Nájdené právne články pre výraz: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

37 dokumentov
12 dokumentov
378 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Norbert Adamov PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Objektívna zodpovednosť zakladá asymetrické právne postavenie zodpovednej osoby a poškodeného. Na jednej strane možno argumentovať tým, že posilnené právne postavenie poškodeného má vyvažovať jeho fyzicky slabšie postavenie v reálnych situáciách, pričom táto znevýhodnenosť spočíva v značnej obmezenosti alebo dokonca nemožnosti predísť vzniku ujmy. Typickými príkladmi sú chodci zrazení na chodníku, osvetlení cyklisti zrazení odzadu, alebo čelné zrážky vozidel po tom, ako v zákrute vodič oproti idúceho vozidla vo vysokej rýchlosti nezvládol riadenie. Na druhej strane je však možno uvažovať o nar ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 SEDES MATERIE Rozdielne postavenie účastníkov dopravnej nehody je (okrem iného) determinované aj fyzickými následkami, ktoré sú spravidla vážnejšie na strane menej chráneného a teda fyzicky slabšieho účastníka kolízie. Okrem materiálnej škody, ktorá je nahraditeľná a možnej straty života, kde reparácia nemá pre obeť dopravnej nehody už žiadny význam, subjekt poškodený prevádzkou dopravného prostriedku musí nezriedka znášať dočasnú (do istej miery kompenzovateľnú) alebo dokonca aj trvalú
Autor: Bc. Dušan Rybovič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Takmer každý deň sme v médiách svedkami tragických dopravných nehôd a popri tom sa takmer vždy spomenie vyjadrenie kompetentných o tom, že zvýšenie pokút by tomu zabránilo. Médiá s veľkou pompou privítali nový tzv. sadzobník pokút, resp. jeho prílohu č. 1, ktorá má byť akýmsi kladivom na cestných pirátov. Vo veľkej miere sa prezentovalo sprísnenie pokút za rýchlosť.

Úryvok z textu:
Quo vadis, priestupok? Podnetom na napísanie článku je avizovaná snaha Ministerstva vnútra Slovenskej republiky de lege ferenda na zavedenie objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla za spáchaný priestupok. Dôvodom má byť snaha o zavedenie merania rýchlosti prostredníctvom stacionárnych radarov a tak efektívnejšie postihovanie priestupkov v doprave najmä pri prekročení rýchlosti a s tým spojená predpokladaná zvýšená bezpečnosť na cestách. Samozrejme, cieľ aký s
Autor: JUDr. Martin Križan PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Cieľom článku je zosumarizovať technologickú podstatu autonómnych vozidiel a právnych výziev, ktoré autonómna technológia kladie zákonodarcom, výrobcom vozidiel a spotrebiteľom.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Už od čias vytvorenia prvého vozidla snívalo ľudstvo o samojazdiacich vozidlách, nezávislých od človeka, ktoré by človeka odviezlo kamkoľvek by potreboval. Už v roku 1939 na Svetovej výstave v New Yorku bola v rámci výstavy s názvom Futurama reprezentovaná predstava spoločnosti General Motors o automatizovanom a autonómnom diaľničnom systéme. Nikomu snáď netreba bližšie predstavovať televízny seriál Knight Rider s vozidlom KI
Autor: JUDr. Imrich Fekete, CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súd každého členského štátu je povinný vykladať a aplikovať národné právo v súlade s požiadavkami práva Európskej únie (EÚ). Hranice použitia takéhoto nepriameho účinku práva EU je potrebné sledovať nielen v judikatúre Súdneho dvora EÚ, ale zároveň je jeho použitie limitované všeobecnými právnymi princípmi, najmä princípom právnej istoty. Všeobecné súdy, ale aj Ústavný súd SR v poslednom čase čoraz častejšie v súvislosti s krytím nemajetkovej ujmy pozostalých po obeti dopravnej nehody z povinného zmluvného poistenia a rozhodnutím Súdneho dvora EÚ vo veci Haasová (C-22/12) poukazujú na potrebu ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD V názve príspevku predostretá otázka súvisí so sériou nedávno prijatých rozhodnutí Ústavného súdu SR (ďalej „ústavný súd“) a Najvyššieho súdu SR (ďalej „najvyšší súd“), ktoré sa týkajú nárokov pozostalých po obeti dopravnej nehody na náhradu nemajetkovej ujmy voči komerčným poisťovniam. Žaloby s uvedeným obsahom sa začali hromadiť na všeobecných súdoch po vydaní rozsudku Súdneho dvora EÚ (ďalej „ESD“) vo veci Haasová (C-22/12). V tomto rozsudku ESD s odkazom na príslušné ustan
Autor: Mgr. Sabína Petríková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Problematika zodpovednosti je v práve jednou z najviac rozoberaných, no zároveň najkomplikovanejších tém. Zložitosť tejto otázky spočíva v tom, že je v podstate nemožné vymedziť všeobecnú definíciu zodpovednosti, pretože každá zodpovednosť - politická, morálna, či právna má svoje osobitné špecifiká. Príspevok sa však venuje predovšetkým otázke zodpovednosti za škodu v obchodnom a v občianskom práve a jednotlivým problémom, ktoré vznikajú v súvislosti s usporiadaním slovenského súkromného práva na dualistickom princípe. Pri aplikácii ustanovení o zodpovednosti za škodu môžu v rámci obchodno-prá ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1       Krátky exkurz k pojmu právna zodpovednosť a otázkam s ňou súvisiacimi   Problematika zodpovednosti je jednou z najkomplikovanejších otázok v právnej vede. V literatúre sa dokonca môžeme stretnúť aj s názorom, či je vôbec možné vo všeobecnosti vymedziť pojem zodpovednosť. Tento názor prezentuje aj profesor Knapp, ktorý ho v jednej zo svojich prác jednoducho vysvetľuje tým, že o zodpovednosti hovoríme buď ako o politickej, morálnej, právnej či inej.
Autor: JUDr. Martin Križan PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V septembri 2015, Úrad na ochranu životného prostredia USA obvinil automobilku Volkswagen z toho, že za účelom úpravy emisie niektorých znečisťujúcich látok nainštalovala do svojich dieselových vozidiel nelegálny software. Následne bola spoločnosť predmetom mnohých súdnych konaní, začatých spotrebiteľmi, investormi, vládnymi aj mimovládnymi organizáciami. V mnohých prípadoch žalobcovia postupovali spoločne a svoje nároky spojili do kolektívnych žalôb. Cieľom tohto materiálu nie je poskytnúť vyčerpávajúci prehľad všetkých právnych aspektov emisného škandálu; ten predovšetkým slúži len ako ukážk ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I. Úvod Globalizácia ako postupný proces narastania medzinárodného prepojenia a zbližovania národných kultúr a ekonomík viedla v ostatných niekoľkých desaťročiach k nebývalému prieniku podnikateľských aktivít do nových oblastí a regiónov, čo v konečnom dôsledku viedlo k vytvoreniu globálneho trhu. To na jednej strane prinieslo obchodným spoločnostiam rast ich ziskov, no súčasne to vyvolalo nový a dovtedy nepoznaný problém a tým je riziko ekonomických a právnych následkov v prípade glo
Autor: JUDr. ICLic. Tomáš Majerčák PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V príspevku analyzujem judikatúru všeobecných súdov vo veci náhrady nemajetkovej ujmy poškodeným osobám pri dopravných nehodách. Poukazuje na konkrétne rozhodnutia súdov komu priznávajú náhradu nemajetkovej ujmy a kto je povinný na jej zaplatenie. To znamená, či povinným zmluvným poistením motorového vozidla je krytá aj náhrada nemajetkovej ujmy. Analyzujem aj rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci Haasová (C-22/12), a aký vplyv malo toto rozhodnutie na judikatúru všeobecných súdov.

Úryvok z textu:
  Úvod V súčasností nie je jednotná judikatúra súdov v otázke, či povinným zmluvným poistením je krytá aj náhrada nemajetkovej ujmy pri dopravných nehodách. Nemajetková ujma (škoda) vzniká rodičom pri náhlom úmrtí ich detí pri dopravných nehodách, ale aj deťom pri úmrtí rodičov a súrodencov. Trauma rodičov pri takejto náhlej a nečakanej smrti ich detí je veľmi veľká. Pokiaľ to niekto neprežil, nedokáže to ani pochopiť, ani precítiť. V tomto príspevku chcem analyzovať právnu úpra
Autor: Mgr. Andrej Fekete
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Záväzkový vzťah je solidárny, ak má niekoľko dlžníkov splniť dlh tomu istému veriteľovi a veriteľ môže požadovať od každého dlžníka celé plnenie (pasívna solidarita) alebo ak má niekoľko veriteľov právo na celé plnenie od dlžníka a dlžník môže plniť ktorémukoľvek veriteľovi (aktívna solidarita). To, čo dlžníkov a veriteľov spája do spoločného záväzkového vzťahu, je okrem totožnosti predmetu plnenia spoločný právny základ. V takom prípade ide o pravú solidaritu. V praxi sa vyskytujú situácie, keď jednému dlžníkovi prislúcha právo na identické plnenie voči viacerým veriteľom, ale na základe rôzn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVODNÉ POZNÁMKY Solidárne záväzky predstavujú najrozšírenejšiu, ale súčasne teoreticky najspornejšiu skupinu spoločných záväzkov. Solidárne záväzky, či už ide o pasívnu alebo aktívnu solidaritu, možno v nadväznosti na právnu úpravu v Občianskom zákonníku (§ 511 a § 513) charakterizovať týmito znakmi: a) existencia právnej skutočnosti, ktorá zakladá vznik solidárneho záväzku, b) mnohosť subjektov na dlžníckej alebo veriteľskej strane záväzkového vzťahu, c) existencia vonkajš
MENU