Nájdené rozsudky pre výraz: časová pôsobnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 102

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

85 dokumentov
50 dokumentov
361 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords 1. Životné prostredie – Prevencia a odstraňovanie environmentálnych škôd – Environmentálna zodpovednosť – Smernica 2004/35 – Nápravné opatrenia (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35, článok 7, článok 11 ods. 4 a príloha II bod 1.3.1) 2. Životné prostredie – Prevencia a odstraňovanie environmentálnych škôd – Environmentálna zodpovednosť – Smernica 2004/35 – Nápravné opatrenia (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35) Summary 1. Článok 7 a článok 11 ods. 4 smernice
Účastníci konania Vo veci F‑45/07, ktorej predmetom je žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, Wolfgang Mandt, bydliskom v Kreuztali (Nemecko), v zastúpení: B. Kolb, advokátka, žalobca, proti Európskemu parlamentu, v zastúpení: pôvodne K. Zejdová, J. F. de Wachter a U. Rösslein, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. F. de Wachter, K. Zejdová a S. Seyr, splnomocnení zástupcovia, žalovanému, ktorého v konaní podporuje: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann, zosnulý 9. októbra 2009, ktorého jediným dedi
Opinion of the Advocate-General 1. Svojím odvolaním sa Alcoa Trasformazioni Srl (ďalej len „Alcoa“) domáha zrušenia rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 25. marca 2009, Alcoa Trasformazioni/Komisia (T‑332/06, ďalej len „napadnutý rozsudok“)(2) a čiastočného zrušenia rozhodnutia Komisie 2006/C 214/03, ktorým sa začalo konanie, ktoré upravuje článok 88 ods. 2 ES o štátnej pomoci C 36/06 (ex NN 38/06) – Preferenčná sadzba elektrickej energie priznaná niektorým priemyselným veľkood
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Toto konanie sa týka prístupu k informáciám o rezíduách prípravku na ochranu rastlín v šalátovej zelenine, ktoré boli predložené v povoľovacom konaní pre tento prípravok. Treba najmä objasniť, či v takom prípade ide o informácie o životnom prostredí v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS(2) (ďalej len „smernica o in
Keywords 1. Konanie – Návrh na začatie konania – Návrhy – Zmena v priebehu konania – Podmienka [Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 44 ods. 1 písm. d) a článok 48 ods. 2] 2. Poľnohospodárstvo – EPUZF – Zúčtovanie výdavkov – Nariadenie č. 1290/2005 – Časová pôsobnosť – Prípady oznámené podľa článku 3 nariadenia č. 595/91 – Dosah (Nariadenie Rady č. 595/91, článok 3 a článok 5 ods. 2, a nariadenie Rady č. 1290/2005, článok 32 a článok 49 tretí odsek druhá zarážka) 3. Právo Spoločenstva
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Právny rámec A – Právna úprava Únie B – Vnútroštátna právna úprava II – Skutkový stav a konanie vo veci samej III – Prejudiciálne otázky IV – Úvodné poznámky V – O právomoci členského štátu vydať predčasný zákaz používania spracovaných živočíšnych bielkovín A – O existencii zostatkovej právomoci členských štátov zakázať používanie spracovaných živočíšnych bielkovín B – O právomoci členských štátov zakázať používanie spracovaných živočíšnych bielkovín na
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania predložený Legfelsőbb Bíróság (Maďarsko) sa týka výkladu nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (ďalej len „nariadenie“)(2) . V podstate ide o určenie, či sa článok 5 ods. 1 uvedeného nariadenia týkajúci sa vecných práv tretích osôb na majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý sa nachádza na území iného členského štátu než štátu, v ktorom sa začalo konkurzné konanie, uplatňuje aj v prípad
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach(2) vymedzuje v článku 66 ratione temporis spory a prípadne rozsudky, na ktoré sa bez ohľadu na to, že nariadenie nadobudlo účinnosť 1. marca 2002(3), uplatnia jeho normatívne ustanovenia týkajúce sa – ako naznačuje jeho samotný názov – určovania právomoci súdov a uznávania a výkonu príslušných rozsudkov. 2. V súvislosti s 
Keywords 1. Akty inštitúcií – Časová pôsobnosť – Retroaktivita hmotnoprávneho ustanovenia – Podmienky – Retroaktivita článku 81 ES a článku 3 nariadenia č. 1/2003 – Neexistencia (Článok 81 ES; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 3 ods. 1) 2. Hospodárska súťaž – Rozdelenie právomocí medzi Komisiu a vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž – Začatie konania proti kartelu Komisiou – Strata právomoci vnútroštátneho orgánu pre hospodársku súťaž sankcionovať na základe vnútroštátneho práva hospodársk
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Aarhuský dohovor B – Právo Únie 1. Smernica IPKZ 2. Smernica o skládkach odpadov 3. Smernica o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí 4. Smernica PVŽP C – Slovenské právo III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a návrh na začatie prejudiciálneho konania A – O umiestnení stavby B – O posudzovaní vplyvov na životné prostredie C – O integrovanom povolení na výstavbu a prevádzkovanie D – O súdnom konaní E – O otá
MENU