Nájdené právne články pre výraz: zdravotná poisťovňa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 71

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

750 dokumentov
424 dokumentov
14614 dokumentov
69 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Marcela Macová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok rozoberá nový zákon o ochrane osobných údajov. Ďalej sú v ňom popísané niektoré vybrané novinky, ktoré zákon prináša. Záverom je poukázané na plusy a mínusy nového zákona. Cieľom príspevku je poskytnúť aspoň základný prehľad toho, čo prináša nový zákon o ochrane osobných údajov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V marci 2013 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý bude účinný od 1. júna 2013. Uvedený zákon bude mať dve vykonávacie vyhlášky. Nový zákon o ochrane osobných údajov pripravil na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2012 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky (ďalej len „Úrad“). Návrh nového zákona bol pripravený vzhľadom na potrebu dôslednej transpozície Smernice Európ
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Univerzita: Ulpianus
Abstrakt: Premlčanie pohľadávok zo zdravotného poistenia má oproti všeobecnej úprave premlčania vyplývajúcej z Občianskeho zákonníka určité osobitosti, čo v praxi zvykne spôsobovať interpretačné nejasnosti a často vedie k nesprávnej, resp. neopodstatnenej obrane poistencov a v niektorých prípadoch tiež k „zbytočnému“ vymáhaniu pohľadávok zdravotnou poisťovňou – slovo zbytočný je v úvodzovkách z dôvodu, že (i) premlčanie vo všeobecnosti nemá za následok zánik pohľadávky, ale iba jej právnu nevymáhateľnosť, t.j. poistenec ju môže uhradiť dobrovoľne, pričom na strane poisťovne nedôjde k bezdôvodnému obohat ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Premlčanie pohľadávok zo zdravotného poistenia má oproti všeobecnej úprave premlčania vyplývajúcej z Občianskeho zákonníka určité osobitosti, čo v praxi zvykne spôsobovať interpretačné nejasnosti a často vedie k nesprávnej, resp. neopodstatnenej obrane poistencov a v niektorých prípadoch tiež k „zbytočnému“ vymáhaniu pohľadávok zdravotnou poisťovňou – slovo zbytočný je v úvodzovkách z dôvodu, že (i) premlčanie vo všeobecnosti nemá za následok zánik pohľadávky, ale iba jej právnu nevymáhateľno
Autor: Mgr. Igor Šumichrast
Univerzita: Ulpianus
Abstrakt: Informačná povinnosť športových organizácií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) [ďalej len „GDPR“]

Úryvok z textu:
Informačná povinnosť športových organizácií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) [ďalej len „GDPR“] OBSAH: A. Stručne o práve na informácie B. Slovník niektorých pojmov C. Aké informácie musí športová organizácia ako prevádzkovateľ poskytnúť? D. Kedy musí športová
Autor: Prof. JUDr. Vladimár Babčák CSc.
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: V úvode autor poukazuje na celý rad príčin, okolností a skutočností, ktoré charakterizujú súčasné globálne spoločensko-ekonomické prostredie vo svete (deglobalizácia, BREXIT, nové trendy v automobilovom a strojárenskom priemysle, digitalizácia, automatizácia a robotizácia atď.). Na podklade podrobnejšej analýzy pritom konštatuje, že ide o nové výzvy, ktorým neunikne žiadny štát. Preto ani Slovensko, rovnako tak, ako EÚ nemôže ostať voči týmto výzvam ľahostajné a musí tomu prispôsobovať aj svoju daňovú politiku. EÚ preto vyvíja zvýšené úsilie o zmenu prístupu členských štátov k rozhodovaniu v o ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
NAMIESTO ÚVODU Niekedy pred jedným - dvoma rokmi začala vládna moc na Slovensku šíriť myšlienku o tzv. „úspešnom príbehu“ Slovenska, ktorú podopierala najmä odkazmi na niektoré ukazovatele rastu ekonomiky[2], ako je znižovanie deficitu štátneho rozpočtu, klesajúca nezamestnanosť, rast HDP atď. Jedným z neodškriepiteľných výsledkov týchto proklamácií bolo, že slovenský parlament pre rok 2019 schválil vyrovnaný štátny rozpočet[3] a pomerne presvedčivo, najmä vo vzťahu k laickej verejn
Autor: doc. JUDr. Karin Cakoci PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika daní a ich právnej regulácie sa už dávno vymanila z ich rigidného ponímania ako výlučne fiskálneho nástroja, ktorého jedinou úlohou je kumulovanie finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu. Dane, najmä ich výška, ako aj spôsob platenia a s tým súvisiace povinnosti, ako aj rôzne (ne)systémové opatrenia ovplyvňujú rozhodovanie podnikateľských subjektov o smerovaní ich hospodárskych aktivít. Je všeobecne známou skutočnosťou, že daňovo-právne normy sú spôsobilé vytvárať priaznivé ekonomické prostredie pre rozvoj hospodárstva, ale tak isto môže byť ich vplyv utlmujúci. Cieľom autork ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD V ekonomickej teórii[1] sa stretávame s množstvom prístupov (v širšom aj v užšom kontexte danej problematiky) autorov,[2] modelov, koncepcií, ktoré sa venujú problematike zdaňovania, daňovej politiky ako súčasti hospodárskej politiky, ktorá je v moderných demokraciách výrazne ovplyvňovaná existujúcim politickým zoskupením v domácej ekonomike, ale zároveň aj vytvoreného nadnárodného celku (ktorého je konkrétna krajina súčasťou). Podľa Šreina[3] z ekonomickej teórie vyplýva, že d
Autor: Doc. JUDr. Soňa Kubincová PhD.
Univerzita: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vybranými ustanoveniami Da ového poriadku a to všetko s porovnaním právnej úpravy vSprávnom poriadku. Cie om autorky je nielen porovnanie právnej úpravy zásad konania, pôsobnosti a niektorých inštitútov pod a týchto zákonov, ale aj vyvodenie záverov oh adne aplikácie Da ového poriadku a Správneho poriadku, poukázanie na niektoré rozdiely v jednotlivých kódexoch, na prípadné nedostatky a najmä na charakter jednotlivých konaní.

Úryvok z textu:
    Úvod Z historického hľadiska finančné právo a správne právo sa č asto prelínali a to nielen v oblasti vedy ale aj v oblasti výučby na právnických fakultách2. Súčasťou finančného práva  bolo dlhodobo aj daňové právo. Finančné právo aj v oblasti teórie práva si získalo postavenie samostatného odvetvia právneho poriadku Slovenskej
Autor: JUDr. Martin Píry PhD.
Univerzita: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Abstrakt: Štúdia pojednáva o téme verejného záujmu ako neurčitom pojme niekoľkých odvetví predovšetkým verejného práva. Základný cieľ štúdie je uchopiť tento pojem vymedzením základných a abstraktne a všeobecne použiteľných znakov a spôsobu jeho identifikácie vo formálnych a materiálnych prameňoch práva. Štúdia nemá za cieľ analyzovať všetky právne predpisy a situácie, v ktorých sa vyskytuje tento pojem, ale skôr poskytnúť také teoreticko-právne vymedzenie, ktoré ústavne-komfortným spôsobom pomôže interpretovať tento neurčitý pojem ako právnej teórii, tak predovšetkým právnej praxi. Keďže verejný záujem ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Slovenská republika prešla za posledné obdobie niekoľko desaťročí výraznými zmenami. Z totalitného štátu, ktorý nebol viazaný Listinou základných ľudských práv, sa v historicky krátkom čase stala formálna demokracia, a to vo forme liberálnej demokracie so záväzkom rešpektovať a realizovať všetky ľudské práva a slobody. Na tento štáto-právny rozmer reagoval celý rad právnych predpisov ako z oblasti súkromného, tak aj verejného práva. Záujem spoločnosti a štátu, ktorý bol v socia
Autor: JUDr. Eva Sihelniková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok na tému Úverový podvod, podvodný úpadok a zavinený úpadok sa týka vybraných trestných činov so zameraním na spôsob ich spáchania a skutkové okolnosti, za ktorých k nim dochádza ako aj na postavenie veriteľa ako poškodeného a možnosti jeho ochrany.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trestný čin úverového podvodu sa zaraďuje medzi majetkové trestné činy, subjekt je všeobecný, z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinenie. Objektívna stránka spočíva v konaní páchateľa, ktorý vyláka úver alebo jeho zabezpečenie tak, že iného uvedie do omylu ohľadom splnenia podmienok, ktorých splnenie je potrebné na poskytnutie úveru, alebo ohľadom podmienok jeho splácania. 2 Úverový podvod V rámci svojej praxe som sa stretla s prípadom, kedy bolo zo stra
Autor: JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka v článku rozoberá problematiku elektronického zdravotníctva v spojitosti s ochranou osobných údajov. Prvá časť príspevku poskytuje prehľad a vysvetlenie základných súvisiacich pojmov, ktorými sú elektronické zdravotníctvo a e-health, zdravotná starostlivosť či osobný údaj. Autorka ďalej predstavuje nariadenie o ochrane osobných údajov, a to najmä v kontexte osobných údajov pacientov, ktoré sú v digitálnej spoločnosti uchovávané v online prostredí. Autorka si kladie otázku, aké práva majú pacienti v súvislosti s ochranou ich osobných údajov a aké povinnosti vznikli poskytovateľom zdravo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Spoločnosť prechádza v posledných rokoch mnohými významnými zmenami, ktoré prenikajú do rôznych oblastí spoločenského života. Predmetom zmien sú spôsoby výkonu práv, využívania služieb a komunikácie, kedy pri týchto činnostiach dochádza k masívnemu zavádzaniu informačno- komunikačných technológií. Medzi ne možno zaradiť počítač, mobilný telefón, tablet, televíziu, platobnú kartu a mnohé ďalšie. V uvedených prípadoch ide o technické zariadenia, ktoré umožňujú vyhľadávať, získavať, u
Autor: JUDr. Martin Hudák
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá problematikou náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v prípadoch, kedy ujma vznikla v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou - porušením povinnosti vodiča motorového vozidla. Tento príspevok poukazuje na povinnosť náhrady tejto ujmy z prostriedkov povinného zmluvného poistenia v nadväznosti na legislatívu EU, judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, slovenskú legislatívu a judikatúru. Tento príspevok poukazuje na nedostatočnú explicitnosť úpravy náhrady tejto ujmy z prostriedkov povinného zmluvného poistenia motorového vozidla a na potrebu explicitnej úpravy v tejto ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je v podmienkach Slovenskej republiky upravené ako národnými právnymi predpismi, tak aj právnymi predpismi EÚ. Základnú právnu úpravu náhrady ujmy spôsobenej prevádzkou motorového vozidla predstavuje na slovenskej úrovni zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a osobitne zákon č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za š
MENU