Nájdené rozsudky pre výraz: vodič motorového vozidla

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

294 dokumentov
75 dokumentov
1477 dokumentov
34 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 20. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel – Smernica 2009/103/ES – Článok 3 prvý odsek – Pojem ‚prevádzka vozidiel‘ – Škoda na majetku spôsobená na nehnuteľnosti požiarom vozidla stojaceho v súkromnej garáži tejto nehnuteľnosti – Krytie povinným poistením“ Vo veci C‑100/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 18. júna 2019 ( *1 ) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Články 18, 34, 56 a 92 ZFEÚ – Právna úprava členského štátu, ktorá stanovuje poplatok za používanie infraštruktúry pre osobné motorové vozidlá – Situácia, v ktorej si môžu majitelia vozidiel registrovaných v tomto členskom štáte uplatniť daňovú úľavu na daň z motorových vozidiel vo výške zodpovedajúcej tomuto poplatku“ Vo veci C‑591/17, ktorej predmet
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 25. januára 2018 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Doprava – Smernica 2006/126/ES – Vodičský preukaz – Definícia skupín C1 a C, ako aj skupiny D1“ Vo veci C‑314/16, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 1. júna 2016, Európska komisia, v zastúpení: J. Hottiaux a Z. Malůšková, splnomocnené zástupkyne, žalobkyňa, proti Českej republike, v zastúpení: M. Smolek, T. Müller a J. Vláčil, sp
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 9. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Cestná doprava – Nariadenie (ES) č. 561/2006 – Zodpovednosť vodiča za porušenie povinnosti používať tachograf“ Vo veci C‑287/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Gyulai törvényszék (súd v Gyule, Maďarsko) zo 4. júna 2014 a doručený Súdnemu dvoru 11. júna 2014, ktorý súvisí s konaním:
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 smernice Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti a článok 1 ods. 1 a 2 druhej smernice Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel sa majú vykladať v tom zmysle, že povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel má pokrývať aj náhradu n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑277/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Augstākās tiesas Senāts (Lotyšsko) zo 16. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 1. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Vitālijs Drozdovs proti Baltikums AAS, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot a A. Arabadžiev (spravodajca), generálny advokát: N. Jääskin
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Obidve veci, ktoré sú predmetom týchto návrhov, sa týkajú prípadnej náhrady škody spôsobenej smrťou blízkej osoby pri automobilovej nehode na základe povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel.(2) Vzhľadom na spoločné rysy oboch vecí, a najmä na to, že základná právna otázka, ktorá z nich vyplýva, je rovnaká, sa mi zdá vhodné predniesť pre obe veci spoločné návrhy, a to napriek tomu, že Súdny dvor vzhľadom na n
Účastníci konania Vo veci C‑300/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal da Relação de Guimarães (Portugalsko) z 22. apríla 2010 a doručený Súdnemu dvoru 17. júna 2010, ktorý súvisí s konaním: Vítor Hugo Marques Almeida proti Companhia de Seguros Fidelidade‑Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, p
Účastníci konania Vo veci C‑27/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Administrativen sad Sofia‑grad (Bulharsko) z 27. decembra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 17. januára 2011, ktorý súvisí s konaním: Anton Vinkov proti Načalnik Administrativno‑nakazatelna dejnost, SÚDNY DVOR (ôsma komora), v zložení: predsedníčka ôsmej komory A. Prechal, sudcovia C. Toader (spravodajkyňa) a E. Jarašiūnas, generálna advokátka: J. Kokott, tajomn
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel – Smernice 72/166, 84/5 a 90/232 – Určenie úpravy zodpovednosti za škodu uplatniteľnú na nehody vyplývajúce z prevádzky motorových vozidiel (Smernice Rady 72/166, 84/5 a 90/232) Summary Smernica 72/166 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto z
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Uznesením z 29. februára 2008 doručeným Súdnemu dvoru 6. marca 2008 Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg (Nezávislý správny súd spolkovej krajiny Voralbersko)(2) (Rakúsko) predložil Súdnemu dvoru návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES týkajúci sa výkladu článku 12 ES. 2. Vnútroštátny súd chce v podstate zistiť, či zákaz diskriminácie založenej na štátnej príslušnosti podľa tohto ustanovenia bráni vnútroštátnej úpra
MENU