Nájdené právne články pre výraz: zdravotná poisťovňa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 71

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

750 dokumentov
424 dokumentov
14614 dokumentov
69 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Matúš Drotár
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať aktuálny stav v plnení podmienok tzv. E-Kohézie v podmienkach Slovenskej republiky. Legislatíva upravujúca proces implementácie fondov EÚ pre programové obdobie 2014-2020 zaviedla viacero povinností, ktoré je povinný členský štát implementovať v relevantných termínoch. Princípy tzv. E-kohézie ukladajú členským štátom povinnosť zelektrizovať kľúčové procesy implementácie za účelom zníženia administratívnej záťaže. V našom článku sa pokúsime zanalyzovať existujúcu legislatívu upravujúcu princípy E-Kohézie a aktuálny stav ich implementácie na Slovensku.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Koncepcia tzv. e-Kohézie je jedným z hlavných nástrojov reformovanej Kohéznej politiky na znižovanie administratívnej záťaže spojenej s procesom implementácie fondov EÚ v programovom období 2014-2020. Cieľom tejto koncepcie je nielen uľahčiť proces implementácie fondov EÚ na úrovni orgánov štátnej správy ale tiež zjednodušiť prístup k týmto finančným prostriedkom na strane ich prijímateľov. Základné zásady koncepcie e-Kohézie vychádzajú z cieľov Digitálnej Agendy pre Európu[1]&
Autor: Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje postavenie medzinárodných zmlúv najmä v rámci Ústavy Slovenskej republiky. Výklad je zameraný na analýzu jednotlivých ustanovení ústavného textu, ale aj nadväzujúcich predpisov a medzinárodnej praxe, vrátane domácej a zahraničnej judikatúry.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD A PÔVODNÉ ZNENIE ÚSTAVY SR VS. MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY Postavenie medzinárodných zmlúv v ústavnom poriadku Slovenskej republiky nepatrí medzi neobjavené témy a zrejme niet akademika (nielen z odboru ústavného či medzinárodného práva), ktorý by sa jej nevenoval. Rovnako sa môže zdať, že ide o teoretickú rozpravu, ktorej praktické účinky budú ojedinelé, či skôr hypotetické najmä v rovine konania o súlade dojednaných medzinárodných zmlúv pred Ústavným súdom podľa čl. 125a Ústavy (ktor
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá témou poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom Internetu, ktoré sa stalo predmetom elektronického zdravotníctva - tzv. e-Healthu. V úvodnej časti príspevku sa autorka zameriava na objasnenie základných súvisiacich pojmov a legislatívy. V ťažiskovej časti príspevku autorka vysvetľuje formy poskytovania zdravotnej starostlivosti a jej prepojenie s oblasťou informatizácie spoločnosti. Hlavnou skúmanou problematikou je možnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom Internetu. Je to možné? Môžu občania využívať svoje právo na zdravotnú starostlivos ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Spoločnosť prechádza v posledných rokoch mnohými významnými zmenami, ktoré prenikajú do rôznych oblastí spoločenského života. Predmetom zmien sú spôsoby výkonu práv, využívania služieb a komunikácie, kedy pri týchto činnostiach dochádza k masívnemu zavádzaniu informačnokomunikačných technológií. Medzi ne možno zaradiť počítač, mobilný telefón, tablet, televíziu, platobnú kartu a mnohé ďalšie. V uvedených prípadoch ide o technické zariadenia, ktoré umožňujú vyhľadávať, získavať,
Autor: doc. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje otázkam súvisiacim s uplatňovaním princípu kontinuity verejnej správy a osobitne jeho vzťahom ku zásadám správneho konania. Vyjadruje sa ku sporným bodom ich súčasnej aplikácie a ich riešeniu de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Cieľom príspevku je poukázať na aplikačné súvislosti jedného z princípov právneho štátu v oblasti verejnej správy a osobitne v správnom konaní. Princíp kontinuity výkonu verejnej správy (resp. princíp kontinuity výkonu verejnej moci, ďalej len „princíp kontinuity verejnej správy“) nepatrí medzi tie princípy právneho štátu, ktoré sú pravidelne popisované v teórii, či argumentačne využívané v rozhodnutiach správnych orgánov a v judikatúre. Ak už dôjde k jeho aplikácii, spája sa p
Autor: JUDr. Kamil Baraník PhD., LL.M.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V posledných rokoch sa v jednotlivých členských štátoch EÚ čoraz väčšmi akcentuje význam súdnej kontroly ústavnosti vo vzťahu k uplatňovaniu práva EÚ vo vnútroštátnom právnom poriadku. Predmetom tohto príspevku sa stala otázka, či potenciálne ústavné limity, ktoré boli v niektorých prípadoch naformulované rozhodovacou činnosťou ústavného súdnictva vo vzťahu k pôsobeniu práva EÚ, majú vôbec nejaký praktický význam. Slovenský ústavný súd si vo vzťahu k právnej povahe EÚ a jej právnych aktov zvolil inú, zmierlivejšiu cestu ako jeho český, či nemecký náprotivok. Stále nezodpovedanou otázkou pri to ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Základnou otázkou tohto príspevku je úvaha nad tým, či má praktický význam, aby sa ústavné súdy jednotlivých členských štátov ohradzovali proti bezpodmienečnému primátu práva EÚ, a to najmä s ohľadom na následnú aplikáciu práva EÚ vnútroštátnymi súdmi. Inými slovami, či istá forma rezistencie ústavného súdnictva[2] vo vzťahu k absolútnemu primátu práva EÚ vytvára predpoklady pre alternatívne prístupy vnútroštátnych súdov k právu EÚ a jeho aplikácii. Za kľúčový sa pri tom do úva
Autor: Mgr. Klaudia Bederková
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Princíp prednosti patrí medzi východiská práva EÚ v kontexte zabezpečovania jeho efektivity a uniformity. Jeho parametre formulovala rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ, pričom dodnes nie je súčasťou primárneho práva Únie. Z pohľadu Súdneho dvora má právo EÚ absolútny primát a dominuje nad celým právnym poriadkom členského štátu, vrátane ústavných ustanovení. Ústavné súdy členských štátov zaujali k princípu prednosti rôzne postoje, pričom medzi najvýraznejšie patria pozície Nemeckého spolkového ústavného súdu, podriaďujúce absolútny charakter prednosti určitým ústavným limitom. Príspevok sa ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 PREDNOSŤ PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE Princíp prednosti patrí k najstarším a najdôležitejším znakom práva Európskej únie. Vychádza z reality koexistencie vnútroštátneho práva s úniovým, pri ktorej nevyhnutne v členských štátoch prichádza k ich vzájomným stretom. Aplikačná prax by sa nezaobišla bez zásad, ktoré posilňujú súdržnosť systému európskeho práva a adresujú prípadný konflikt s vnútroštátnou normou. Vzťah európskeho a vnútroštátneho práva je tak vymedzený princípom prednosti. Prednos
Autor: doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá úlohou a zodpovednosťou štátu pri financovaní verejného zdravotníctva vo svetle ústavného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Okrem analýzy súčasného stavu sa zaoberá aj úvahami de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 SÚČASNÝ SYSTÉM FINANCOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI Zdravotná staroslivosť je v súčasnosti v Slovenskej republike financovaná takmer výlučne prostredníctvom systému povinného zdravotného poistenia, pričom predstavuje realizáciu ústavného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť podľa Ústavy Slovenskej republiky. Uvedený systém je založený na systéme povinného zdravotného poistenia fyzických osôb, pričom zákonom stanovené poistenie platia jednak zamestnanci, ako aj samostatne zár
Autor: Doc. JUDr. Ján Matlák CSc.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Úlohou sociálnopoisťovacích právnych vzťahov je ochrana poistenca pri existencii nepriaznivých sociálnych udalostí. V rámci týchto vzťahov existujú dve veličiny - výkon (poistenie) a protivýkon (dávka, služba), ktoré musia byť vo vzájomnej súvislosti. V nadväznosti na túto skutočnosť sociálna ochrana sa realizuje predovšetkým prostredníctvom osobného a vecného rozsahu sociálneho poistenia.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Sociálne práva sa realizujú prostredníctvom sociálnej ochrany, pričom pojem sociálna ochrana je pomerne novým pojmom, zatiaľ teoreticky ešte nie presne vymedzeným. Možno konštatovať, že v súčasnom období sa hľadá obsah tohto pojmu, aj keď s najväčšou pravdepodobnosťou, rovnako ako pojem „sociálna politika“ alebo pojem „právo sociálneho zabezpečenia“, nebude presne vymedzený. Z teoretického hľadiska už aj v súčasnosti však možno sociálnu ochranu vymedziť ako prostriedok garancie
Autor: JUDr. Jana Duračinská PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na právnu úpravu spoločnosti v kríze v slovenskom právnom poriadku z hľadiska zmien v postavení riadiacich orgánov spoločnosti a dopadu na ich zodpovednosť voči spoločnosti, ako aj veriteľom spoločnosti. Na podklade analýzy sleduje zmeny prístupu k riešeniu zodpovednosti krízového riadenia spoločnosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V záujme hospodárnosti býva stratégia podnikania a vedenie spoločnosti odňaté veľkej skupine spoločníkov, ktorej zloženie je premenlivé, a tieto sú prenesené na malú skupinu riadiacich osôb. Tejto malej skupine riadiacich osôb musí byť pri plnení jej úloh vyčlenený široký priestor na voľnú úvahu. Podstata problému spočíva v tom, ako priviesť tieto riadiace osoby k tomu, aby niesli zodpovednosť za svoju úvahu, bez toho aby im to stálo v ceste pri plnení ich úloh.1 Prirodzenou vl
Autor: Mgr. Katarína Szendreiová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje otázke potenciálnych potenciálneho uplatňovania nárokov pacientov z dôvodu neposkytnutia alebo nezabezpečenia adekvátnej zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní, čím došlo na strane pacientov ku škode na zdraví alebo vzniku inej ujmy.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Skutočnosť, že odporúčania Európskej komisie týkajúce sa kolektívneho uplatňovania nárokov sú dominantne zamerané na ochranu spotrebiteľov a ochranu hospodárskej súťaže je neodškriepiteľná a z pohľadu vymáhania škody pochopiteľná a odôvodniteľná. Už z doterajšieho legislatívneho vývoja v Slovenskej republike je zrejmé, že tento trend v spomínaných majoritných oblastiach sa bude ďalej len rozvíjať a prehlbovať. Z pohľadu budúcnosti sú však tiež zaujímavé iné oblasti práva, v
MENU