Nájdené rozsudky pre výraz: bezdôvodné obohatenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 39

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1579 dokumentov
494 dokumentov
12661 dokumentov
6 dokumentov
44 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a zásady práva Únie týkajúce sa ochrany spotrebiteľa a rovnováhy zmluvných strán sa majú vykladať v tom zmysle, že zákony a iné právne predpisy členského štátu, o aké ide vo veci samej, sú vylúčené z ich pôsobnosti, pokiaľ neexistuje zmluvná podmienka, ktorá by menila dosah alebo rozsah pôsobnosti uvedených predpisov........2) V prípade neexistencie harmonizácie vnútroštátnych mechanizmov núteného výkonu je úlohou vnútroštátneho právneho poriadku členských štátov určiť spôsoby uplatnenia jednak dôvod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑280/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Palma de Mallorca (Španielsko) z 23. apríla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 22. mája 2013, ktorý súvisí s konaním: Barclays Bank SA proti Sare Sánchezovej Garcíovej, Alejandrovi Chacónovi Barrerovi, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: predseda šiestej komory A. Borg Barthet, sudcovia E. Levits a S. Rodin (spravodajca), generál
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Ochrana spotrebiteľa v prípade zmlúv na diaľku – Smernica 97/7 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7, článok 6 ods. 1 druhá veta a článok 6 ods. 2) Summary Ustanovenia článku 6 ods. 1 druhej vety a článku 6 ods. 2 smernice 97/7 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby vnútroštátna právna úprava všeobecne stanovila možnosť pre predávajúceho požadovať od spotrebiteľa kompenzačnú náh
24.6.2019    SK Úradný vestník Európskej únie C 213/76 Žaloba podaná 2. mája 2019 — SGI Studio Galli Ingegneria/Komisia (Vec T-285/19) (2019/C 213/73) Jazyk konania: taliančina Účastníci konania Žalobkyňa: SGI Studio Galli Ingegneria (Rím, Taliansko) (v zastúpení: F. Marini, V. Catenacci a
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Akty so záväznými právnymi účinkami – Inštitúcia, ktorá nemá právomoc prijať požadovaný akt – Vylúčenie – Zamietnutie návrhu na zmenu a doplnenie ustanovenia Spoločenstva – Nedostatok aktívnej legitimácie [Zmluva ES, článok 173 (zmenený, teraz článok 230 ES); nariadenie Komisie č. 2499/82] 2. Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Určenie predmetu konania [Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 4
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 28. júla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Pôsobnosť ratione materiae – Žaloba o vydanie plnenia poskytnutého bez právneho dôvodu – Bezdôvodné obohatenie – Pohľadávka založená na nedôvodnom vrátení pokuty za porušenie práva hospodárskej súťaže“ Vo veci C‑102/15,
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 1. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Poplatok s rovnakým účinkom ako clá – Článok 30 ZFEÚ – Vnútroštátne zdanenie – Článok 110 ZFEÚ – Poplatok uplatňovaný na vyvážané ropné produkty – Neprenesenie daňového zaťaženia na spotrebiteľa – Daňové zaťaženie znášané platiteľom – Vrátenie súm zaplatených platiteľom“ Vo veci C‑76/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Hranice (Článok 234 ES) 2. Hospodárska súťaž – Pravidlá Spoločenstva – Charakter verejného poriadku (Článok 81 ES a 82 ES) 3. Hospodárska súťaž – Kartely – Dohody medzi podnikmi (Článok 81 ods. 1 ES) 4. Hospodárska súťaž – Kartely – Zákaz – Priamy účinok (Článok 81 ods. 1 a 2 ES) 5. Hospodárska súťaž – Kartely – Narušenie hospodárskej súťaže – Žaloba o náhradu škody (Článok 81 ods. 1 a 2 ES) 6. Hospodárska súťaž – Kartely – Na
Keywords 1. Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Daň splatná výlučne z dôvodu jej uvedenia na faktúre [Smernica Rady 77/388, článok 21 ods. 1 písm. c)] 2. Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Daň splatná výlučne z dôvodu jej uvedenia na faktúre (Smernica Rady 77/388) Summary 1. Článok 21 ods. 1 písm. c) šiestej smernice 77/388 o zosúlade
Účastníci konania Vo veci C‑645/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ podaný rozhodnutím Bundesgerichtshof (Nemecko) z 18. novembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 16. decembra 2011, ktorý súvisí s konaním: Land Berlin proti Ellen Mirjam Sapir, Michael J. Busse, Mirjam M. Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben‑Zadok, Hedda Brown, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. T
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Týmto odvolaním sa MASDAR (UK) Ltd (ďalej len „Masdar“) domáha, aby Súdny dvor zrušil rozsudok Súdu prvého stupňa (piatej komory) zo 16. novembra 2006, Masdar/Komisia, T‑333/03(2) (ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým Súd prvého stupňa zamietol žalobu podanú spoločnosťou Masdar podľa článkov 235 ES a 288 ES, ktorou táto spoločnosť žiadala náhradu škody údajne vzniknutej z dôvodu nezaplatenia za služby, ktoré poskytla v rámci programov pomoci Spoloč
MENU