Nájdené právne články pre výraz: zdravotná poisťovňa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 71

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

750 dokumentov
424 dokumentov
14614 dokumentov
69 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Doc. JUDr. Mária Bujňáková CSc.
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Verejné financie je pojem s ktorým sa v súčasnosti stretávame nielen v dennodennom živote, ale je pojmom ktorý rezonuje v oblasti ekonomickej ale aj právnej. Je potrebné podotknúť, že tento pojem nie je novým fenoménom a bola mu venovaná pozornosť aj v predchádzajúcom období. Ale je nutné zdôrazniť, že najmä po roku 1989 tento pojem v podmienkach trhovej ekonomiky je podrobovaný analýze, skúmaniu ale aj vyvádzaniu jednotlivých záverov a koncepcii.

Úryvok z textu:
Verejné financie je pojem s ktorým sa v súčasnosti stretávame nielen v dennodennom živote, ale je pojmom ktorý rezonuje v oblasti ekonomickej ale aj právnej. Je potrebné podotknúť, že tento pojem nie je novým fenoménom a bola mu venovaná pozornosť aj v predchádzajúcom období. Ale je nutné zdôrazniť, že najmä po roku 1989 tento pojem v podmienkach trhovej ekonomiky je podrobovaný analýze, skúmaniu ale aj vyvádzaniu jednotlivých záverov a koncepcii. V   pojme verejné financie osob
Autor: JUDr. Miroslav Štrkolec
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej aj ,,NKÚ“ alebo „Najvyšší kontrolný úrad“) patrí medzi tie ústavné orgány, ktoré boli zriadené ústavou už v čase jej schválenia Slovenskou národnou radou 1. septembra 1992 . Zakotvenie NKÚ ako kontrolného orgánu priamo v ústavnom texte bolo v porovnaní s ústavami iných demokratických štátov (z ktorých sa taktiež vychádzalo pri tvorbe ústavy) štandardné, pričom z dôvodovej správy k vládnemu návrhu ústavy vyplýva, že NKÚ sa zriaďoval ako ,,nový typ“ kontrolného orgánu. Zriadenie a ústavná fixácia NKÚ ako nezávislého orgánu stojaceho mimo systém ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I.    Vývoj ústavnej úpravy Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej aj ,,NKÚ“ alebo „Najvyšší kontrolný úrad“) patrí medzi tie ústavné orgány, ktoré boli zriadené ústavou už v čase jej schválenia Slovenskou národnou radou 1. septembra 1992[1]. Zakotvenie NKÚ ako kontrolného orgánu priamo v ústavnom texte bolo v porovnaní s ústavami iných demokratických štátov (z ktorých sa taktiež vychádzalo pri tvorbe úst
Autor: JUDr. Milena Barinková CSc.
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Potreba ctiť a dodržiavať tak právo, ako aj morálku, či už v každodennom živote jednotlivcov, alebo osobitne v podnikateľskej praxi zamestnávateľských subjektov sa javí ako všeobecný predpoklad korektného fungovania spoločenských vzťahov, vrátane vzťahov právnych.

Úryvok z textu:
1.             Úvodné poznámky a východiská skúmanej problematiky Potreba ctiť a dodržiavať tak právo, ako aj morálku, či už v každodennom živote jednotlivcov, alebo osobitne v podnikateľskej praxi zamestnávateľských subjektov sa javí ako všeobecný predpoklad korektného fungovania spoločenských vzťahov, vrátane vzťahov právnych. Kým rešpektovať právo je povinnosťou a konanie v rozpore s ním má za následok sankciu, eti
Autor: JUDr. Ján Mihaľov
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Páchanie trestných činov sa nevyhýba ani oblasti pracovnoprávnych a s nimi súvisiacich vzťahov. V príspevku sa budeme zaoberať stručnou charakteristikou jednotlivých obligatórnych znakov skutkových podstát dvoch trestných činov, ktorých sa zamestnávatelia vo vzťahu k svojim zamestnancom dopúšťajú v zásade najčastejšie - ide o trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného a trestný čin neodvedenia dane a poistného.

Úryvok z textu:
Páchanie trestných činov sa nevyhýba ani oblasti pracovnoprávnych a s nimi súvisiacich vzťahov. V príspevku sa budeme zaoberať stručnou charakteristikou jednotlivých obligatórnych znakov skutkových podstát dvoch trestných činov, ktorých sa zamestnávatelia vo vzťahu k svojim zamestnancom dopúšťajú v zásade najčastejšie - ide o trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného a trestný čin neodvedenia dane a poistného. I. Trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného Systematicky je tres
Autor: JUDr. Peter Demek
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá dôležitosťou zmien, ktoré nastali v sústave aktívnych opatrení na trhu práce v rámci slovenského pracovného práva. V ťažiskovej časti článku je podaný stručný prehľad novo vytvorených peňažných príspevkov zo sústavy AOTP. V tejto časti článku je taktiež prezentovaný pohľad na tieto koncepčné východiská, ako právny základ pre zmeny v prístupe štátu k politike zamestnanosti. Záver článku je zameraný na analýzu špecifických očakávaní, ktoré sú úzko spojené s aplikáciou etatistických zásahov v pracovnom práve. Dôležitosť analyzovaných reformných krokov v priebežnom procese re ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.    Potreba stimulácie pracovného trhu peňažnými nástrojmi - súčasné východiská a perspektívy Nejasne sa vyvíjajúca, a v niektorých prejavoch skôr zhoršujúca sa ekonomická situácia v dôsledku radikalizácie prejavov globálnej finančnej a hospodárskej krízy vyúsťuje logicky do stavu, v rámci ktorého je štát nútený hľadať všetky dostupné nástroje hospodárskej politiky a jej súčastí, politiky zamestnanosti a politiky trhu práce, na zabránenie devastačných dopadov ekonom
Autor: JUDr. Zuzana Macková PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Blíži sa koniec prvého desaťročia 3.tisícročia, resp. 21.storočia. Moja generácia 40-nikov po prvýkrát vo svojom živote sa stáva priamym účastníkom mimoriadnej situácie celosvetového charakteru, a to finančnej a hospodárskej krízy, ktorú poznáme iba z literatúry a z histórie našich predchádzajúcich generácii, t.j. starých rodičov a rodičov.

Úryvok z textu:
Úvod Blíži sa koniec prvého desaťročia 3.tisícročia, resp. 21.storočia. Moja generácia 40-nikov po prvýkrát vo svojom živote sa stáva priamym účastníkom mimoriadnej situácie celosvetového charakteru, a to finančnej a hospodárskej krízy, ktorú poznáme iba z literatúry a z histórie našich predchádzajúcich generácii, t.j. starých rodičov a rodičov. Minulý mesiac uplynul rok od pádu ctihodnej americkej investičnej banky Lehman Brothers, ktorej kolaps znamenal začiatok celosvetovej
Autor: JUDr. Jana Biroščáková
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Dňa 1. júna 2010 nadobudol účinnosť zákon NR SR číslo 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a zmene a doplnení iných zákonov. Okrem iného došlo podľa čl. XIX cit. zák. k doplneniu zákona o advokácii č. 586/2003 Z. z. tak, že na výkon činnosti advokáta, postup podávania žiadosti a zápis do zoznamu advokátov sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu, ak zákon o advokácii neustanovuje inak. V zmysle nového ust. § 5a sa zaviedla možnosť podávaťžiadosťo zápis do zoznamu advokátov aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Dňa 1. júna 2010 nadobudol účinnosť zákon NR SR číslo 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a zmene a doplnení iných zákonov. Okrem iného došlo podľa čl. XIX cit. zák. k doplneniu zákona o advokácii č. 586/2003 Z. z. tak, že na výkon činnosti advokáta, postup podávania žiadosti a zápis do zoznamu advokátov sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu, ak zákon o advokácii neustanovuje inak. V zmysle nového ust. § 5a sa zaviedla možnosť podávaťžiadosťo záp
Autor:
Univerzita: Podnikajte.sk
Abstrakt: Rozhodnutie valného zhromaždenia alebo jediného spoločníka o zmene sídla, jeho forma a obsahové náležitosti a preukázanie oprávnenia užívateľa nehnuteľnosti.

Úryvok z textu:
Zmena sídla obchodnej spoločnosti je zdanlivo banálnou zmenou v spoločnosti s ručením obmedzeným, avšak prináša mnohým podnikateľom rovnaké otázky. Zmena sídla spoločnosti je zmenou zapísaných údajov v obchodnom registri, preto pre ňu ako pre akúkoľvek inú zmenu zapísaných údajov platí, že musí byť príslušnému obchodnému registru oznámená v 30-dňovej zákonnej lehote a živnostenskému registru v 15-dňovej zákonnej lehote od prijatia rozhodnutia o zmene v spoločnosti.    
Autor: JUDr. Adriana Horváthová
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Zákonník práce v súčasnej dobe je témou, ktorá oslovuje nielen vládu, parlament, združenia, odbory či rôzne asociácie, ale dotýka sa každého podnikateľa zamestnávajúceho aj jediného zamestnanca. Už 20. novela zákonníka (od jeho účinnosti 01.04.2002) bola 08.02.2011 schválená parlamentom, prináša však viacero otázok nielen zo strany zamestnávateľov ale aj samotných zamestnancov. Novela si síce okrem iného kladie za cieľ chrániť zamestnancov po návrate z materskej či rodičovskej dovolenky, avšak ich prílišná ochrana vyvoláva obavy z reakcie zamestnávateľov, u ktorých sa môže vyskytnúť podvedo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
PRIJATÁ NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE Zákonník práce v súčasnej dobe je témou, ktorá oslovuje nielen vládu, parlament, združenia, odbory či rôzne asociácie, ale dotýka sa každého podnikateľa zamestnávajúceho aj jediného zamestnanca. Už 20. novela zákonníka (od jeho účinnosťi 01.04.2002) bola 08.02.2011 schválená parlamentom, prináša však viacero otázok nielen zo strany zamestnávateľov ale aj samotných zamestnancov. Novela si síce okrem iného kladie za cieľ chrániť zamestnancov po n
Autor: Mgr. et Mgr. Ladislav Križan PhD., DAS
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Futbal je jednou z najpozoruhodnejších kolektívnych športových hier 20. storočia, ktorá prešla najmä po 2. Svetovej vojne búrlivým vývojom. Prirodzenými dôsledkami boli zvyšujúca sa miera ekonomického rozmeru futbalu a jeho postupná profesionalizácia, čím sa stal pre mnohých ľudí zdrojom nielen stáleho príjmu, ale pre niektorých dokonca hlavnou zárobkovou činnosťou. Toto konštatovanie platí i pre Slovenskú republiku, na území ktorej sa vrcholoví futbalisti stali takisto profesionálnymi športovcami, ktorých s ich slovenskými futbalovými klubmi – právnickými osobami viažu často rôznorodé zmluvné ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
„Medzi rozvojom športu po stránke faktickej a stavom jeho úpravy po stránke právnej je od počiatkov športovej činnosti výrazný nepomer v neprospech práva.“[1] Mgr. Michal Králík, PhD. Sudca Najvyššieho súdu Českej republiky Vstup do problému a jeho aktuálnosť Futbal je jednou z najpozoruhodnejších kolektívnych športových hier 20. storočia, ktorá prešla najmä po 2. Svetovej vojne búrlivým vývojom. Prirodzenými dôsledkami boli zvyšujúca sa miera ekonomického rozmeru futbalu a jeho
MENU