Nájdené rozsudky pre výraz: časová pôsobnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 102

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

85 dokumentov
49 dokumentov
193 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach(2) vymedzuje v článku 66 ratione temporis spory a prípadne rozsudky, na ktoré sa bez ohľadu na to, že nariadenie nadobudlo účinnosť 1. marca 2002(3), uplatnia jeho normatívne ustanovenia týkajúce sa – ako naznačuje jeho samotný názov – určovania právomoci súdov a uznávania a výkonu príslušných rozsudkov. 2. V súvislosti s 
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora) z 3. júla 2019 (*) „Verejná služba – Zamestnanci EIB – Organizačné usporiadanie služieb – Uvoľnenie zo služby – Prístup k elektronickej schránke a k počítačovým pripojeniam – Konanie pred podaním žaloby – Prípustnosť – Právna istota – Právo byť vypočutý – Prezumpcia neviny – Záverečná správa OLAF‑u – Povinnosť odôvodnenia – Zodpovednosť – Majetková ujma – Nemajetková ujma“ Vo veci T‑573/16, PT, zamestnanec Európskej investične
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania nastoľuje otázku, či je švédske nariadenie o používaní vodných skútrov v rozpore s článkami 28 ES a 30 ES alebo so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/25/ES zo 16. júna 1994 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa rekreačných plavidiel(2) (ďalej len „smernica o rekreačných plavidlách“). Ponúka teda príležitosť preskúmať, v akom rozsahu musi
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V tejto veci bola Súdnemu dvoru položená otázka, ako treba chápať pojem bydlisko jednotlivca. Táto otázka vzniká v konaní medzi pánom Alevizosom a gréckou daňovou správou o priznaní prípadného oslobodenia od daní pri dovoze jeho osobného motorového vozidla do Grécka. Pán Alevizos, zamestnanec gréckych ozbrojených síl, kúpil uvedené vozidlo počas dvojročnej služby v Hlavnom veliteľstve NATO pre južnú Európu v Neapoli (Taliansko) a pri návrate do Grécka
Účastníci Vo veci C‑137/14, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 21. marca 2014, Európska komisia, v zastúpení: C. Hermes a G. Wilms, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Spolkovej republike Nemecko, v zastúpení: T. Henze a J. Möller, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorú v konaní podporuje: Rakúska republika, v zastúpení: C. Pesendorfer, splnomocnená zástupkyňa, vedľajší účastník konania, SÚDNY DVOR
Účastníci Vo veci C‑596/13 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 21. novembra 2013, Európska komisia, v zastúpení: L. Armati a K. Herrmann, splnomocnené zástupkyne, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, odvolateľka, ďalší účastníci konania: Moravia Gas Storage a.s., predtým Globula a.s., so sídlom v Hodoníne (Česká republika), v zastúpení: P. Zákoucký a D. Koláček, advokáti, žalobkyňa v prvostupňovom konaní, Česká republika, v zastúpení:
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 21. júla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štátna pomoc – Schéma pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach – Nariadenie (ES) č. 800/2008 – Kategórie pomoci, ktoré možno považovať za zlučiteľné s vnútorným trhom a oslobodené od notifikačnej povinnosti – Kogentná povaha podmienok oslobodenia – Článok 3 ods. 1 – Výslovný odkaz na toto nariadenie v rámci schémy pomoci“ Vo veci C‑493/14, ktorej predmetom
Opinion of the Advocate-General 1. Svojím odvolaním sa Alcoa Trasformazioni Srl (ďalej len „Alcoa“) domáha zrušenia rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 25. marca 2009, Alcoa Trasformazioni/Komisia (T‑332/06, ďalej len „napadnutý rozsudok“)(2) a čiastočného zrušenia rozhodnutia Komisie 2006/C 214/03, ktorým sa začalo konanie, ktoré upravuje článok 88 ods. 2 ES o štátnej pomoci C 36/06 (ex NN 38/06) – Preferenčná sadzba elektrickej energie priznaná niektorým priemyselným veľkood
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Vnútroštátne súdy sa svojimi dvoma návrhmi na začatie prejudiciálneho konania pýtajú Súdneho dvora na platnosť vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 158/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa opätovne ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.(2) Tieto návrhy sú v podstate ilustráciou dialektiky medzi antidumpingovými právnymi predpi
Keywords 1. Životné prostredie – Ochrana voľne žijúceho vtáctva – Smernica 79/409 – Výber a ohraničenie osobitne chránených území (Smernica Rady 79/409, článok 4 ods. 1 a 2, a smernica Rady 92/43, článok 6 ods. 4) 2. Životné prostredie – Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín – Smernica 92/43 – Časová pôsobnosť (Smernica Rady 92/43, článok 6 ods. 3 a 4) Summary 1. Pri výbere území, ktoré sú pre zatriedenie do osobitne chránených území najvhodnejšie podľa člá
MENU