Nájdené právne články pre výraz: zaistenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 369

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4053 dokumentov
854 dokumentov
6409 dokumentov
447 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Nina Vančíková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku zaoberá zaistením počítačových údajov. Zdôrazňuje, že akýkoľvek zásah do inak chránených občianskych práv a slobôd musí byť legálny, legitímny a proporcionálny. Na príkladoch rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky ako i súdov ďalších krajín poukazuje na niektoré aplikačné problémy súvisiace s výkonom zaistenia počítačových údajov a načrtáva možnosti ich riešenia.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Počítače dnes používame skoro vo všetkých odvetviach života, slúžia na komunikáciu, výrobu, vzdelávanie a v neposlednom rade i na zábavu. Rozvoj počítačov a ich neustále zdokonaľovanie však prispel i k negatívnemu javu v spoločnosti. Tieto sa začali používať na páchanie kriminality. Vznikol fenomén, doposiaľ nepoznaný, počítačová kriminalita1. Odborná diskusia, ktorá sa tejto téme venovala, sa priklonila k názoru pr
Autor: doc. JUDr. Radovan Blažek PhD
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá komplikáciami, ktoré môžu nastať pri aplikácií trestnoprocesných ustanovení v prípade, že sa má zaistiť vec patriaca právnickej osobe. V tejto súvislosti článok pojednáva aj o prehliadke iných priestorov a pozemkov ako osobitnom inštitúte zameranom na zaistení vecí dôležitých pre trestné konanie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V súvislosti s prijatím nového zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.7.2016[1] sa upriamuje pozornosť odbornej i laickej verejnosti stále viac na tento inštitút a prijatie tohto zákona vyvolalo mnoho otázok, ako bude fungovať aplikácia tohto zákona a aké problémy sa môžu vyskytnúť v súvislosti s jeho prepojením na Trestný poriadok.[2] Asi každého zaujíma, či je táto právna úprava dostatočná a či b
Autor: JUDr. Dominika Porubská PhD.
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Spracovaná štúdia je zamerané na problematiku ciel policajného zaistenia a analýzu súčasného stavu využívania ciel policajného zaistenia. Práca poskytuje jednotný a ucelený systém poznatkov o celách, ktoré vychádzajú z aplikačnej praxe, boli získané vedeckými metódami a zosumarizované do logického celku. Poskytuje nový obzor a poznatky o tejto problematike a vytvára relevantné závery súvisiace s odporúčaniami na zefektívnenie práce polície priamo v celách policajného zaistenia.

Úryvok z textu:
Úvod Sloboda je kľúčovým statusom jednotlivca, ktorú je treba chrániť a považovať za nevyhnutnosť bytia a prosperity spoločnosti. Sloboda je definíciou stavu, kedy jednotlivec svoje konanie podriaďuje uspokojovaniu vlastných potrieb a túžieb bez toho, aby mu do tohto počínania zasahoval sekundárny element. Základné práva a slobody patria každému jedincovi od jeho narodenia a sú hlavným pilierom dôstojného života človeka. Každý demokratický štát vyznáva hodnotu ľudských práv a považuje ich
Autor: Dr.h.c., prof., JUDr. Lucia Kurilovská PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá praktickými aspektmi zaisťovania majetku pre účely jeho prepadnutia, či ako celku, alebo jednotlivých vecí prostredníctvom sankcií postihujúcich majetok. Tento postup sa v praxi nazýva finančným vyšetrovaním. Autori konfrontujú zákonnú úpravu so znením Akčného plánu boja proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti, financovania terorizmu a šírenia zbraní hromadného ničenia. Autori do príspevku zahrnuli taktiež štatistický prehľad trestných vecí napadnutých na vybraných Odboroch kriminálnej polície Okresných riaditeľstiev a O ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 207/2019 zo 7. mája 2019 schválila Akčného plánu boja proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti, financovania terorizmu a šírenia zbraní hromadného ničenia a obdobie rokov 2019- 2022[4] (ďalej len „Akčný plán“), ktorým zaviazala Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky a Slovenskú informačnú službu
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa v stručnosti venuje spornej problematike týkajúcej sa zrušenia zaistenia peňažných prostriedkov na účte v banke a ich vrátenia poškodenej osobe.

Sprievodný text: V sú-vis-los-ti so za-is-te-ním pe-ňaž-ných pros-tried-kov je v praxi po-mer-ne spor-né, či pro-ku-rá-tor v príp-rav-nom ko-na-ní, res-pek-tí-ve pred-se-da se-ná-tu v ko-na-ní pred sú-dom mô-že dať prí-kaz ban-ke, aby za-is-te-né pe-ňaž-né pros-tried-ky na úč-te nap-rík-lad ob-vi-ne-né-ho za-sla-la na účet poš-ko-de-né-ho (t. j. na iný účet), na-koľ-ko z vy-ko-na-né-ho do-ka-zo-va-nia je zrej-mé, že ide o fi-nan-čné pros-tried-ky pa-tria-ce poš-ko-de-né-mu (nap-rík-lad správ-ca da-ne vy-pla-tí ob-vi-ne-né-mu nad-mer-ný od-po-čet na je-ho účet, pri-čom vy-pla-te-ný nad-mer-ný od-po-čet bol žia-da-ný neop-ráv-ne-ne a je nes-por-né, že ide o fi-nan-čné pros-tried-ky štá-tu, res-pek-tí-ve poš-ko-de-ný za-šle fi-nan-čné pros-tried-ky ob-vi-ne-né-mu, kto-rý ich od ne-ho vy-lá-kal pod-vod-ným spô-so-bom a je zrej-mé, že ide o fi-nan-čné pros-tried-ky pa-tria-ce poš-ko-de-né-mu, kto-ré sa do dis-po-zí-cie ob-vi-ne-né-ho dos-ta-li len v dôs-led-ku spá-chania tres-tné-ho či-nu).

Úryvok z textu:
V sú­vis­los­ti so za­is­te­ním pe­ňaž­ných pros­tried­kov je v praxi po­mer­ne spor­né, či pro­ku­rá­tor v príp­rav­nom ko­na­ní, res­pek­tí­ve pred­se­da se­ná­tu v ko­na­ní pred sú­dom mô­že dať prí­kaz ban­ke, aby za­is­te­né pe­ňaž­né pros­tried­ky na úč­te nap­rík­lad ob­vi­ne­né­ho za­sla­la na účet poš­ko­de­né­ho (t. j. na iný účet), na­koľ­ko z vy­ko­na­né­ho do­ka­zo­va­nia je zrej­mé, že ide o fi­nan­čné pros­tried­ky pa­tria­ce poš­ko­de­né­mu (nap­rík­lad správ­ca da­ne vy­pla­t
Autor: Mgr Erika Krutková
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou zaistenia počítačových údajov a to na podklade rozhodnutia ESĽP vo veci Trabajo Rueda proti Španielsku zo dňa 30.05.2017

Úryvok z textu:
Úvo­dom Pred­met­né roz­hod­nu­tie ESĽP sa za­obe­rá otáz­kou za­is­te­nie po­čí­ta­čo­vých úda­jov v prí­pa­de det­skej por­nog­ra­fie po­lí­ciou bez pred­chá­dza­jú­ce­ho súd­ne­ho prí­ka­zu, pri neexis­ten­cii vý­ni­moč­ných okol­nos­tí, vo vzťa­hu k čl. 8 Do­ho­vo­ru, a vo svo­jej pod­sta­te nad­vä­zu­je na uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky zo dňa 23. 3. 2017 sp. zn. 5 Tdo 7/2017 pod­ľa kto­ré­ho in­šti­tút od­ňa­tia a vy­da­nia ve­ci pok­rý­va mož­nosť skú­
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Výňatok článku sa zaoberá problematikou zaisťovania počítačových údajov v trestnom konaní a to hlavne skúmaním obsahu mobilných telefónov.

Úryvok z textu:
Pod­ľa § 99 ods. 1, ods. 2 Tr. por. je dô­vo­dom na vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky ale­bo pre­hliad­ky iných pries­to­rov po­doz­re­nie, že v obyd­lí je vec dô­le­ži­tá pre tres­tné ko­na­nie. Ich pod­sta­tou te­da je hľa­da­nie ve­cí (dô­ka­zov) dô­le­ži­tých v tres­tnom ko­na­ní. Ve­cou sa pri­tom pod­ľa § 130 ods. 2 Tr. zák. ro­zu­mie aj neh­mot­ná in­for­má­cia, dá­ta vý­poč­to­vej tech­ni­ky ale­bo ob­ra­zo­vý zá­znam na tech­nic­kom no­si­či. Z uve­de­nej zá­kon­nej de­fi­ní­c
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Pokyn námestníka Generálneho prokurátora SR sa zaoberá problematikou zákonnosti domových prehliadok a to aj v spojitosti s náhodne nájdenými vecami, na ktoré sa príkaz na domovú prehliadku pôvodne nevzťahoval.

Sprievodný text: Na zá-kla-de čl. 2 ods. 3 prí-ka-zu ge-ne-rál-ne-ho pro-ku-rá-to-ra Slo-ven-skej re-pub-li-ky por. č. 9/2013 z 30. sep-tem-bra 2013 o or-ga-ni-zá-cii a ria-de-ní prá-ce na pro-ku-ra-tú-re s pou-ka-zom na čl. 3 písm. d) prí-ka-zu ge-ne-rál-ne-ho pro-ku-rá-to-ra Slo-ven-skej re-pub-li-ky por. č. 11/2013 z 30. ok-tób-ra 2013, kto-rým sa up-ra-vu-jú ap-ro-bač-né op-ráv-ne-nia na Ge-ne-rál-nej pro-ku-ra-tú-re Slo-ven-skej re-pub-li-ky v zne-ní prí-ka-zu ge-ne-rál-ne-ho pro-ku-rá-to-ra Slo-ven-skej re-pub-li-ky por. č. 6/2014, v zá-uj-me jed-not-né-ho pos-tu-pu a roz-ho-do-va-nia po-dria-de-ných pro-ku-rá-to-rov pri vý-ko-ne do-zo-ru nad za-cho-vá-va-ním zá-kon-nos-ti pred za-ča-tím tres-tné-ho stí-ha-nia, v príp-rav-nom ko-na-ní a v rám-ci pa-sív-nej práv-nej po-mo-ci pri reali-zá-cii do-mo-vých pre-hlia-dok vy-dá-vam ten-to pokyn.

Úryvok z textu:
III Spr 117/14/1000 Bra­tis­la­va 15. de­cem­bra 2014 Ria­di­teľ­kám tres­tné­ho od­bo­ru, me­dzi­ná­rod­né­ho od­bo­ru, ve­dú­cim od­de­le­nia do­zo­ru v tres­tných ve­ciach, pries­kum­né­ho od­de­le­nia Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky a všet­kým kraj­ským pro­ku­ra­tú­ram v Slo­ven­skej re­pub­li­ke Vec: Za­is­ťo­va­nie ve­cí v prie­be­hu do­mo­vej pre­hliad­k
Autor: Zuzana Beňadiková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá témou telepráce a zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, legislatívou upravujúcou túto oblasť a jej analýzou, ako aj vyvstávajúcimi aplikačnými problémami. Rozoberá a objasňuje pojmový aparát nevyhnutne spätý s pojmami telepráca, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedotknuteľnosť obydlia. Práca sa člení na štyri kapitoly. Prvá kapitola všeobecne a teoreticky načrtáva problematiku vymedzenia základných pojmov telepráca a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Druhá kapitola sa zameriava na právnu úpravu telepráce a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Svet už dávno prekročil prah štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá sa nesie v znamení digitalizácie. Fenomén štvrtej priemyselnej revolúcie je charakterizovaný zlúčením technológií, ktoré stierajú hranice medzi fyzickými, digitálnymi a biologickými sférami. Výsledkom je zmena spôsobu akým žijeme, pracujeme a vzájomne komunikujeme. Priemysel 4.0 zasahuje takmer do každého priemyslu v krajinách celého sveta. Šírka a hĺbka týchto zmien ohlasujú transformáciu celých systémov výroby
Autor: ppor. JUDr. Peter Adamec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok poukazuje na nesprávny výklad inštitútov obmedzenia osobnej slobody podľa § 85 ods. 2 Tr. por. a zaistenia osoby podľa § 19 ods. 1 zákona o policajnom zbore.

Úryvok z textu:
Pred­met­ný člá­nok pou­ka­zu­je na nes­práv­ne vy­kla­da­nie práv­nych no­riem pri pou­ží­va­ní in­šti­tú­tov ob­me­dzo­va­nia osob­nej slo­bo­dy pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku a za­is­te­nia oso­by pod­ľa § 19 ods. 1 Zá­ko­na o po­li­caj­nom zbo­re s kto­rý­mi sú spo­je­né ap­li­kač­né prob­lé­my. Už dlh­šiu do­bu sa po­le­mi­zu­je nad tým, kto mô­že a kto ne­mô­že za­dr­žať oso­bu po­doz­ri­vú z pá­chania tres­tné­ho či­nu, prí­pad­ne akým spô­so­bom. Ok­rem iné­ho je to spô­so­
MENU