Nájdené právne články pre výraz: zdravotná poisťovňa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 71

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

750 dokumentov
424 dokumentov
14614 dokumentov
69 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Barbora Lamošová
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Odhaľovanie daňovej trestnej činnosti predstavuje pomerne komplikovaný proces, ktorý je významne determinovaný osobitosťami počiatočných štádií a fáz. Je zaujímavé, že proces odhaľovania prebieha podstatne viac na podklade konkrétnych podnetov (informácií) od špecifického okruhu subjektov, ako na podklade trestných oznámení od fyzických osôb. Vzhľadom na povahu týchto podnetov a subjekty, od ktorých pochádzajú, výrazne sa od klasického postupu odhaľovania odlišujú následné kroky. Sú to podnety kontrolných, dozorných či iných osôb, ktoré v zmysle svojej zákonnej povinnosti disponujú podozrením, ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Problematika vyšetrovania daňových trestných činov predstavuje veľmi aktuálnu tému a to aj v kontexte aktuálnych spoločenských a politických dianí. Súčasne je po veľmi náročná problematika z hľadiska konkrétnych postupov tak policajných, v nadväznosti na daňové, a v konečnom dôsledku je to celý rad postupov trestnoprávnych, ktoré determinujú trestno-procesné ustanovenia (podľa Trestného poriadku, zákon č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov). Je dôležité sa venovať práv
Autor: JUDr. Ivetta Macejková PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ústavný súd Slovenskej republiky nebol z pohľadu európskeho práva nikdy izolovaný, keďže pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie riešil potrebu otvorenia slovenského vnútroštátneho právneho systému požiadavkám vyplývajúcim z právnych noriem „nadnárodnej“, resp. medzinárodnoprávnej povahy, a to predovšetkým v súvislosti s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva.

Úryvok z textu:
Vážená pani dekanka, vážený pán predseda vyššieho územného celku, vážené dámy a páni Ústavný súd Slovenskej republiky nebol z pohľadu európskeho práva nikdy izolovaný, keďže pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie riešil potrebu otvorenia slovenského vnútroštátneho právneho systému požiadavkám vyplývajúcim z právnych noriem „nadnárodnej“, resp. medzinárodnoprávnej povahy, a to predovšetkým v súvislosti s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a judik
Autor: JUDr. Martin Hudák
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V tomto príspevku sa zaoberám problematikou náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v prípade, kedy ujma vznikla v príčinnej súvislosti s neoprávnene poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. V tomto príspevku rozoberám právoplatný rozsudok Krajského súdu v Nitre sp. zn.: 9Co/330/2012, v ktorom súd priznal navrhovateľom náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch v celkovej sume skoro 500.000,- EUR, čo je suma, ktorá doteraz nebola v podobných prípadoch slovenskými súdmi priznávaná. Išlo o prípad chlapca, ktorý sa v dôsledku nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti dostal do stacionárneho stavu t ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rozsudok Krajského súdu v Nitre sp. zn.: 9Co/330/2012 zo dňa 02.10.2013 v spojení s rozsudkom Okresného súdu Nitra sp. zn.: 10C/88/2009 zo dňa 10.10.2012 priznal navrhovateľom: pacientovi, jeho rodičom a súrodencom finančnú náhradu za neoprávnený zásah do ochrany osobnosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v celkovej výške: 499.609,20 EUR (ďalej len „Rozsudok“). Ide o najvyššiu finančnú sumu za ujmu spôsobenú nesprávne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou priz
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka v článku rozoberá problematiku elektronického zdravotníctva v spojitosti s ochranou osobných údajov. Prvá časť príspevku poskytuje prehľad a vysvetlenie základných súvisiacich pojmov, ktorými sú elektronické zdravotníctvo a e-health, zdravotná starostlivosť či osobný údaj. Autorka ďalej predstavuje nariadenie o ochrane osobných údajov, a to najmä v kontexte osobných údajov pacientov, ktoré sú v digitálnej spoločnosti uchovávané v online prostredí. Autorka si kladie otázku, aké práva majú pacienti v súvislosti s ochranou ich osobných údajov a aké povinnosti vznikli poskytovateľom zdravo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Spoločnosť prechádza v posledných rokoch mnohými významnými zmenami, ktoré prenikajú do rôznych oblastí spoločenského života. Predmetom zmien sú spôsoby výkonu práv, využívania služieb a komunikácie, kedy pri týchto činnostiach dochádza k masívnemu zavádzaniu informačno- komunikačných technológií. Medzi ne možno zaradiť počítač, mobilný telefón, tablet, televíziu, platobnú kartu a mnohé ďalšie. V uvedených prípadoch ide o technické zariadenia, ktoré umožňujú vyhľadávať, získavať, u
Autor: Bc. Ingrid Nahácka
Univerzita: Projustice
Abstrakt: V zmysle ustanovenia § 50 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov povinný môže vzniesť u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii z nasledujúcich dôvodov.

Úryvok z textu:
    V zmysle ustanovenia § 50 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov povinný môže vzniesť u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii z nasledujúcich dôvodov: po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku, po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, kt
Autor: Zdenka Dvoranová
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autorský kolektív sa v predloženom vedeckom článku zaoberá problematikou miery zavinenia zamestnanca a zamestnávateľa pri vzniku škody pri realizácií pracovnoprávneho vzťahu v podobe pracovného úrazu. Osobitne je pozornosť venovaná predovšetkým následnému vplyvu miery zavinenia zamestnanca na poskytovanie úrazových dávok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a najmä existujúcim aplikačným skúsenostiam, že dôsledkom súčasnej právnej úpravy je krátenie alebo nepriznanie úrazových dávok realizované na základe stanovenej miery zavinenia zamestnávateľom be ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD1 Ochrana zdravia zamestnancov patrí medzi najvýraznejšie determinanty uspokojivého a zdraviu nezávadného pracovného prostredia, ktoré garantuje zamestnancom nielen zákon č. 462/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Ústava SR“) alebo čl. 3 Základných zásad zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákonník práce“). Problematika ochrany zdravia zamestnancov sa stala natoľko kľúčovou témou, že je prav
Autor: Mgr. Barbora Blašková
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Zákonom č. 62/2012 Z. z. upravil zákonodarca minimálne mzdové nároky sestier a pôrodných asistentiek. Ústavný súd SR nálezom sp. zn. PL. ÚS 13/2012 rozhodol o nesúlade uvedeného zákona s Ústavou SR. Príspevok sa zaoberá právnymi úvahami, ktoré viedli Ústavný súd SR k prijatiu rozhodnutia o vyslovení nesúladu. Neopomína aj odlišné stanoviská štyroch sudcov ÚS SR v predmetnom rozhodnutí. Ústavný súd SR pri rozhodovaní vychádzal najmä zo skutočnosti, že verejný záujem na zvýšenie platov sestier je vykúpený neprimeranou a náhlou záťažou do majetku neštátnych poskytovateľov. Podľa názoru Ústavného ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 DÔVODY PRIJATIA ZÁKONA Na úvod je vhodné predovšetkým priblížiť situáciu, ktorá predchádzala prijatiu zákona. Rok 2011 bol poznačený štrajkom lekárov spočívajúci v podávaní hromadných výpovedí . Cieľom lekárov bolo vynútiť si zvýšenie platov prijatím príslušnej zákonnej úpravy. Výsledkom nátlakovej akcie lekárov bolo prijatie zákona č. 512/2011 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Týmto zákonom boli lekárom vymedzené ich minimálne mzdové n
Autor:
Univerzita: Podnikajte.sk
Abstrakt: Rozhodnutie valného zhromaždenia alebo jediného spoločníka o zmene sídla, jeho forma a obsahové náležitosti a preukázanie oprávnenia užívateľa nehnuteľnosti.

Úryvok z textu:
Zmena sídla obchodnej spoločnosti je zdanlivo banálnou zmenou v spoločnosti s ručením obmedzeným, avšak prináša mnohým podnikateľom rovnaké otázky. Zmena sídla spoločnosti je zmenou zapísaných údajov v obchodnom registri, preto pre ňu ako pre akúkoľvek inú zmenu zapísaných údajov platí, že musí byť príslušnému obchodnému registru oznámená v 30-dňovej zákonnej lehote a živnostenskému registru v 15-dňovej zákonnej lehote od prijatia rozhodnutia o zmene v spoločnosti.    
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá témou poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom Internetu, ktoré sa stalo predmetom elektronického zdravotníctva - tzv. e-Healthu. V úvodnej časti príspevku sa autorka zameriava na objasnenie základných súvisiacich pojmov a legislatívy. V ťažiskovej časti príspevku autorka vysvetľuje formy poskytovania zdravotnej starostlivosti a jej prepojenie s oblasťou informatizácie spoločnosti. Hlavnou skúmanou problematikou je možnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom Internetu. Je to možné? Môžu občania využívať svoje právo na zdravotnú starostlivos ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Spoločnosť prechádza v posledných rokoch mnohými významnými zmenami, ktoré prenikajú do rôznych oblastí spoločenského života. Predmetom zmien sú spôsoby výkonu práv, využívania služieb a komunikácie, kedy pri týchto činnostiach dochádza k masívnemu zavádzaniu informačnokomunikačných technológií. Medzi ne možno zaradiť počítač, mobilný telefón, tablet, televíziu, platobnú kartu a mnohé ďalšie. V uvedených prípadoch ide o technické zariadenia, ktoré umožňujú vyhľadávať, získavať,
Autor: Juraj Göbl
Univerzita: Ulpianus
Abstrakt: Každý rok sa v období od 1. septembra do 15. decembra aktivizujú mimovládne organizácie a zabrať (predovšetkým na konci registračného obdobia) dostávajú aj notárske úrady, Notárska komora SR a orgány finančnej správy. Dôvodom je registrácia do zoznamu oprávnených právnických osôb na prijímanie podielu zaplatenej dane z príjmu za príslušné zdaňovacie obdobie, ľudovo povedané registrácia na 2%.

Úryvok z textu:
Každý rok sa v období od 1. septembra do 15. decembra aktivizujú mimovládne organizácie a zabrať (predovšetkým na konci registračného obdobia) dostávajú aj notárske úrady, Notárska komora SR a orgány finančnej správy. Dôvodom je registrácia do zoznamu oprávnených právnických osôb na prijímanie podielu zaplatenej dane z príjmu za príslušné zdaňovacie obdobie, ľudovo povedané registrácia na 2%. A keďže registračné obdobie pre zdaňovacie obdobie roka 2015 sa už začalo, témou tohto príspevku
MENU