Nájdené rozsudky pre výraz: čestné vyhlásenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 41

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

836 dokumentov
279 dokumentov
3569 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Nariadenie o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch sa má vykladať v tom zmysle, že: – prijímajúci orgán je povinný za každých okolností a bez toho, aby mal v tejto súvislosti možnosť voľnej úvahy, informovať adresáta písomnosti o jeho práve odmietnuť ju prevziať, pričom musí na tento účel systematicky používať vzorové tlačivo nachádzajúce sa v prílohe II tohto nariadenia, a – okolnosť, že tento orgán pri doručení písomnosti jej adresátovi nepripojil vzorové tlačivo nachádzajúce sa v prílohe II nariadenia č. 1393/2007, nepredstav ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑519/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Anotato Dikastirio Kyprou (Cyprus) z 13. septembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 27. septembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Alpha Bank Cyprus Ltd proti Dau Si Senh, Alpha Panareti Public Ltd, Susan Towsonovej, Stewartovi Cresswellovi, Gillian Cresswellovej, Julie Gaskellovej, Petrovi Gaskellovi, Richardovi Wernhamovi, Tracy Wernhamovej, Joanne Zoraniovej,
Opinion of the Advocate-General 1. Dňa 15. septembra 2011 Všeobecný súd vyniesol dva rozsudky vo veci žalôb podaných proti tomu istému rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ďalej len „ÚHVT“ alebo „úrad“) z 25. augusta 2009 týkajúcemu sa konania vo veci zrušenia medzi spoločnosťami centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (ďalej len „Clean Solutions“) a Centrotherm Systemtechnik GmbH (ďalej len „Systemtechnik“).(2) Systemtechnik sa proti týmto rozsudkom
Opinion of the Advocate-General 1. Dňa 15. septembra 2011, Všeobecný súd vyniesol dva rozsudky vo veci žalôb podaných proti tomu istému rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ďalej len „ÚHVT“ alebo „úrad“) z 25. augusta 2009 týkajúcemu sa konania vo veci zrušenia medzi centrotherm Clean Solutions GmbH & Co KG (ďalej len „Clean Solutions“) a Centrotherm Systemtechnik GmbH (ďalej len „Systemtechnik“).(2) Systemtechnik sa proti týmto rozsudkom odvolala. 2. O
Účastníci konania Vo veci C‑609/11 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 25. novembra 2011, Centrotherm Systemtechnik GmbH , so sídlom v Brilone (Nemecko), v zastúpení: A. Schulz a C. Onken, Rechtsanwälte, F. Schmidt, Patentanwalt, odvolateľka, ďalší účastníci konania: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG , so sídlom v Blaubeurene (Nemecko), v zastúpení: O. Löffel a P. Lange, Rechtsanwälte, žalobkyňa v prvostupňovom konaní, Úrad pre ha
Účastníci konania V spojených veciach T‑225/06 RENV, T‑255/06 RENV, T‑257/06 RENV a T‑309/06 RENV, Budějovický Budvar, národní podnik, so sídlom v Českých Budějoviciach (Česká republika), v zastúpení: F. Fajgenbaum, C. Petsch, S. Sculy‑Logotheti a T. Lachacinski, advokáti, žalobca, proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Folliard‑Monguiral, splnomocnený zástupca, žalovanému, vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom, predtým Anheuse
Účastníci konania Vo veci C‑610/11 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 25. novembra 2011, Centrotherm Systemtechnik GmbH , so sídlom v Brilone (Nemecko), v zastúpení: A. Schulz, C. Onken, Rechtsanwälte, a F. Schmidt, Patentanwalt, žalobkyňa a odvolateľka, ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca, žalovaný v prvostupňovom konaní, centr
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) z 18. októbra 2016 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie BRAUWELT – Absolútne dôvody zamietnutia – Opisný charakter – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním – Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 – Právo byť vypočutý – Povinnosť odôvodnenia – Článok 75 nariadenia č. 207/2009“
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) zo 17. mája 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2004/18/ES – Postupy zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby – Existencia prepojenia medzi uchádzačmi, ktorí v tom istom postupe verejného obstarávania predložili samostatné ponuky – Povinnosti uchádzačov, verejného obstarávateľa a vnútroštátneho súdu“ Vo veci C‑531/16, ktorej predmetom je návrh na zač
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Postupy verejného obstarávania vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom odvetví – Smernica 93/38 – Výnimky zo spoločných pravidiel [Smernica Rady 93/38, článok 20 ods. 2 písm. a), c) a d)] 2. Aproximácia právnych predpisov – Postupy verejného obstarávania vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom odvetví – Smernica 93/38 – Výnimky zo spoločných pravidiel [Smernica Rady 93/38, článok 20 ods. 2 písm. a)] 3. Aproximácia právn
Opinion of the Advocate-General 1. Týmto návrhom na začatie prejudiciálneho konania vnútroštátny súd v podstate žiada, aby Súdny dvor upresnil, či sa v zmysle odkazu nariadenia č. 615/98(2) na smernicu 91/628(3) v prípade prepravy zvierat na trajektoch typu roll on/roll off (ďalej len „trajekty“) do tretích štátov uplatňujú analogicky osobitné ustanovenia bodu 48 ods. 7 písm. b) prílohy uvedenej smernice, ktoré sa vzťahujú na prepravu zvierat na plavidlách medzi dvoma bodmi Spoločenstva, a tiež
MENU