Nájdené právne články pre výraz: zrušenie zaistenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
23 dokumentov
11 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa v stručnosti venuje spornej problematike týkajúcej sa zrušenia zaistenia peňažných prostriedkov na účte v banke a ich vrátenia poškodenej osobe.

Sprievodný text: V sú­vis­los­ti so za­is­te­ním pe­ňaž­ných pros­tried­kov je v praxi po­mer­ne spor­né, či pro­ku­rá­tor v príp­rav­nom ko­na­ní, res­pek­tí­ve pred­se­da se­ná­tu v ko­na­ní pred sú­dom mô­že dať prí­kaz ban­ke, aby za­is­te­né pe­ňaž­né pros­tried­ky na úč­te nap­rík­lad ob­vi­ne­né­ho za­sla­la na účet poš­ko­de­né­ho (t. j. na iný účet), na­koľ­ko z vy­ko­na­né­ho do­ka­zo­va­nia je zrej­mé, že ide o fi­nan­čné pros­tried­ky pa­tria­ce poš­ko­de­né­mu (nap­rík­lad správ­ca da­ne vy­pla­tí ob­vi­ne­né­mu nad­mer­ný od­po­čet na je­ho účet, pri­čom vy­pla­te­ný nad­mer­ný od­po­čet bol žia­da­ný neop­ráv­ne­ne a je nes­por­né, že ide o fi­nan­čné pros­tried­ky štá­tu, res­pek­tí­ve poš­ko­de­ný za­šle fi­nan­čné pros­tried­ky ob­vi­ne­né­mu, kto­rý ich od ne­ho vy­lá­kal pod­vod­ným spô­so­bom a je zrej­mé, že ide o fi­nan­čné pros­tried­ky pa­tria­ce poš­ko­de­né­mu, kto­ré sa do dis­po­zí­cie ob­vi­ne­né­ho dos­ta­li len v dôs­led­ku spá­chania tres­tné­ho či­nu).

Úryvok z textu:
V sú­vis­los­ti so za­is­te­ním pe­ňaž­ných pros­tried­kov je v praxi po­mer­ne spor­né, či pro­ku­rá­tor v príp­rav­nom ko­na­ní, res­pek­tí­ve pred­se­da se­ná­tu v ko­na­ní pred sú­dom mô­že dať prí­kaz ban­ke, aby za­is­te­né pe­ňaž­né pros­tried­ky na úč­te nap­rík­lad ob­vi­ne­né­ho za­sla­la na účet poš­ko­de­né­ho (t. j. na iný účet), na­koľ­ko z vy­ko­na­né­ho do­ka­zo­va­nia je zrej­mé, že ide o fi­nan­čné pros­tried­ky pa­tria­ce poš­ko­de­né­mu (nap­rík­lad správ­ca da­ne vy­pla­t
MENU