Nájdené rozsudky pre výraz: časová pôsobnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 102

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

85 dokumentov
50 dokumentov
360 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Dňa 27. februára tohto roku som predniesol návrhy vo veci C–64/06, Telefónica 02 Czech Republic(2), v ktorej Obvodní soud pre Prahu 3 (prvostupňový súd) vzniesol niektoré otázky spojené s telekomunikáciami v Európskej únii. V zákulisí sa objavila otázka prechodného režimu tzv. „nového regulačného rámca“(3), schváleného 7. marca 2002 a uverejneného 24. apríla 2002.(4) V tomto prípade som ju však nepustil na scénu, pretože riešenie sporu si nevyžadovalo
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko), sa v podstate týka výkladu článku 27 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva(2), zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004 z 31. marca 2004(3),
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predmetom tohto konania je žaloba o neplatnosť, ktorú podalo Španielske kráľovstvo a ktorou sa domáha zrušenia nariadenia Komisie (ES) č. 1162/2001 zo 14. júna 2001(2) (ďalej len „napadnuté nariadenie“ alebo „nariadenie č. 1162/2001“). Napadnutým nariadením sa určujú opatrenia na obnovu násady merlúzy európskej v podoblastiach ICES(3) III, IV, V, VI, VII a divíziách ICES VIII a, b, d, e, ako aj súvisiace podmienky na kontrolu činností rybárskych lodí.
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Schengenské acquis zahŕňa: a) dohodu uzavretú 14. júna 1985 v luxemburskom meste, podľa ktorého dostala názov, medzi tromi členskými štátmi Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskou republikou o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach;(2) b) dohovor vykonávajúci túto dohodu, ktorý tie isté zmluvné strany uzavreli 19. júna 1990 (ďalej len „dohovor“);(3) c) protokoly a nástroje pristúpenia iných členských štá
Opinion of the Advocate-General 1. Tieto návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesfinanzhof (spolkový finančný súd), Nemecko, sa týkajú výkladu nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev („nariadenie č. 2988/95“ alebo „nariadenie“).(2) Konkrétne sa týkajú tých ustanovení nariadenia, ktoré stanovujú premlčaciu dobu konaní o vymáhaní súm vyplatených ako vývozné náhrady, keď povinnosť vrátiť tieto sumy vznik
Keywords 1. Súdna spolupráca v občianskych veciach – Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností – Nariadenie č. 2201/2003 – Časová pôsobnosť (Akt o pristúpení z roku 2003; nariadenie Rady č. 2201/2003, článok 64 ods. 4) 2. Súdna spolupráca v občianskych veciach – Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností – Nariadenie č. 2201/2003 – Právomoc v rozvodových veciach – Manželia
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predložené návrhy na začatie prejudiciálnych konaní sa týkajú talianskych právnych predpisov o osobnej preprave prostredníctvom určitých prenajímateľov vozidiel(2) . Ide o podniky, ktoré na osobnú prepravu používajú vozidlá, v ktorých možno okrem vodiča prepravovať najviac osem osôb(3) . Na rozdiel od prenajatého dopravného prostriedku, ktorý nájomca riadi sám, si v prípade tohto osobitného druhu osobnej prepravy cestujúci prenajme dotknutý dopravný p
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predložené návrhy na začatie prejudiciálnych konaní sa týkajú talianskych právnych predpisov o osobnej preprave prostredníctvom určitých prenajímateľov vozidiel(2) . Ide o podniky, ktoré na osobnú prepravu používajú vozidlá, v ktorých možno okrem vodiča prepravovať najviac osem osôb(3) . Na rozdiel od prenajatého dopravného prostriedku, ktorý nájomca riadi sám, si v prípade tohto osobitného druhu osobnej prepravy cestujúci prenajme dotknutý dopravný p
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Týmto návrhom na začatie prejudiciálneho konania Bundesgerichtshof (Nemecko) požiadal Súdny dvor o výklad článku 10 ods. 1 a 2, článku 28 ods. 5 a článku 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách(2), zmeneného a doplneného nariadením Komisie (EÚ) č. 116/2010 z 9. februára 2010(3) (ďalej len „nariadenie č. 1924/2006“ alebo „nariadenie“). 2. Uvedený návrh bol poda
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Komisia v prejednávanej žalobe o nesplnení povinnosti vytýka Talianskej republike, že tým, že neposkytla Komisii určité vlastné zdroje, porušila článok 10 ES, článok 8 rozhodnutia Rady 2000/597/ES, Euratom(2) z 29. septembra 2000, ako aj viaceré články nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000(3) . Pri týchto vlastných zdrojoch ide o clá z dovozu hliníkových ingotov, pri ktorých colné orgány zjavne protiprávne povolili oslobodenie od cla. 2. Právny s
MENU