Nájdené rozsudky pre výraz: ústavná sťažnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1284 dokumentov
16213 dokumentov
13233 dokumentov
134 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 4a ods. 1 písm. rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi v znení zmenenom a doplnenom rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že vykonávajúcemu súdnemu orgánu v prípadoch uvedených v tomto ustanovení bráni podriadiť výkon európskeho zatykača vydaného na účely výkonu trestu podmienke možnosti preskúmania odsudzujúceho rozsudku vydaného v neprítomnosti v členskom štáte, ktorý vydal zatykač. 2) Článok 4a ods. 1 rámcového rozhodnutia 2002/584 v znení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑399/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal Constitucional (Španielsko) z 9. júna 2011 a doručený Súdnemu dvoru 28. júla 2011, ktorý súvisí s konaním: Stefano Melloni proti Ministerio Fiscal, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Rosas a E. Jarašiūnas, sudcovia
Právna veta: 1. Článok 267 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd, akým je súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, má povinnosť obrátiť sa z vlastného podnetu na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na začatie prejudiciálneho konania, aj keď rozhoduje vo veci, ktorá mu bola vrátená na konanie po tom, ako bolo jeho prvé rozhodnutie zrušené ústavným súdom dotknutého členského štátu a vnútroštátne pravidlo mu stanovuje povinnosť rozhodnúť v spore v zmysle právneho názoru vyjadreného týmto ústavným súdom. 2. Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑416/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 17. augusta 2010 a doručený Súdnemu dvoru 23. augusta 2010, ktorý súvisí s konaním: Jozef Križan, Katarína Aksamitová, Gabriela Kokošková, Jozef Kokoška, Martina Strezenická, Jozef Strezenický, Peter Šidlo, Lenka Šidlová, Drahoslava Šidlová, Milan Šimovič, Elena Šimovičová, Stanislav Aksamit, Tom
Právna veta: Keď bol tovar pochádzajúci z tretej krajiny umiestnený do režimu colného uskladňovania v členskom štáte, potom spracovaný v režime aktívneho zošľachťovacieho styku v podmienečnom systéme a následne predaný a znovu umiestnený do režimu colného uskladňovania, pričom počas všetkých týchto transakcií bol v tom istom colnom sklade nachádzajúcom sa na území tohto členského štátu, predaj takéhoto tovaru podlieha DPH na základe článku 2 bodu 1 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑165/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22. marca 2011 a doručený Súdnemu dvoru 4. apríla 2011, ktorý súvisí s konaním: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky proti PROFITUBE spol. s r.o., SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet, E. Levits, J.‑J. Kasel a M. Safjan (spravodajca), generálny
Opinion of the Advocate-General 1. Súdny dvor má na základe prejednávaného návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyložiť a prípadne posúdiť platnosť článku 4a ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi(2) v znení zmenenom a doplnenom rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009(3) o posilnení procesných práv osôb, podpore uplatňovania zásady vzájomného uznávania, pokiaľ ide o rozhodnut
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 26. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Regionálna daň z veľkých obchodných prevádzok – Sloboda usadiť sa – Ochrana životného prostredia a územné plánovanie – Štátna pomoc – Selektívne opatrenie“ V spojených veciach C‑236/16 a C‑237/16, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Tribunal Supremo (Najvyšší súd, Španielsko) z 10. a 11. marca 2016 a doručen
Keywords Prejudiciálne otázky – Podanie návrhu na Súdny dvor – Vnútroštátny súd v zmysle článku 234 ES – Pojem (Článok 234 ES) Summary Z článku 234 ES vyplýva, že vnútroštátne súdy sa môžu obrátiť na Súdny dvor, iba ak ide o prebiehajúce konanie, ktoré prejednávajú, a ak majú rozhodnúť v rámci konania, ktoré sa má ukončiť rozhodnutím, ktoré má súdny charakter. Amtsgericht (Nemecko) konajúci ako Familiengericht nemôže podať návrh na Súdny dvor, keď vykonáva činnosť správneho orgánu, bez
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) zo 7. marca 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach – Výlučné právomoci – Článok 22 bod 2 – Platnosť rozhodnutí orgánov spoločností alebo iných právnických osôb so sídlom na území členského štátu – Výlučná právomoc súdov tohto členského štátu – Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti nariaďujúce nútený prechod akcií menšinových akcionárov akciovej
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Prevod podnikov – Smernica 2001/23/ES – Článok 1 ods. 1 – Pôsobnosť – Kritériá posúdenia prevodu – Prevod klientov – Prevod všetkých finančných služieb banky na spoločnosť pôsobiacu v oblasti sprostredkovania burzových obchodov, ktorý nezahŕňa presun zamestnancov“ Vo veci C‑194/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania p
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Podľa správy Výboru pre petície Európskeho parlamentu (ďalej len „Výbor pre petície“), „petícia je významným nástrojom, keďže umožňuje jednotlivcovi oficiálne vyjadriť svoj názor a dosiahnuť, aby veci, ktoré sa ho týkajú, boli preskúmané inštitúciami [Únie]. Vytvára tak priame spojenie medzi nami, volenými zástupcami, a tými, ktorých záujmy máme obhajovať“.(2) Ako preukazujú štatistiky Výboru pre petície, tento nástroj mal skutočne veľký úspech. V rok
Účastníci Vo veci C‑62/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesverfassungsgericht (Nemecko) zo 14. januára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 10. februára 2014, ktorý súvisí s konaním: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet a i., Roman Huber a i., Johann Heinrich von Stein a i., Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag proti Deutscher Bundestag, za účasti: Bundesregierung, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skour
MENU