Nájdené rozsudky pre výraz: hospodárnosť konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 211

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1143 dokumentov
3821 dokumentov
7683 dokumentov
42 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 5 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach treba vykladať v tom zmysle, že v prípade spochybnenia zodpovednosti výrobcu za chybný výrobok je miestom, kde došlo k príčinnej udalosti, ktorá zakladá nárok z mimozmluvnej zodpovednosti, miesto, kde bol sporný výrobok vyrobený.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑45/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakúsko) z 28. novembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 28. januára 2013, ktorý súvisí s konaním: Andreas Kainz proti Pantherwerke AG, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia M. Safjan (spravodajca) a J. Malenovský, generálny advokát: N. Jääskinen, tajomník: A. Calot Escobar, so zreteľom na p
Právna veta: 1. Pojem „zmena hospodárskeho správania priemerného spotrebiteľa“ stanovuje podmienku objektívnej povahy. Túto zmenu nemožno odvodiť len z takej subjektívnej skutočnosti, akou je vnímanie spotrebiteľov. Samotná skutočnosť, že spotrebitelia si všimnú prítomnosť nového označenia podobného skoršiemu, nestačí na preukázanie existencie ujmy alebo nebezpečenstva ujmy rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, pokiaľ táto podobnosť nevyvoláva vo vedomí spotrebiteľa zámenu. 2. Podľa judikatúry Súdneho dvora na dokázanie toho, že používanie nesk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑383/12 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 8. augusta 2012, Environmental Manufacturing LLP, so sídlom v Stowmarkete (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: M. Atkins, solicitor, K. Shadbolt, advocate, a S. Malynicz, barrister, odvolateľka, ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Folliard‑Monguiral, splnomocnený zástupca, žalovaný v prvostupň
Právna veta: 1.Článok 70 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, sa má vykladať v tom zmysle, že keďže sa uplatňuje len na tovar uvedený „[v tom istom] colnom vyhlásení“, pokiaľ colné orgány prehliadajú tento tovar v období, ktoré predchádza prepusteniu uvedeného tovaru zo strany týchto orgánov, toto ustanovenie týmto orgánom neumožňuje v prípade, o aký ide vo veci samej, rozšíriť výsledky čiastočnej prehliadky tovaru uvedeného v colnom vyhlásení na tovar uvedený v skorších colných vyhláseniach, ktorý už tie isté orgány prepustili. Naopak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑571/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Augstākās tiesas Senāts (Lotyšsko) z 21. novembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 6. decembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Greencarrier Freight Services Latvia SIA proti Valsts ieņēmumu dienests, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (spravodajca), C. Toader a E. Jarašiūnas, generálny advokát: P
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Systém povyšovania zavedený Komisiou – Skončenie povyšovania aktom obsahujúcim rozhodnutie o zostavení zoznamu povýšených úradníkov a rozhodnutie o stanovení bodov pridelených úradníkom – Samostatné rozhodnutia, ktoré je možné napadnúť rôznymi žalobami alebo jedinou žalobu (Služobný poriadok úradníkov, článok 45 ods. 1, články 90 a 91) 2. Konanie – Návrh na začatie konania – Predmet konania – Zmena v priebehu konania (
Keywords Ochranná známka Spoločenstva – Opravné prostriedky (Nariadenie Rady č. 40/94, články 58 a 108 až 110) Summary Požiadavkám účastníka konania, ktoré viedlo k rozhodnutiu v zmysle článku 58 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, v plnom rozsahu vyhovelo rozhodnutie námietkového oddelenia Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), ktorým sa vyhovelo námietke pre všetky dotknuté služby podanej proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva a založenej
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Systém povyšovania zavedený Komisiou – Skončenie povyšovania aktom obsahujúcim rozhodnutie o zostavení zoznamu povýšených úradníkov a rozhodnutie o stanovení bodov pridelených úradníkom – Samostatné rozhodnutia, ktoré je možné napadnúť jednotlivými žalobami alebo jedinou žalobou (Služobný poriadok úradníkov, články 45, 90 a 91) 2. Úradníci – Žaloba – Predmet – Určenie návrhom na začatie konania v súlade s rámcom vymedze
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt s negatívnymi účinkami – Rozhodnutie prijaté po preskúmaní skoršieho rozhodnutia – Odmietnutie zamestnať zmluvného zamestnanca na základe stanoviska lekárskej komisie (Služobný poriadok úradníkov, článok 33 a článok 90 ods. 2; podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 83) 2. Úradníci – Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov – Prijímanie do zamestnania zmluvných zamestnancov podľa článku 2 prílohy podmienok zamestnávan
Účastníci konania Vo veci T‑435/09, GL2006 Europe Ltd, so sídlom v Birminghame (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: M. Gardenal a E. Bélinguier‑Raiz, advokáti, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: pôvodne S. Delaude a N. Bambara, neskôr S. Delaude, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Van der Hout, advokát, žalovanej, ktorej predmetom je jednak žaloba podaná spoločnosťou GL2006 Europe podľa článku 238 ES na základe arbitrážnych doložiek, ktorou žalobkyňa spochybňuje kontrol
Účastníci V spojených veciach T‑492/13 a T‑493/13, Schmidt Spiele GmbH, so sídlom v Berlíne (Nemecko), v zastúpení: T. Sommer, advokát, žalobkyňa, proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Schifko, splnomocnený zástupca, žalovanému, ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiam prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. júla 2013 (veci R 1767/2012‑1 a R 1768/2012‑1) týkajúcim sa prihlášok obrazových označení, ktoré vyobrazujú dosky pre spoloč
Staff case summary Abstrakt 1. Odvolanie – Odvolanie posúdené ako dôvodné – Riešenie sporu vo veci samej odvolacím súdom – Podmienka – Stav konania dovoľujúci rozhodnúť vo veci – Pojem (Štatút Súdneho dvora, článok 61 prvý odsek, a príloha I článok 13 ods. 1) 2. Právo Spoločenstva – Zásady – Právo na obranu – Zásada kontradiktórnosti – Rozsah 3. Konanie – Námietka neprípustnosti – Predmet – Povinnosť účastníka konania, ktorý vzniesol námietku, uviesť vo vyjadrení svoje tvrdenia k meritu veci
MENU