Nájdené právne články pre výraz: zdravotná poisťovňa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 71

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

750 dokumentov
424 dokumentov
14614 dokumentov
69 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jana Biroščáková
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Dňa 1. júna 2010 nadobudol účinnosť zákon NR SR číslo 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a zmene a doplnení iných zákonov. Okrem iného došlo podľa čl. XIX cit. zák. k doplneniu zákona o advokácii č. 586/2003 Z. z. tak, že na výkon činnosti advokáta, postup podávania žiadosti a zápis do zoznamu advokátov sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu, ak zákon o advokácii neustanovuje inak. V zmysle nového ust. § 5a sa zaviedla možnosť podávaťžiadosťo zápis do zoznamu advokátov aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Dňa 1. júna 2010 nadobudol účinnosť zákon NR SR číslo 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a zmene a doplnení iných zákonov. Okrem iného došlo podľa čl. XIX cit. zák. k doplneniu zákona o advokácii č. 586/2003 Z. z. tak, že na výkon činnosti advokáta, postup podávania žiadosti a zápis do zoznamu advokátov sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu, ak zákon o advokácii neustanovuje inak. V zmysle nového ust. § 5a sa zaviedla možnosť podávaťžiadosťo záp
Autor: Mgr. et Mgr. Ladislav Križan PhD., DAS
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Je potrebné rozlíšiť, aká časť našej prípadnej argumentácie pri tvorbe zákona o športe je v skutočnosti obhajobou vlastných sebeckých záujmov nás a/alebo našich športov, a aká je naozaj o tom, čo považujeme pre seba aj spoločnosť nielen v športe za (ne)spravodlivé. Výsledok diskusie má byť potom návrh zákona o športe, ktorí umožní, aby sme sa všetci spolu, nie iba v športe medzi sebou navzájom, ale všetci v našej krajine, mali prosto lepšie a znesiteľnejšie.

Úryvok z textu:
Motto: Cieľ diskusie má byť umožniť rozlíšiť, aká časť našej prípadnej argumentácie pri tvorbe zákona o športe je v skutočnosti obhajobou vlastných sebeckých záujmov nás a/alebo našich športov, a aká je naozaj o tom, čo považujeme pre seba aj spoločnosť nielen v športe za (ne)spravodlivé. Výsledok diskusie má byť potom návrh zákona o športe, ktorí umožní, aby sme sa všetci spolu, nie iba v športe medzi sebou navzájom, ale všetci v našej krajine, mali prosto lepšie a znesiteľnejšie.  
Autor: JUDr. Martin Hudák
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá problematikou náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v prípadoch, kedy ujma vznikla v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou - porušením povinnosti vodiča motorového vozidla. Tento príspevok poukazuje na povinnosť náhrady tejto ujmy z prostriedkov povinného zmluvného poistenia v nadväznosti na legislatívu EU, judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, slovenskú legislatívu a judikatúru. Tento príspevok poukazuje na nedostatočnú explicitnosť úpravy náhrady tejto ujmy z prostriedkov povinného zmluvného poistenia motorového vozidla a na potrebu explicitnej úpravy v tejto ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je v podmienkach Slovenskej republiky upravené ako národnými právnymi predpismi, tak aj právnymi predpismi EÚ. Základnú právnu úpravu náhrady ujmy spôsobenej prevádzkou motorového vozidla predstavuje na slovenskej úrovni zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a osobitne zákon č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za š
Autor: Doc. JUDr. Soňa Kubincová PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom príspevku je analýza existujúcej právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti dotknutých (tretích) osôb poskytovať údaje správcovi dane a to za účelom zníženia potencionálnej možnosti daňových únikov na dani z príjmov. Súčasná právna ohľadne plnenia tejto povinnosti je veľmi vágna a v zásade často neuplatniteľná a teda aj nekontrolovateľná.

Úryvok z textu:
ÚVOD K napísaniu tohto príspevku ma inšpirovala skúsenosť, keď žalovaná strana v spore požadovala od žalobcu (ktorý v priebehu konania ukončil podnikanie) predloženie dôkazu o tom, či pri ukončení živnosti existovala žalovaná pohľadávka (nakoľko žalovaný predtým nárok žalobcu započítal na svoju pohľadávku), resp. aby súd vyžiadal stanovisko od správcu dane v tejto otázke. Išlo o nepriamy dôkaz o tom, že pohľadávka existovala v čase ukončenia podnikania. Prvostupňový súd vzhľadom na
Autor: JUDr. Gabriela Gurinová
Univerzita: Judikáty.info
Abstrakt: Vzťah medzi spoločnosťou a členom jej predstavenstva sa spravuje primerane ustanoveniami Obchodného zákonníka. Obchodný zákonník vzťah medzi akciovou spoločnosťou a členom jej predstavenstva charakterizuje ako obchodnoprávny vzťah.

Úryvok z textu:
1. Určenie najvhodnejšieho zmluvného vzťahu medzi členom predstavenstva a akciovou spoločnosťou pri výkone funkcie člena predstavenstva bezodplatne. Právnym titulom vzniku právneho vzťahu medzi akciovou spoločnosťou a členom jej predstavenstva je okamih platnosti uznesenia príslušného orgánu, ktorý voľbu alebo vymenovanie vykonal. Vzťah medzi spoločnosťou a členom jej predstavenstva sa spravuje primerane ustanoveniami Obchodného zákonníka. Obchodný zákonník vzťah medzi akciovou s
Autor: JUDr. Andrej Poruban PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa cez optiku pracovného práva zaoberá judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, ktorá sa týka koleboratívnej ekonomiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pracovný trh čoraz viac ovplyvňujú nové postupy pri poskytovaní ľudskej činnosti za odplatu pre druhého. Avšak na úkor štandardných pracovnoprávnych vzťahov zamestnanca k jednému zamestnávateľovi, s neurčitou dobou skončenia, s pravidelným pracovným časom, či stabilným miestom výkonu práce, ktoré zaručujú stály príjem a prostredníctvom systémov sociálneho a zdravotného zabezpečenia aj ochranu pred nepriaznivým zdravotným stavom či nezamestnanosťou, získavajú čoraz väčší vplyv model
Autor: JUDr. Marcela Macová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok rozoberá nový zákon o ochrane osobných údajov. Ďalej sú v ňom popísané niektoré vybrané novinky, ktoré zákon prináša. Záverom je poukázané na plusy a mínusy nového zákona. Cieľom príspevku je poskytnúť aspoň základný prehľad toho, čo prináša nový zákon o ochrane osobných údajov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V marci 2013 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý bude účinný od 1. júna 2013. Uvedený zákon bude mať dve vykonávacie vyhlášky. Nový zákon o ochrane osobných údajov pripravil na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2012 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky (ďalej len „Úrad“). Návrh nového zákona bol pripravený vzhľadom na potrebu dôslednej transpozície Smernice Európ
Autor: Bc. Ingrid Nahácka
Univerzita: Projustice
Abstrakt: Mandátna zmluva a zmluva o výkone funkcie konateľa ako spôsoby vytvorenia vzťahu konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným k samotnej spoločnosti. Určenie práv a povinností konateľa, forma a náležitosti týchto zmlúv.

Úryvok z textu:
Článok sa zaoberá stručným priblížením právnych vzťahov vznikajúcich pri výkone funkcie konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným a s tým súvisiacimi otázkami sociálneho a zdravotného poistenia. Vzťah medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a členom orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti sa v zmysle ustanovenia § 66 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo z
Autor: Mgr. et Mgr. Ladislav Križan PhD., DAS
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Právne kultúry sa navzájom stále ovplyvňujú a inšpirujú. Zámerné prevzatie systému regulácie z právneho poriadku jednej právnej kultúry inam sa nazýva i právny transplantát. 20 rokov po prvom predstavení mechanizmu daňovej asignácie na verejno prospešné účely v Maďarsku (1996) bol tento systém neskôr v pozmenených podobách prijatý i na Slovensku, Rumunsku, Litve a Poľsku a niektoré krajiny ho implementujú v súčasnosti. Rastúci verejný dlh a finančná kríza po roku 2008 priniesli rozdielne reakcie niektorých štátov a tzv. ústavné systémy dlhovej brzdy boli prijaté, pričom jedným z nich bol ten ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Rozmach informačných technológii znamená dostupnosť textu a zároveň i jeho okamžitého strojového prekladu pomocou Google Translator na pár klikov myšou. To platí i pre už nie papierové, ale najmä elektronické zdroje prameňov práva. Ako úzko tento trend spolu s nedokonalým prekladom ovplyvňuje i tvorbu skoro každého nového právneho predpisu či rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci? DNA jednotlivých právnych kultúr, ktorých prirodzené evolúcie trvali desiatky, stovky a dokonca v n
Autor: JUDr. Antónia Ambrózyová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá informačnou bezpečnosťou firmy vo všeobecnosti, ktorá je hlavným predpokladom bezpečného a kvalitného spracovávania údajov v informačnom systéme. Ďalej príspevok obsahuje časť týkajúcu sa predaja údajov informácií z informačného systému. A práve pri takomto predaji je dôležité, aby predávajúci svoje nehmotné aktíva teda údaje vedel ponúknuť aktuálne, správne, úplné kupujúcemu. To môže dosiahnuť len pri bezpečnom a kvalitnom spracúvaní údajov, tak ako je uvedené vyššie. Záverom je potrebné poukázať na aktuálnosť tejto témy vzhľadom na progresívny rozvoj počítačových systémo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Informácie v tom najširšom zmysle slova, ktoré zamestnávateľ získava v nadväznosti na svoju oficiálnu činnosť a spracúva vo svojom informačnom systéme , majú svoju hodnotu. Či je to databáza klientov, priemyselné vzory, obchodné tajomstvo, know- how zamestnávateľa, to všetko zamestnávatelia majú tendenciu chrániť pred vonkajšími hrozbami. Zamestnávatelia prijímajú proti vonkajším hrozbám rôzne opatrenia od antivírusových programov až po služby súkromných bezpečnostných služieb. A p
MENU