru všeobecných súdov.

Úryvok z textu:
  Úvod V súčasností nie je jednotná judikatúra súdov v otázke, či povinným zmluvným poistením je krytá aj náhrada nemajetkovej ujmy pri dopravných nehodách. Nemajetková ujma (škoda) vzniká rodičom pri náhlom úmrtí ich detí pri dopravných nehodách, ale aj deťom pri úmrtí rodičov a súrodencov. Trauma rodičov pri takejto náhlej a nečakanej smrti ich detí je veľmi veľká. Pokiaľ to niekto neprežil, nedokáže to ani pochopiť, ani precítiť. V tomto príspevku chcem analyzovať právnu úpra
Autor: JUDr. Martina Haršányová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Zmenou s najvýraznejším dopadom na inštitút ochrany osobnosti v návrhu novely Občianskeho zákonníka v porovnaní so znením súčasnej právnej úpravy, je vynechanie pojmu nemajetková ujma z dikcie zákona. Návrh novely OZ jednotne upravuje inštitút náhrady škody, na ktorý dikcia zákona odkazuje aj pri ustanoveniach o osobnostných právach. V návrhu novely OZ je škoda jednoznačne rozdelená na majetkovú škodu a nemajetkovú škodu. Nemajetková škoda nahrádza právny pojem nemajetková ujma. Plánované zmeny v Občianskom zákonníku týkajúce sa ustanovení o zodpovednosti za škodu spočívajú v systematike aj ob ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pripravované zmeny v Občianskom zákonníku, zákone č. 40/1964 Z z. (ďalej iba OZ), týkajúce sa ustanovení o zodpovednosti za škodu, sú zmeny nielen v systematike a terminológii právnej úpravy, ale aj obsahové zmeny. Za najvýraznejšiu zmenu pre inštitút ochrany osobnosti v Návrhu novely OZ v porovnaní so znením súčasnej právnej úpravy, považujem vynechanie pojmu nemajetková ujma z dikcie zákona. Návrh novely OZ v porovnaní so súčasnou právnou úpravou jednotne upravuje inštitút náhrad
Autor: Juliána Verešová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika kontroly zamestnancov je fenoménom, s ktorým sa pracovnoprávna úprava vyrovnáva už niekoľko rokov. Je spätá nielen so samotným technickým rozvojom zariadení umožňujúcich monitoring, ale zároveň je úzko prepojená s právom jednotlivca na súkromný život. Pri pohľade na vývoj právnej úpravy v tejto oblasti možno konštatovať, že zákonodarca svoju pozornosť venoval najmä precizovaniu voľby zamestnávateľa medzi rôznymi prostriedkami dohľadu a omnoho menšia pozornosť pripadla ochrane práv a záujmov dotknutých zamestnancov. V súčasnosti sú hranice prípustného monitorovania zamestnancov čas ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Problematika kontroly zamestnancov je fenoménom, s ktorým sa pracovnoprávna úprava vyrovnáva už niekoľko rokov. Je spätá nielen so samotným technickým rozvojom zariadení umožňujúcich monitoring, ale zároveň je úzko prepojená s právom jednotlivca na súkromný život. Pri pohľade na vývoj právnej úpravy v tejto oblasti možno konštatovať, že zákonodarca svoju pozornosť venoval najmä precizovaniu voľby zamestnávateľa medzi rôznymi prostriedkami dohľadu a omnoho menšia pozornosť pripadla oc
MENU