Nájdené rozsudky pre výraz: vodič motorového vozidla

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

294 dokumentov
75 dokumentov
1477 dokumentov
34 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V tejto veci položil Korkein oikeus (kasačný súd) Súdnemu dvoru niekoľko prejudiciálnych otázok týkajúcich sa výkladu smernice 72/166/EHS z 24. apríla 1972(2) (ďalej len „prvá smernica“), smernice 84/5/EHS z 30. decembra 1983(3) (ďalej len „druhá smernica“) a smernice 90/232/EHS zo 14. mája 1990(4) (ďalej len „tretia smernica“) o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorov
Opinion of the Advocate-General 1. Touto žalobou navrhuje Komisia Európskych spoločenstiev, aby Súdny dvor vyslovil, že Spolková republika Nemecko si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smernice Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch(2) . 2. Komisia uvádza na podporu svojej žaloby rad výhrad, ktoré sa týkajú minimálneho veku vyžadovaného na prístup k riadeniu určitých vozidiel, možnosti riadiť iné vozidlá ako tie, na ktorých riadenie sa získal vodičský preukaz(3), ako a
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Motorové vozidlá – Postup schvaľovania na úrovni Spoločenstva – Smernica 70/156 (Smernica Rady 70/156) Summary Smernica 70/156 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, zmenená a doplnená smernicou 92/53, sa má vykladať v tom zmysle, že jej neodporuje vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej vozidlo nepodlieha vnútroštátnym predpisom o rýchlosti platným pre osobné vozidlá,
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel – Smernice 72/166, 84/5 a 90/232 – Určenie úpravy zodpovednosti za škodu uplatniteľnú na nehody vyplývajúce z prevádzky motorových vozidiel (Smernice Rady 72/166, 84/5 a 90/232) Summary Smernica 72/166 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto z
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 smernice Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti a článok 1 ods. 1 a 2 druhej smernice Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel sa majú vykladať v tom zmysle, že povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel má pokrývať aj náhradu n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑277/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Augstākās tiesas Senāts (Lotyšsko) zo 16. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 1. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Vitālijs Drozdovs proti Baltikums AAS, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot a A. Arabadžiev (spravodajca), generálny advokát: N. Jääskin
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tak v Poľsku, ako aj v Litve je prihlásenie motorových vozidiel, ktorých mechanizmus riadenia sa nachádza na pravej strane, do evidencie zakázané a/alebo podmienené premiestnením tohto mechanizmu na ľavú stranu vozidla bez ohľadu na to, či sú tieto vozidlá nové, alebo či boli predtým prihlásené do evidencie v iných členských štátoch. 2. Súdny dvor má v tomto konaní rozhodnúť o dvoch žalobách o nesplnenie povinnosti, ktorými Európska komisia navrhuje,
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tak v Poľsku, ako aj v Litve je prihlásenie motorových vozidiel, ktorých mechanizmus riadenia sa nachádza na pravej strane, do evidencie zakázané a/alebo podmienené premiestnením tohto mechanizmu na ľavú stranu vozidla bez ohľadu na to, či sú tieto vozidlá nové, alebo či boli predtým prihlásené do evidencie v iných členských štátoch. 2. Súdny dvor má v tomto konaní rozhodnúť o dvoch žalobách o nesplnenie povinnosti, ktorými Európska komisia navrhuje,
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Uznesením z 29. februára 2008 doručeným Súdnemu dvoru 6. marca 2008 Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg (Nezávislý správny súd spolkovej krajiny Voralbersko)(2) (Rakúsko) predložil Súdnemu dvoru návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES týkajúci sa výkladu článku 12 ES. 2. Vnútroštátny súd chce v podstate zistiť, či zákaz diskriminácie založenej na štátnej príslušnosti podľa tohto ustanovenia bráni vnútroštátnej úpra
Účastníci konania Vo veci C‑27/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Administrativen sad Sofia‑grad (Bulharsko) z 27. decembra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 17. januára 2011, ktorý súvisí s konaním: Anton Vinkov proti Načalnik Administrativno‑nakazatelna dejnost, SÚDNY DVOR (ôsma komora), v zložení: predsedníčka ôsmej komory A. Prechal, sudcovia C. Toader (spravodajkyňa) a E. Jarašiūnas, generálna advokátka: J. Kokott, tajomn
Účastníci konania Vo veci C‑300/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal da Relação de Guimarães (Portugalsko) z 22. apríla 2010 a doručený Súdnemu dvoru 17. júna 2010, ktorý súvisí s konaním: Vítor Hugo Marques Almeida proti Companhia de Seguros Fidelidade‑Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, p
MENU