Nájdené právne články pre výraz: zastúpenie advokátom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1382 dokumentov
1933 dokumentov
7603 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: prof. JUDr. Alexander Bröstl CSc.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Pripravujeme sa na neodvratne blížiace sa nahradenie ľudskej práce počítačmi a tak dnes necháme za nás aspoň čiastočne pracovať najväčší internetový prehliadač - ak si do prehliadávača zadáte heslo „prezidiálne plnomocenstvo“, prehliadač vám nájde viacero rozsudkov Najvyššieho súdu SR. Celkom komplexne je vysvetlenie tohto inštitútu zosumarizované v uznesení 3 Cdo 76/2012 Najvyššieho súdu SR: „Právna povaha noriem Občianskeho súdneho poriadku aj právna úprava zastúpenia účastníka občianskeho súdneho konania zástupcom, ktorého si zvolí, zostala v základných rysoch nezmenená od účinnosti toh ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Pripravujeme sa na neodvratne blížiace sa nahradenie ľudskej práce počítačmi a tak dnes necháme za nás aspoň čiastočne pracovať najväčší internetový prehliadač - ak si do prehliadávača zadáte heslo „prezidiálne plnomocenstvo“, prehliadač vám nájde viacero rozsudkov Najvyššieho súdu SR.  Celkom komplexne je vysvetlenie tohto inštitútu zosumarizované v uznesení 3 Cdo 76/2012Najvyššieho súdu SR: „Právna povaha noriem Občianskeho súdneho poriadku aj právna úprava zastúpenia úč
Autor: JUDr. Patrik Podhorský
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Hlavným cieľom článku je poskytnúť čitateľom pohľad autora na problematiku právneho zastúpenia sporovej strany v civilnom sporovom konaní. Autor sa snaží priblížiť niektoré špecifické situácie, ktoré vznikajú v aplikačnej praxi. Čiastkové závery autora sú naplnené skrz načrtnutú problematiku právneho zastúpenia v civilnom sporovom procese v slovenskom právnom poriadku, doplnenú právnou úpravou v Českej republike, kedy autor podáva kvalifikovaný výklad inštitútu právneho zastúpenia, najmä s ohľadom na uplatňovanie subjektívnych práv klientov. Au ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD S otázkami súvisiacimi so zastupovaním klientov je spojený celý rad zaujímavých situácii, ktoré môžu nastať. Zastupovanie klientov advokátmi nie je len o akomsi vystupovaní advokátov na súdoch za klienta, ale súvisí s ním mnoho dielčích záležitostí, a to od prvého kontaktu s klientom až po ukončenie zastupovania. Práve v tomto časovom rozpätí sa vykonáva ústavne zaručené právo fyzických a právnických osôb na práv
Autor: JUDr. Katarína Bartalská
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Oddlženie konkurzom v sebe spája účinky vyhlásenia konkurzu a zároveň účinky oddlženia, teda zbavenia dlhov fyzickej osoby. Oproti predchádzajúcej právnej úprave nie je už potrebné, aby dlžník mal majetok postačujúci na úhradu nákladov konkurzu, čím sa tento inštitút stal na jednej strane lákavejším na strane druhej neregulovaným až diskriminačným vo vzťahu k veriteľom. Ako sa javí tento inštitút v rovine právnej a pre budúcnosť výchovnej by mal dať odpoveď tento príspevok. Ambíciou autora je poukázať na samotnú rozhodovaciu činnosť súdu v od ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod V procese oddlženia alebo tzv. osobných bankrotov v právnom ponímaní účinnom od 01.03.2017 majú významné postavenie aj advokáti ako tretie osoby vo vzťahu k danému procesu, vnímaného ako sociálna a ekonomická kategória, ale zároveň aplikáciou tohto právneho inštitútu do praxe sa prejavili nedostatky právnej úpravy, ktoré možno preklenúť novou právnou úpravou alebo súdny výkladom práva prostredníctvom súdnych rozhodnuti
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Jednou z obligatórnych podmienok konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len „ÚS SR“) je zastúpenie advokátom, čo možno považovať za rozumnú podmienku vzhľadom na špecifikum a zložitosť ústavnoprávnej problematiky. Táto požiadavka je však rozumná len do tej miery, ak je sťažovateľom osoba, ktorá nie je advokátom. Do pozície sťažovateľa sa totiž môže dostať aj advokát, pri ktorom trvanie na tejto podmienke nie je v žiadnom smere opodstatnené. V tomto článku si povieme prečo.

Úryvok z textu:
Jednou z obligatórnych podmienok konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len „ÚS SR“) je zastúpenie advokátom, čo možno považovať za rozumnú podmienku vzhľadom na špecifikum a zložitosť ústavnoprávnej problematiky. Táto požiadavka je však rozumná len do tej miery, ak je sťažovateľom osoba, ktorá nie je advokátom. Do pozície sťažovateľa sa totiž môže dostať aj advokát, pri ktorom trvanie na tejto podmienke nie je v žiadnom smere opodstatnené. V tomto článku si povieme prečo.
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Pokračujeme v postupnom listovaní v návrhu Civilného sporového poriadku - na rade sú §§ 85 – 87, v ktorých je upravené zastúpenie na základe plnomocenstva.

Úryvok z textu:
Pokračujeme v postupnom listovaní v návrhu Civilného sporového poriadku -  na rade sú §§ 85 – 87, v ktorých je upravené zastúpenie na základe plnomocenstva. Nepochybne najväčšou  novotou (ktorú už v úvode kódexu avizuje článok 13 základných princípov Civilného sporového poriadku) je obligatórne zastúpenie advokátom (tzv. advokátsky proces) vo vybraných druhoch konaní a to v: sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, spor
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Článok 13 odsek 2 Civilného sporového poriadku upravuje jeden z princípov sporového konania: „Zákon ustanoví, kedy je zastúpenie povinné a v ktorých prípadoch je strana sporu povinná byť zastúpená advokátom.“

Úryvok z textu:
Ako sa, okrem množstva hodín strávených jeho štúdiom, dotkne Civilný sporový poriadok advokátov? Vybrali sme tieto 4 zmeny: Povinné zastúpenie advokátom Článok 13 odsek 2 Civilného sporového poriadku upravuje jeden z princípov sporového konania: „Zákon ustanoví, kedy je zastúpenie povinné a v ktorých prípadoch je strana sporu povinná byť zastúpená advokátom.“ Paragraf 90 CSP tento princíp konkretizuje a strana musí byť zastúpená advokátom v nasledovných prípadoch: konkurzn
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Mimoriadnymi opravnými prostriedkami v sporovom konaní budú od 1. júla 2016 žaloba na obnovu konania, dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora.

Úryvok z textu:
Mimoriadnymi opravnými prostriedkami v sporovom konaní budú od 1. júla 2016 žaloba na obnovu konania, dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora. Z noviniek pri úprave dovolania sme vybrali týchto päť: Adieu, odňatie možnosti konať pred súdom Podať či nepodať dovolanie pred podaním ústavnej sťažnosti, toť otázka. A možná príčina viacerých bezsenných nocí, ktorých výsledkom bolo (z pragmatických dôvodov) súbežné podanie dovolania a ústavnej sťažnosti. Vinou nejednotného
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Civilný sporový poriadok zavádza všeobecné pravidlo pre odročenie pojednávania - podľa § 183 odsek 1 CSP môže byť pojednávanie odročené len z dôležitých z dôvodov, pričom na návrh strany môže byť odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.

Úryvok z textu:
V prípade inštitútu odročenia pojednávania nie je celkom trefné hovoriť o štyroch najväčších zmenách, pretože, ako môžete vidieť ďalej, mení sa celá jeho filozofia. Všeobecné pravidlo Civilný sporový poriadok zavádza všeobecné pravidlo pre odročenie pojednávania - podľa § 183 odsek 1 CSP môže byť pojednávanie odročené len z dôležitých z dôvodov, pričom na návrh strany môže byť odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
Autor: JUDr. Zuzana Čížová
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Pokiaľ je účelom zákona č. 327/2005 Z. z. zabezpečiť úlohu štátu poskytovať kvalifikovanú právnu pomoc advokátom osobám, ktoré si v dôsledku ťažkej finančnej situácie nemôžu právnu pomoc zabezpečiť sami, javí sa ako nespravodlivé, aby sa na plnení tejto úlohy štátu podieľali jednotliví advokáti v tak vysokej miere a bez ohľadu na predmet sporu, ako upravuje súčasný § 14a a nasl. vyhlášky, ktorý nezohľadňuje faktickú odbornú a časovú náročnosť vedenia sporu, a miera paušalizácie odmeny tak presahuje akceptovateľnú mieru nespravodlivosti s prihliadnutím na možné varianty nevyh ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Slovenská republika sa v čl. 1 ods. 1 svojej ústavy deklaruje ako právny štát. Na tému nášho príspevku sa pozeráme optikou siedmeho oddielu Ústavy Slovenskej republika (ďalej aj ako „ústava“), ktorý je venovaný právu na súdnu a inú právnu ochranu, podľa ktorého, okrem iného, každý má právo na prístup k súdu (čl. 46 ústavy) a každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom.
Autor: JUDr. Silvia Miškovičová LL.M
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Klienti, ktorí zažili, alebo zažívajú násilie, sa vo viacerých ohľadoch líšia od ostatných klientov, s ktorými sa advokát v praxi bežne stretne. Aj keď negatívne emócie sú v rôznej miere prítomné pri poskytovaní právnej pomoci takmer vždy (najmä v prípade sporov), klient s traumou má svoje špecifiká. Ak chceme takýmto klientom skutočne pomôcť a predísť ich opakovanej a druhotnej viktimizácii, dôležitý je každý detail: dobre zvolené miesto na sedenie, spôsob, akým sa správame, rozprávame, pohybujeme, gestikulujeme. V prípade obzvlášť zraniteľných osôb je to ešte nevyhnutnejšie.

Úryvok z textu:
  Klára má 8 rokov a jej otec je obvinený z jej sexuálneho zneužívania. Trestné oznámenie podala jej matka. Avšak táto už zakrátko oľutovala, keďže uverila svojmu manže­lovi, že si to Klára vymyslela. Momentálne býva Klára aj s matkou v azylovom dome. Klárina matka sa aj naďalej stretáva so svojím manželom a pravdepodobne sa s ním stretla už aj Klára, a to aj napriek zákazu priblíženia. Klára bola opakovane vypočúvaná. Občas sa na výsluchu zúčastnil aj psychológ, avšak doň žiadnym spô
MENU