Nájdené právne články pre výraz: zdaniteľné plnenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1939 dokumentov
198 dokumentov
4486 dokumentov
224 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Ivana Straková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika zneužívania práva predstavuje pomerne rozsiahlu problematiku. Cieľom tohto príspevku bude preto zamerať sa na zneužívanie práva v oblasti dane z pridanej hodnoty, konkrétne ako je tento inštitút vymedzený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie a následne v judikatúre slovenských, príp. českých súdov a príspevok sa bude sústrediť na vymedzenie spôsobov akými dochádza k zneužívaniu práva a dôvodov, prečo v uvedenej oblasti dochádza k zneužívaniu práva a na určenie hranice medzi zneužitím práva a dovolenou daňovou optimalizáciou.

Úryvok z textu:
ÚVOD   V posledných rokoch sa v odborných kruhoch veľa diskutuje o problematike zneužívania práva, najmä v oblasti práva daňového. V judikatúre slovenských súdov a Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „EÚ“) sa možno čoraz častejšie stretnúť s aplikáciou inštitútu zákazu zneužitia práva, a to najmä od roku 2006. V uvedenom roku bol tento inštitút aplikovaný vtedajším Európskym súdnym dvorom vo veci Halifax[1], v ktorom sa prvýkrát vyslovil pre zistenie existencie a aplikáci
Autor: PhDr. JUDr. Ing. Marián Sabó
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právna úprava daňových trestných činov sa opiera o vymedzenie formálnych znakov jednotlivých z nich tak, ako ich obsahujú trestnoprávne normy. Je zrejmé, že do spôsobov páchania, teda tak do prípravy, ako aj do samotného páchania a v konečnom dôsledku aj do procesu utajovania ako parciálnej súčasti daňových trestných činov, sa premietajú najnovšie prvky rozvinutej informačnej spoločnosti. Okrem poukazu na formálne znaky daňových trestných činov, je dôležité poznať spôsoby, akými sú jednotlivé z nich páchané, keďže na tomto poznatku je možné stavať konkrétne postupy odhaľovania a v konečnom dôs ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Na to, aby mohla byť daňová trestná činnosť efektívne a systematicky vyšetrovaná, je v prvom rade potrebné poznať spôsoby je páchania. Práve na základe vedomostí o spôsobe konania páchateľov daňových trestných činov, je následne determinovaný postup orgánov činných v trestnom konaní pri vykonávaní jednotlivých úkonov trestného konania, pri odhaľovaní, objasňovaní a dokazovaní daňovej trestnej činnosti. Okrem samotnej trestnoprávnej úpravy (hmotnoprávnej), ktorá cha
Autor: JUDr. Karin Prievozníková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Dane zohrávajú v politike a v ekonomike každého štátu významnú úlohu. Každý jeden štát formuluje ciele svojej daňovej politiky tým spôsobom, aby ich bolo možné premietnuť aj do konkrétnej daňovej sústavy. Jedným zo základných cieľov každého štátu je zabezpečiť dostatočné množstvo zdrojov, ktoré by malo slúžiť na realizáciu funkcií štátu. Pri formulovaní konkrétnej daňovej politiky každý štát vychádza z hľadania tej najoptimálnejšej cesty, ktorá by mu zároveň umožnila vytvoriť čo najúčinnejšiu daňovú sústavu. Takto vytvorená daňová sústava, prostredníctvom ktorej by sa realizovala daňová politi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Niekoľko poznámok na úvod Dane zohrávajú v politike a v ekonomike každého štátu významnú úlohu. Každý jeden štát formuluje ciele svojej daňovej politiky tým spôsobom, aby ich bolo možné premietnuť aj do konkrétnej daňovej sústavy. Jedným zo základných cieľov každého štátu je zabezpečiť dostatočné množstvo zdrojov, ktoré by malo slúžiť na realizáciu funkcií štátu. Pri formulovaní konkrétnej daňovej politiky každý štát vychádza z hľadania tej najoptimálnejšej cesty, ktorá by mu zároveň umo
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Reklama na internete v súčasnosti zažíva značný progres, ktorý nie je porovnateľný s iným obdobím v histórii reklamy. Tento fakt je ovplyvnený skutočnosťou, že práve v podmienkach internetu je reklama mnohonásobne účinnejšia a efektívnejšia ako iné tzv. „klasické“ formy reklamy. Tento spôsob reklamy však otvára pomerne široký priestor pre porušovanie právnych predpisov v sfére daňového práva. Z tohto dôvodu sa autori zameriavajú v príspevku na posudzovanie rizík pri preukazovaní daňovo uznateľných výdavkov reklamy na internete ako aj v oblasti tzv. rozloženia dôkazného bremena v daňovom konaní ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V súčasnosti je reklama pomerne rýchlo rozvíjajúcou sa oblasťou, ktorá má svoje výrazné osobitosti v porovnaní s inými formami realizácie resp. činnosti podnikateľa a zároveň je dôležitým faktorom, ktorý do značnej miery determinuje uplatnenie sa podnikateľa z hľadiska dosiahnutia jeho podnikateľského zámeru. Zároveň reklama významne ovplyvňuje jeden z primárnych cieľov podnikateľa, ktorým je dosahovanie zisku. Špecifickou sférou reklamy je práve jej realizácia v prostredí internet
Autor: Mgr. Zuzana Zajíčková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Reklama je podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov daňovým výdavkom, ktorý však možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone, pokiaľ ide o výdavky na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka. Zmluva o reklame ako druhý možný model financovania je teda síce relatívne výhodná pre podnikateľa, avšak len z ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
S prebiehajúcou prípravou nového zákona o športe súvisí aj úprava financovania a podpory športu nie len z verejných, ale aj iných zdrojov. V nasledujúcom príspevku bude pozornosť zameraná práve na tieto ďalšie zdroje podpory športu, odprezentované v rámci príspevku na konferencii „Šport a právo 2014“, ktoré majú jednak finančný a jednak nefinančný charakter. Medzi iné ako verejné zdroje podpory športu, ktoré by mali byť v ustanoveniach nového zákona o športe upravené a na ktoré sa článok
Autor: Mgr. Zuzana Zajíčková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Predkladaný príspevok prináša zhrnutie prezentácie Mgr. Zuzany Zajíčkovej o financovaní, resp. podpore športu z iných ako verejných zdrojov na konferencii „Šport a právo", konajúcej sa v Poprade v októbri 2014.

Úryvok z textu:
S prebiehajúcou prípravou nového zákona o športe súvisí aj úprava financovania a podpory športu nie len z verejných, ale aj iných zdrojov. V nasledujúcom príspevku bude pozornosť zameraná práve na tieto ďalšie zdroje podpory športu, odprezentované v rámci príspevku na konferencii „Šport a právo 2014", ktoré majú jednak finančný a jednak nefinančný charakter. Medzi iné ako verejné zdroje podpory športu, ktoré by mali byť v ustanoveniach nového zákona o športe upravené a na ktoré sa článok
Autor: JUDr. Mgr. Slávka Gunárová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Systém DPH uplatňovaný v Európskej únii v súčasnosti čelí viacerým problémom, ktorých riešenie sa javí ako nevyhnutné pre ďalšie bezproblémové fungovanie vnútorného trhu. Jedná sa na jednej strane o problémy administratívnej záťaže na strane podnikateľov ako aj daňových správ a nákladov, ktoré musia vynakladať podnikatelia na zabezpečenie zosúladenia svojej cezhraničnej ekonomickej činnosti s rôznymi pravidlami zavedenými členskými štátmi (compliance costs), ktorých stanovenie sekundárne právo EÚ napriek výraznej harmonizácii členským štátom povoľuje. Oveľa vážnejší problém však v súčasnosti p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Daň z pridanej hodnoty (DPH) je od 1.1.1987 jedinou nepriamou všeobecnou daňou zo spotreby tvoriacou súčasť daňových sústav všetkých členských štátov Európskeho spoločenstva, resp. Európskej únie.1 Nepriame zdaňovanie je však objektom záujmu a legislatívnej činnosti európskych integračných zoskupení už od počiatkov európskej integrácie. Na zabezpečenie jedného z hlavných cieľov Európskeho hospodárskeho spoločenstva (ďalej len EHS) – vnútorného trhu bolo nevyhnutné rozhodnúť sa pre
Autor: Mgr. et Mgr. Ladislav Križan PhD., DAS
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Primárne otázky, ktoré si musia tvorcovia stanov OZ nielen v športe klásť, sú - odkiaľ môže získať a najčastejšie i bude získavať športová organizácia - občianske združenie v podmienkach Slovenskej republiky príjmy na svoju činnosť? Aký budú mať charakter z hľadiska nielen daňového práva? A môže správna a precízna formulácia znenia stanov občianskeho združenia pozitívne ovplyvniť, t.j. legálne znížiť výšku napr. daní, ktoré bude združenie musieť platiť zo svojich príjmov v prospech štátu?

Úryvok z textu:
Právo združovať sa a ekonomické aktivity Primárne otázky, ktoré si musia tvorcovia stanov OZ nielen v športe klásť, sú - odkiaľ môže získať a najčastejšie i bude získavať športová organizácia - občianske združenie v podmienkach Slovenskej republiky príjmy na svoju činnosť? Aký budú mať charakter z hľadiska nielen daňového práva? A môže správna a precízna formulácia znenia stanov občianskeho združenia pozitívne ovplyvniť, t.j. legálne znížiť výšku napr. daní, ktoré bude združenie musieť pl
Autor: JUDr. Karin Prievozníková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom príspevku je zhodnotiť aplikáciu inštitútu zákazu zneužitia práva pri správe daní so zameraním sa na jeho komlexné aspekty aj vzhľadom na doterajšiu judikatúru k uvedenej problematike. Zároveň sa autorka zamyslela nad samotným prínosom uvedeného inštitútu, keďže síce nebol explicitne vyjadrený v Daňovom poriadku, ale súdy ho aplikujú v rámci súdnej praxe už niekoľko rokov.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Ustanovenia procesných kódexov upravujúce základné zásady konania, či už súdov alebo orgánov verejnej správy, nebývajú predmetom častých legislatívnych zmien. Relatívna stabilita zásad konania nepochybne súvisí s tým, že ho charakterizujú v jeho podstate, ktorá sa obvykle nemení v prípadoch, kedy dochádza k parciálnym zmenám v postupe príslušných orgánov a účastníkov konania. Inak tomu nie je ani v prípade daňového práva, ktorého právne predpisy pravidelne každoročne podliehajú
Autor: Mgr. Zuzana Zajíčková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Kľúčové slová: zmluva o sponzorstve v športesponzorstvo v športesponzor
Abstrakt: Zákonom o športe bola zavedená možnosť „sponzorstva" v športe, bol zavedený nový zmluvný typ - zmluva o sponzorstve v športe. Zároveň s prijatím Zákona o športe došlo k novelizácii Zákona o dani z príjmov. Pojem „sponzorstvo" týmto nadobúda konkrétny právny rámec, už to nebude len všeobecne používaný výraz pri podpore športu cez rôzne zmluvy o reklame, nájomné zmluvy, zmluvy o predaji vysielacích práv či iné najmä nepomenované zmluvy.

Úryvok z textu:
Úvod Zákonom o športe bola zavedená možnosť „sponzorstva" v športe, bol zavedený nový zmluvný typ - zmluva o sponzorstve v športe. Zároveň s prijatím Zákona o športe došlo k novelizácii Zákona o dani z príjmov. Pojem „sponzorstvo" týmto nadobúda konkrétny právny rámec, už to nebude len všeobecne používaný výraz pri podpore športu cez rôzne zmluvy o reklame, nájomné zmluvy, zmluvy o predaji vysielacích práv či iné najmä nepomenované zmluvy. Sponzor je osobou (fyzickou alebo prá
MENU