Nájdené rozsudky pre výraz: časová pôsobnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 102

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

85 dokumentov
50 dokumentov
361 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. „Vážený pán predseda, vážení páni sudcovia, vec, na ktorú sa dnes zameriava naša pozornosť, sa týka uplatňovania ustanovení Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele [ (2) ] , ktoré sa zaoberajú pomocou… … Je dôležité… vyriešiť problém systematického rozlišovania medzi zákazmi vymedzenými v článku 4 písm. c) [UO] na jednej strane a ustanoveniami článku 67 [UO] na druhej strane. Vážení páni, ako iste viete, ide o problém, ktorého riešenie sa už dlh
Keywords 1. Pomoc poskytovaná štátmi – Ovplyvnenie obchodu medzi členskými štátmi – Narušenie hospodárskej súťaže – Kritériá posúdenia (Článok 87 ES) 2. Pomoc poskytovaná štátmi – Pojem – Schéma pomoci pre zamestnanosť – Zahrnutie (Článok 87 ods. 1 ES) 3. Pomoc poskytovaná štátmi – Zákaz – Výnimky – Kategórie pomoci definované právnou úpravou, ktoré možno považovať za zlučiteľné so spoločným trhom – Nariadenie č. 2204/2002 o pomoci pre zamestnanosť (Články 87 ES a 88 ES; nariadenie Komisie
Keywords 1. Pomoc poskytovaná štátmi – Pomoc podliehajúca ratione materiae a ratione temporis právnemu režimu Zmluvy ESUO – Skončenie platnosti Zmluvy ESUO – Zachovanie kontroly zo strany Komisie konajúcej v právnom rámci článku 88 ods. 2 ES (Článok 88 ods. 2 ES) 2. Akty inštitúcií – Časová pôsobnosť – Procesné predpisy – Hmotnoprávne predpisy – Rozlišovanie – Retroaktivita hmotnoprávneho ustanovenia – Podmienky (Nariadenie Rady č. 1407/2002; oznámenie Komisie 2002/C 152/03) 3. Žaloba o nepl
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Disciplinárne opatrenia – Disciplinárne konanie – Zákonnosť – Súdne preskúmanie – Limity (Služobný poriadok úradníkov, príloha IX) 2. Právo Spoločenstva – Zásady – Právo na účinnú súdnu ochranu (Charta základných práv Európskej únie, článok 47) 3. Úradníci – Disciplinárne opatrenia – Disciplinárne konanie – Neúčinná povaha dôvodu založeného na článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach (Služobný poriadok úradníkov, príloha IX) 4. Úradníci – D
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Predmet – Čiastočné zrušenie (Článok 230 ES; nariadenie Komisie č. 1572/2006) 2. Poľnohospodárstvo – Spoločná organizácia trhov – Obilniny – Preberanie intervenčnými agentúrami – Sprísnenie kritérií kvality kukurice (Článok 253 ES; nariadenie Komisie č. 1572/2006) Summary 1. Čiastočné zrušenie aktu Spoločenstva je možné len vtedy, ak časti, ktorých zrušenie sa navrhuje, sú oddeliteľné od ostatných častí aktu. Táto podmienka oddeliteľnosti nie je splnená
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania nastoľuje problém medzí vykonávania zásady retroaktívneho uplatňovania menej prísneho trestu, zakotvenej v článku 2 ods. 2 druhej vete nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev(2) a potom uznanej v judikatúre Súdneho dvora(3), po reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky, ku ktorej došlo v roku 2003. 2. Tento návrh na začatie prejudiciálneh
Opinion of the Advocate-General 1. V tejto veci sa Verwaltungsgericht Köln (Správny súd, Kolín) (Nemecko) pýta Súdneho dvora, či nariadenie Komisie (ES) č. 1873/2003 z 24. októbra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 stanovujúcemu postup Európskeho spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu(2), je zlučiteľné s článkom 1 ods. 1 a článkom 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90(3) a článkom 4 ods. 1 sm
Keywords 1. Právo Spoločenstva – Zásady – Zásada retroaktívneho uplatnenia priaznivejšieho trestu (Nariadenie Rady č. 2988/95, článok 2 ods. 1 a 2) 2. Poľnohospodárstvo – Spoločná poľnohospodárska politika – Integrovaný systém spravovania a kontroly určitých schém poskytovania pomoci (Nariadenie Rady č. 2988/95, článok 2 ods. 2, a nariadenie Rady č. 1782/2003; nariadenie Komisie č. 3887/92, článok 10c; nariadenie Komisie č. 2419/2001, článok 39 ods. 1, a nariadenie Komisie č. 796/2004, články
Opinion of the Advocate-General 1. Tieto návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesfinanzhof (spolkový finančný súd), Nemecko, sa týkajú výkladu nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev („nariadenie č. 2988/95“ alebo „nariadenie“).(2) Konkrétne sa týkajú tých ustanovení nariadenia, ktoré stanovujú premlčaciu dobu konaní o vymáhaní súm vyplatených ako vývozné náhrady, keď povinnosť vrátiť tieto sumy vznik
Keywords 1. Ochranná známka Spoločenstva – Opravné prostriedky – Rozhodnutie o odvolaní – Rešpektovanie práva na obranu (Nariadenie Rady č. 40/94, článok 73) 2. Ochranná známka Spoločenstva – Procesné ustanovenia – Námietkové konanie (Nariadenie Rady č. 40/94, článok 74 ods. 2) 3. Ochranná známka Spoločenstva – Pripomienky tretích osôb a námietka – Preskúmanie námietky – Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky – Riadne používanie (Nariadenie Rady č. 40/94, článok 43 ods. 2) 4. Ochranná
MENU