Nájdené právne články pre výraz: zdravotná poisťovňa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 71

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

750 dokumentov
424 dokumentov
14614 dokumentov
69 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Doc. JUDr. Mária Bujňáková CSc.
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Verejné financie je pojem s ktorým sa v súčasnosti stretávame nielen v dennodennom živote, ale je pojmom ktorý rezonuje v oblasti ekonomickej ale aj právnej. Je potrebné podotknúť, že tento pojem nie je novým fenoménom a bola mu venovaná pozornosť aj v predchádzajúcom období. Ale je nutné zdôrazniť, že najmä po roku 1989 tento pojem v podmienkach trhovej ekonomiky je podrobovaný analýze, skúmaniu ale aj vyvádzaniu jednotlivých záverov a koncepcii.

Úryvok z textu:
Verejné financie je pojem s ktorým sa v súčasnosti stretávame nielen v dennodennom živote, ale je pojmom ktorý rezonuje v oblasti ekonomickej ale aj právnej. Je potrebné podotknúť, že tento pojem nie je novým fenoménom a bola mu venovaná pozornosť aj v predchádzajúcom období. Ale je nutné zdôrazniť, že najmä po roku 1989 tento pojem v podmienkach trhovej ekonomiky je podrobovaný analýze, skúmaniu ale aj vyvádzaniu jednotlivých záverov a koncepcii. V   pojme verejné financie osob
Autor: doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: V živote zamestnanca nastanú aj také skutočnosti, ktoré negatívne ovplyvnia jeho zdravotný stav a následne aj spôsobilosť vykonávať prácu. Zákonník práce preto upravuje aj to, ako riešiť situácie nepriaznivej zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, ktorá musí byť preukázaná lekárskym posudkom. Vzhľadom na to, že Zákonník práce rozlišuje medzi zdravotnou nespôsobilosťou zamestnanca z dôvodu napr. bežnej choroby alebo úrazu z povolania a právna úprava relevantných posudkov je v mnohých aspektoch strohá, aplikačná prax sa borí s množstvom problémov najmä pri skončení pracovného pomeru. Preto je v pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Prianím každého zamestnanca je pracovať u zamestnávateľa v priaznivom pracovnom prostredí a prípadne u toho istého zamestnávateľa vo vhodných a výhodných podmienkach zrealizovať aj celú svoju profesijnú kariéru. Uvedená situácia sa však javí ako z rozprávky. Pracovné pomery končia buď z dôvodu na strane zamestnávateľa, kedy dochádza napr. k zrušeniu výroby alebo jej časti, alebo z dôvodov na strane zamestnanca. Dôvody na strane zamestnanca by sme mohli vnímať aj ako také, ktoré si za
Autor: JUDr. Barbora Grambličková PhD. LL.M.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať ako skutočnosť, že sa spoločnosť dostala do krízy ovplyvňuje delenie zisku alebo iných vlastných zdrojov spoločnosti. Zákonodarca nepremietol moment krízy do ustanovení Obchodného zákonníka regulujúcich delenie zisku alebo iných vlastných zdrojov spoločnosti, či už v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, alebo akciovej spoločnosti. Zákonodarca v § 123 a § 179 Obchodného zákonníka ustanovil, že spoločnosť môže medzi spoločníkov a akcionárov rozdeliť čistý zisk alebo iné vlastné zdroje, ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti nespôsobí svoj úpadok. Tým, že v ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Cieľom príspevku je analýza dopadu novely Obchodného zákonníka Lex Váhostav[1] na delenie zisku a iných vlastných zdrojov zo spoločnosti v čase jej krízy. Príspevok je analyzovaný na teoretickom základe odlišných záujmov spoločníkov a veriteľov voči spoločnosti (agency problem between shareholders and creditors). Hypotézou príspevku bola existencia možnosti rozho dnutia valného zhromaždenia spoločnosti o delení zisku zo spoločnosti v čase, keď už je spoločnosť v kríze a konflikt os
Autor: Ing. Norbert Seneši
Univerzita: Podnikajte.sk
Abstrakt: Definícia pojmu spoločnosť v kríze, pojmu plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje financovania, určenie spoločností, ktoré sa môžu a ktoré nemôžu ocitnúť v kríze. A stanovenie zákazu vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje a povinnosti vyplývajúce z jej porušenia.

Úryvok z textu:
Novela Obchodného zákonníka prináša úplne nové ustanovenia o spoločnosti v kríze. Spoločnosť v kríze bude mať zakázané vracať niektoré plnenia, ktoré jej boli poskytnuté.     Schválená novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“) účinná od roku 2015 prináša pre podnikateľov okrem ustanovení o kríze spoločnosti aj ďalšie dôležité témy, o ktorých si môžete prečítať v článkoch S. r. o. za euro a spoločnosti povinné uvádzať základné
Autor: JUDr. Peter Strapáč PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku zaoberá problematikou spoločnosti v kríze, ktorú do Obchodného zákonníka mala zaviesť vládna novela, ktorá však po vrátení prezidentom Slovenskej republiky nebola opätovne prijatá. Je však predpoklad, že v nejakej (možno aj totožnej) podobe bude novela opätovne zaradená do legislatívneho procesu. Autor poukazuje vo svojom príspevku, že predmetná novela nie je podľa neho potrebná, pretože Obchodný zákonník obsahuje dostatok inštitútov, ktorých dôsledné uplatňovanie vylučuje potrebu zavádzania nových inštitútov v podobe „spoločnosti v kríze“. Autor vo svojom článku p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Pred časom bol do Národnej rady Slovenskej republiky predložený vládny návrh zákona, ktorým sa má meniť a dopĺňať zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Prezident Slovenskej republiky vrátil podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 21. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Navrhol, aby Národná rada
Autor: Mgr. Matúš Drotár
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať aktuálny stav v plnení podmienok tzv. E-Kohézie v podmienkach Slovenskej republiky. Legislatíva upravujúca proces implementácie fondov EÚ pre programové obdobie 2014-2020 zaviedla viacero povinností, ktoré je povinný členský štát implementovať v relevantných termínoch. Princípy tzv. E-kohézie ukladajú členským štátom povinnosť zelektrizovať kľúčové procesy implementácie za účelom zníženia administratívnej záťaže. V našom článku sa pokúsime zanalyzovať existujúcu legislatívu upravujúcu princípy E-Kohézie a aktuálny stav ich implementácie na Slovensku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Koncepcia tzv. e-Kohézie je jedným z hlavných nástrojov reformovanej Kohéznej politiky na znižovanie administratívnej záťaže spojenej s procesom implementácie fondov EÚ v programovom období 2014-2020. Cieľom tejto koncepcie je nielen uľahčiť proces implementácie fondov EÚ na úrovni orgánov štátnej správy ale tiež zjednodušiť prístup k týmto finančným prostriedkom na strane ich prijímateľov. Základné zásady koncepcie e-Kohézie vychádzajú z cieľov Digitálnej Agendy pre Európu[1]&
Autor: doc. JUDr. Matej Horvat PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa venuje teoretickému vymedzeniu pojmov devolúcia a atrakcia, ktoré sú upravené v Stavebnom zákone a v Správnom poriadku, pričom ich vzájomne komparuje a následne na to aplikuje na praktický prípad kolaudačného konania, keď krajský stavebný úrad atrahoval na seba právomoc rozhodnúť v kolaudačnom konaní, pričom zmenil procesné rozhodnutie o prerušení konania stavebného úradu na meritórne kolaudačné rozhodnutie. V závere sa ponúka, podľa autora, možná správna aplikácia týchto inštitútov.

Úryvok z textu:
1 ÚVODNÉ POZNÁMKY Jednou zo základných súčastí pojmu právny štát je aj princíp právnej istoty. O uvedenom svedčí dnes už stála rozhodovacia prax Ústavného súdu Slovenskej republiky, podľa ktorej „k imanentným znakom právneho štátu sa zaraďuje princíp právnej istoty, ktorého rešpektovanie musí byť prítomné v každom rozhodnutí orgánov verejnej moci, a to tak v oblasti normotvornej, ako aj v oblasti aplikácie práva.“[1] Možno konštatovať, že všetky princípy, ktoré subsumujeme pod pojem právn
Autor: JUDr. Ján Mihaľov
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Páchanie trestných činov sa nevyhýba ani oblasti pracovnoprávnych a s nimi súvisiacich vzťahov. V príspevku sa budeme zaoberať stručnou charakteristikou jednotlivých obligatórnych znakov skutkových podstát dvoch trestných činov, ktorých sa zamestnávatelia vo vzťahu k svojim zamestnancom dopúšťajú v zásade najčastejšie - ide o trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného a trestný čin neodvedenia dane a poistného.

Úryvok z textu:
Páchanie trestných činov sa nevyhýba ani oblasti pracovnoprávnych a s nimi súvisiacich vzťahov. V príspevku sa budeme zaoberať stručnou charakteristikou jednotlivých obligatórnych znakov skutkových podstát dvoch trestných činov, ktorých sa zamestnávatelia vo vzťahu k svojim zamestnancom dopúšťajú v zásade najčastejšie - ide o trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného a trestný čin neodvedenia dane a poistného. I. Trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného Systematicky je tres
Autor: Mgr. Monika Škrovánková
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok autorky sa zaoberá v súčasnosti aktuálnym spojením práva a medicíny, ktoré napriek tomu, že sú odlišnými vednými disciplínami, majú veľa spoločného. Príspevok sa zameriava na okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu a ich využitie v medicínskej praxi. Autorka venuje pozornosť výkonu práva a povinnosti, dovolenému riziku a krajnej núdzi v podmienkach ich uplatnenia v medicínskej praxi, pričom uvádza aj príklady z praxe. Príspevok sa zaoberá aj pojmom lege artis, ktorý akademická obec z oblasti práva a aj medicíny dlhodobo používa, aj keď absentuje jeho legálna definícia.

Úryvok z textu:
Úvod Človek je tvor smrteľný a ani najnovšie poznatky z oblasti medicíny často nedokážu vyliečiť všetky ochorenia a zachrániť ľudský život. Mnohé prípady hospitalizácii v nemocnici aj v dnešnej dobe končia úmrtím. V týchto prípadoch sa naskytuje otázka, či k úmrtiu osoby alebo poškodeniu jej zdravia došlo nesprávnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti (liečby) alebo sa vyskytla neplánovaná komplikácia, ktorá možno operáciu ovplyvnila natoľko, že došlo k úmrtiu. Poškodené osoby vä
Autor: JUDr. Adriana Horváthová
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Zákonník práce v súčasnej dobe je témou, ktorá oslovuje nielen vládu, parlament, združenia, odbory či rôzne asociácie, ale dotýka sa každého podnikateľa zamestnávajúceho aj jediného zamestnanca. Už 20. novela zákonníka (od jeho účinnosti 01.04.2002) bola 08.02.2011 schválená parlamentom, prináša však viacero otázok nielen zo strany zamestnávateľov ale aj samotných zamestnancov. Novela si síce okrem iného kladie za cieľ chrániť zamestnancov po návrate z materskej či rodičovskej dovolenky, avšak ich prílišná ochrana vyvoláva obavy z reakcie zamestnávateľov, u ktorých sa môže vyskytnúť podvedo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
PRIJATÁ NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE Zákonník práce v súčasnej dobe je témou, ktorá oslovuje nielen vládu, parlament, združenia, odbory či rôzne asociácie, ale dotýka sa každého podnikateľa zamestnávajúceho aj jediného zamestnanca. Už 20. novela zákonníka (od jeho účinnosťi 01.04.2002) bola 08.02.2011 schválená parlamentom, prináša však viacero otázok nielen zo strany zamestnávateľov ale aj samotných zamestnancov. Novela si síce okrem iného kladie za cieľ chrániť zamestnancov po n
MENU