Nájdené rozsudky pre výraz: časová pôsobnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 102

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

85 dokumentov
50 dokumentov
361 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 4 písm. a) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami, sa má vykladať v tom zmysle, že povinnosť obchodníkov zabezpečiť, aby sa každý televízor na predajnom mieste označil štítkom poskytnutým dodávateľmi v súlade s článkom 3 ods. 1 uvedeného nariadenia, sa uplatňuje iba na televízory, ktoré boli uvedené na trh, teda po prvýkrát odovzdané výrobcom v predajnom reťazci na účely ich distribúcie, od 30. novembra 2011.....2) Obmedzený ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑319/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Thüringer Oberlandesgericht (Nemecko) z 5. júna 2013 a doručený Súdnemu dvoru 11. júna 2013, ktorý súvisí s konaním: Udo Rätzke proti S + K Handels GmbH, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts (spravodajca), sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis a J.‑C. Bonichot, generálny adv
Účastníci konania Vo veci T‑465/11, Globula a.s., so sídlom v Hodoníne (Česká republika), v zastúpení: M. Petite, D. Paemen, A. Tomtsis, D. Koláček a P. Zákoucký, advokáti, žalobkyňa, ktorú v konaní podporuje: Česká republika, v zastúpení: M. Smolek, J. Očková a T. Müller, splnomocnení zástupcovia, vedľajší účastník konania, proti Európskej komisii, v zastúpení: O. Beynet a T. Scharf, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2011) 4509 z
Právna veta: 2. V rámci výnimky alebo obmedzenia stanoveného v článku 5 ods. 2 alebo 3 smernice 2001/29 nemá prípadný akt, ktorým nositeľ práv výslovne alebo konkludentne súhlasil s rozmnožovaním svojho chráneného diela alebo iného predmetu ochrany, vplyv na primeranú kompenzáciu, ktorá je obligatórne alebo fakultatívne stanovená v súlade s relevantným ustanovením tejto smernice. 3. Možnosť použiť technologické opatrenia uvedené v článku 6 smernice 2001/29 nemôže viesť k neuplatneniu podmienky poskytnutia primeranej kompenzácie stanovenej v článku 5 ods. 2 písm. b) tejto smernice. 4. Pojem „rozmnožovanie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania V spojených veciach C‑457/11 až C‑460/11, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Bundesgerichtshof (Nemecko) z 21. júla 2011 a doručené Súdnemu dvoru 5. septembra 2011, ktoré súvisia s konaniami: Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) proti Kyocera, predtým Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH (C‑457/11), Canon Deutschland GmbH (C‑458/11), a Fujitsu Technology Solutions GmbH (
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Majú sa články 56 ES a 58 ES vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave členského štátu týkajúcej sa vyrubenia dane z dedičstva, ktorá v prípade, keď pozemok nachádzajúci sa v tuzemsku nadobudne osoba, ktorá nemá na území daného štátu bydlisko, na základe dedenia po osobe, ktorá na území daného štátu nemá bydlisko, stanovuje nezdaniteľnú sumu len vo výške 2 000 eur, zatiaľ čo pri nadobudnutí toho istého pozemku dedením by sa v prípa
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Táto vec sa týka výkladu článku 3 a článku 7 ods. 2 Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvoreného na podpis v Ríme 19. júna 1980(2) (ďalej len „Rímsky dohovor“) v spojení so smernicou Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov(3) . 2. Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý v tejto veci podal Hof van Cassatie, je súčasťou sporu medzi United A
Účastníci konania Vo veci F‑125/11, ktorej predmetom je žaloba podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE v súlade s jej článkom 106a, Isabel Mendes, s bydliskom v Bruseli (Belgicko), v zastúpení: S. Rodrigues a A. Blot, avocats, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: J. Currall, splnomocnený zástupca, žalovanej, SÚD PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora), v zložení: predsedníčka komory M. I. Rofes i Pujol, sudcovia I. Boruta a K. Bradley (spravodajca), tajomník: X. Lopez Ban
Opinion of the Advocate-General 1. Smernica 2001/29(2) vyžaduje od členských štátov, aby stanovili, že autori majú výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať priame alebo nepriame, dočasné alebo trvalé rozmnožovanie ich diel akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou, v celku alebo v časti. Členské štáty však môžu v niektorých prípadoch tiež stanoviť výnimky alebo obmedzenia tohto práva, najmä pokiaľ ide o „rozmnožovanie na papieri alebo akýmkoľvek iným podobným spôsobom, ktorý sa uskutočňuje použit
Opinion of the Advocate-General 1. Žalobou, ktorá je predmetom tohto konania, Komisia navrhuje Súdnemu dvoru, aby zrušil rozhodnutie Rady 2010/10/ES z 20. novembra 2009 o poskytnutí štátnej pomoci orgánmi Poľskej republiky na nákup poľnohospodárskej pôdy medzi 1. januárom 2010 a 31. decembrom 2013 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“)(2) . 2. Komisia podala súčasne ďalšie tri žaloby, ktorými napadla podobné rozhodnutia Rady týkajúce sa toho istého druhu štátnej pomoci poskytnutej Litovskou republi
Opinion of the Advocate-General 1. Žalobou, ktorá je predmetom tohto konania, Komisia navrhuje Súdnemu dvoru, aby zrušil rozhodnutie Rady 2009/991/EÚ zo 16. decembra 2009 o poskytnutí štátnej pomoci orgánmi Lotyšskej republiky na nákup poľnohospodárskej pôdy od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013(2) (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). 2. Komisia podala súčasne ďalšie tri žaloby, ktorými napadla podobné rozhodnutia Rady týkajúce sa toho istého druhu štátnej pomoci poskytnutej Litovskou republik
Opinion of the Advocate-General 1. Žalobou, ktorá je predmetom tohto konania, Komisia navrhuje Súdnemu dvoru, aby zrušil rozhodnutie Rady 2009/1017/EÚ z 22. decembra 2009 o poskytnutí štátnej pomoci orgánmi Maďarskej republiky na nákup poľnohospodárskej pôdy medzi 1. januárom 2010 a 31. decembrom 2013(2) (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). 2. Komisia podala súčasne ďalšie tri žaloby, ktorými napadla podobné rozhodnutia Rady týkajúce sa toho istého druhu štátnej pomoci poskytnutej Litovskou repu
MENU