Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada trov konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2295

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

31829 dokumentov
11962 dokumentov
403786 dokumentov
27 dokumentov
8 dokumentov
39 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Belgické kráľovstvo si tým, že požadovalo od uchádzačov o zamestnania v miestnej službe v regiónoch francúzskeho jazyka alebo nemeckého jazyka, u ktorých z požadovaných diplomov a osvedčení nevyplýva, že absolvovali štúdium v dotknutom jazyku, aby preukázali svoje jazykové znalosti prostredníctvom jediného výlučného typu osvedčenia, ktoré výhradne vydáva jediný oficiálny belgický subjekt po vykonaní skúšky organizovanej týmto subjektom na belgickom území, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 45 ZFEÚ a z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑317/14, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 2. júla 2014, Európska komisia, v zastúpení: J. Enegren a D. Martin, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Belgickému kráľovstvu, v zastúpení: L. Van den Broeck, J. Van Holm a M. Jacobs, splnomocnené zástupkyne, žalovanému, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: predseda šiestej komory S. Rodin, sudcovia A. Borg Barthet a M. Berger (spravodajk
Právna veta: Na jednotné uplatnenie smernice o DPH je osobitné dôležité, aby sa pojem „zdaniteľná osoba“, ktorý je definovaný v jej hlave III, vykladal jednotne a autonómne. V tomto rámci treba uplatniť takýto výklad článku 11 smernice o DPH napriek tomu, že režim, ktorý stanovuje, má pre členské štáty nepovinnú povahu, aby sa zabránilo rozdielnemu uplatňovaní tohto režimu medzi členskými štátmi pri jeho vykonávaní. Zo znenia článku 11 prvého odseku smernice o DPH v tejto súvislosti vyplýva, že tento článok umožňuje každému členskému štátu považovať za jednu zdaniteľnú osobu viaceré osoby, pokiaľ sú usade ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑480/10, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 5. októbra 2010, Európska komisia, v zastúpení: R. Lyal a K. Simonsson, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Švédskemu kráľovstvu, v zastúpení: A. Falk a S. Johannesson, splnomocnené zástupkyne, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalovanému, ktoré v konaní podporujú: Írsko, v zastúpení: D. O’Hagan, splnomocnený zástupca, za právne
Právna veta: 1. Švédske kráľovstvo si tým, že neoslobodilo od dane z pridanej hodnoty poskytovanie služieb a dodanie tovaru s nimi súvisiaceho, ktoré uskutočňuje verejná poštová služba, s výnimkou prepravy osôb a telekomunikačných služieb, ako aj dodanie poštových známok platných pre použitie v rámci poštových služieb na vnútroštátnom území, za ich nominálnu hodnotu, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 132 ods. 1 písm. a) a článku 135 ods. 1 písm. h) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑114/14, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 10. marca 2014, Európska komisia , v zastúpení: J. Enegren a L. Lozano Palacios, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Švédskemu kráľovstvu , v zastúpení: U. Persson a A. Falk, splnomocnené zástupkyne, žalovanému, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. vo
Právna veta: 1. Pojem „zmena hospodárskeho správania priemerného spotrebiteľa“ stanovuje podmienku objektívnej povahy. Túto zmenu nemožno odvodiť len z takej subjektívnej skutočnosti, akou je vnímanie spotrebiteľov. Samotná skutočnosť, že spotrebitelia si všimnú prítomnosť nového označenia podobného skoršiemu, nestačí na preukázanie existencie ujmy alebo nebezpečenstva ujmy rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, pokiaľ táto podobnosť nevyvoláva vo vedomí spotrebiteľa zámenu. 2. Podľa judikatúry Súdneho dvora na dokázanie toho, že používanie nesk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑383/12 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 8. augusta 2012, Environmental Manufacturing LLP, so sídlom v Stowmarkete (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: M. Atkins, solicitor, K. Shadbolt, advocate, a S. Malynicz, barrister, odvolateľka, ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Folliard‑Monguiral, splnomocnený zástupca, žalovaný v prvostupň
Právna veta: 1. Ustanovenie § 119 ods. 4 CTA 2010 totiž stanovuje, že posúdenie konečných strát vzniknutých dcérskej spoločnosti nerezidentovi v zmysle bodu 55 rozsudku Marks & Spencer (EU:C:2005:763) musí byť vykonané s ohľadom na situáciu, ktorá nastane „hneď po skončení“ zdaňovacieho obdobia, v ktorom straty vznikli. Zo znenia tohto ustanovenia teda vyplýva, že v nijakom prípade nestanovuje požiadavku vstupu dotknutej dcérskej spoločnosti do likvidácie pred skončením zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikli straty. ................2. Na druhej strane treba pripomenúť, že konečnú povahu strát vzniknutých ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑172/13, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 5. apríla 2013, Európska komisia, v zastúpení: W. Roels a R. Lyal, splnomocnení zástupcovia, žalobkyňa, proti Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska, v zastúpení: V. Kaye, S. Brighouse a A. Robinson, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Ewart, QC, a S. Ford, barrister, žalovanému, ktorého v konaní podporujú: Spolková republika Nemecko, v zastúpení: T. Henze a 
Právna veta: Členský štát si tým, že uplatňuje zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty vo výške 7 % na dodania, dovoz a nadobudnutie dojčenských odevov a odevných doplnkov, ako aj detskej obuvi v rámci Spoločenstva, zatiaľ čo neuplatňoval k 1. januáru 1991 daň z pridanej hodnoty v zmysle smernice 2006/112, ani systém zdaňovania vykazujúci tie isté charakteristické znaky ako spoločný systém dane z pridanej hodnoty, a teda keďže neboli splnené podmienky na uplatnenie článku 115 tejto smernice, nesplnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 98 v spojení s prílohou III smernice 2006/112 o spoločnom systéme da ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Keywords Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Možnosť členských štátov dočasne uplatniť zníženú sadzbu (Smernica Rady 2006/112, články 98, 115 a príloha III) Summary Členský štát si tým, že uplatňuje zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty vo výške 7 % na dodania, dovoz a nadobudnutie dojčenských odevov a odevných doplnkov, ako aj detskej obuvi v rámci Spoločenstva, zatiaľ čo neuplatňoval k 1. januáru 1991 daň z pr
Právna veta: 1) Článok 87 ods. 2 ZFEÚ chápať so zreteľom na „všeobecné ustanovenia“, ktoré sú predmetom kapitoly 1 hlavy V tretej časti Zmluvy o FEÚ, a najmä článok 67 ZFEÚ, ktorý na začiatku tejto kapitoly vo svojom odseku 2 stanovuje, že Únia „zabezpečuje absenciu kontrol osôb na vnútorných hraniciach a tvorí spoločnú politiku v oblasti azylu, prisťahovalectva a kontroly vonkajších hraníc“, a v odseku 3 stanovuje, že „sa usiluje o zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti prostredníctvom opatrení na predchádzanie trestnej činnosti, rasizmu a xenofóbie a na boj proti nim prostredníctvom opatrení na koordin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑43/12, ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť podľa článku 263 ZFEÚ, podaná 27. januára 2012, Európska komisia, v zastúpení: T. van Rijn a R. Troosters, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Európskemu parlamentu, v zastúpení: F. Drexler, A. Troupiotis a K. Zejdová, splnomocnení zástupcovia, a Rade Európskej únie, v zastúpení: J. Monteiro a E. Karlsson, splnomocnení zástupcovia, žalovaným, ktoré v konaní podporujú: Belgické kráľ
Právna veta: 1. Poľská republika si tým, že nezahrnula reprodukčné bunky a plodové a embryonálne tkanivá do pôsobnosti ustanovení vnútroštátneho práva, ktorými sa preberá smernica 2004/23/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek, smernica Komisie 2006/17/ES z 8. februára 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokiaľ ide o určité technické požiadavky na darcovstvo, odber a testovanie ľudských tkanív a buniek a s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑29/14, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 21. januára 2014, Európska komisia , v zastúpení: C. Gheorghiu a M. Owsiany‑Hornung, splnomocnené zástupkyne, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Poľskej republike , v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca, žalovanej, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas a C. G. Fernlund (spravod
Právna veta: 1) Z ustálenej judikatúry vyplýva, že pokiaľ sa napadnutý akt týka skupiny osôb, ktoré boli určené alebo ich bolo možné určiť v čase prijatia tohto aktu a v závislosti od kritérií vlastných členom tejto skupiny, tieto osoby môžu byť osobne dotknuté týmto aktom, pokiaľ tvoria súčasť uzavretého okruhu hospodárskych subjektov, a že o taký prípad môže ísť najmä vtedy, ak rozhodnutie mení práva nadobudnuté jednotlivcom v čase pred jeho prijatím (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. marca 2008, Komisia/Infront WM, C‑125/06 P, Zb. s. I‑1451, body 71 a 72 a citovanú judikatúru)....................2) Ža ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑132/12 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 29. februára 2012, Stichting Woonpunt, so sídlom v Maastrichte (Holandsko), Stichting Havensteder, predtým Stichting Com.wonen, so sídlom v Rotterdame (Holandsko), Woningstichting Haag Wonen, so sídlom v Haagu (Holandsko), Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, so sídlom v Eindhovene (Holandsko), v zastúpení: P. Glazener a E. Henny, advocaten, odvolateľky, ďalší účastník konania:
Právna veta: 1. V dôsledku toho treba konštatovať, že článok 4 smernice 91/271 ukladá členským štátom povinnosť, aby zabezpečili, že dotknuté aglomerácie v lehotách stanovených v uvedenom článku budú komunálne odpadové vody vstupujúce do zberných systémov, ktorými sú aglomerácie vybavené podľa článku 3 tejto smernice, zodpovedajúcim spôsobom čistiť a že toto vypúšťanie vôd spĺňa požiadavky prílohy I oddielu B tejto smernice. Táto povinnosť neznamená, že odoberanie vzoriek uvedených v prílohe I oddiele D uvedenej smernice sa rozloží do celého roka, aby sa mohol platne zistiť súlad dotknutých zariadení s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 28. januára 2016 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica Rady 91/271/EHS – Čistenie komunálnych odpadových vôd – Článok 4 – Sekundárne alebo ekvivalentné čistenie – Oddiely B a D prílohy I“ Vo veci C‑398/14, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ES, podaná 20. augusta 2014, Európska komisia, v zastúpení: P. Guerra e Andrade a E. Manhaeve, splnomocnení zástupcovia,
MENU