Nájdené rozsudky pre výraz: čiastočný rozsudok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

95 dokumentov
125 dokumentov
297 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Doložka 4 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorá sa nachádza v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že sa na ňu možno priamo odvolávať proti štátnemu subjektu, akým je Poste Italiane SpA.................................... 2. Doložka 4 bod 1 tejto rámcovej dohody o práci na dobu určitú sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „pracovnoprávne podmienky“ zahŕňa náhradu škody, ktorú je zamestnávateľ povinný zaplatiť zamestnancovi z dôvodu protiprávneho stanovenia sko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑361/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale di Napoli (Taliansko) z 13. júna 2012 a doručený Súdnemu dvoru 31. júla 2012, ktorý súvisí s konaním: Carmela Carratù proti Poste Italiane SpA, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (spravodajkyňa) a E. Jarašiūnas, generálny advokát: N. Wahl, tajomník: L. Hewlett, h
Právna veta: 1. Článok 5 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni právnej úprave členského štátu, ktorá bez rozdielu uplatňuje poplatok za rozmnoženinu na súkromné použitie pri prvom uvedení nosiča, ktorý môže slúžiť na vyhotovovanie rozmnoženín, do obehu na jeho území na komerčné účely a za odplatu, pričom zároveň stanovuje právo na vrátenie zaplatených poplatkov v prípade, že konečné použitie týchto nosičov nepatrí medzi prípa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑521/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakúsko) z 20. septembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 12. októbra 2011, ktorý súvisí s konaním: Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, v likvidácii, Amazon Logistik GmbH proti Austro‑Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch‑musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH, SÚDNY DV
Keywords Voľný pohyb tovaru – Clo – Poplatky s rovnakým účinkom – Vnútroštátna daň (Články 23 ES, 25 ES a 90 ES) Summary Poplatok, ktorý verejnoprávny subjekt členského štátu vyberá na základe rovnakých kritérií za vnútroštátne výrobky určené pre vnútroštátny trh alebo na vývoz do iných členských štátov, je poplatkom s rovnakým účinkom ako clo na vývoz zakázaným článkami 23 ES a 25 ES, ak výťažok z tohto poplatku slúži na financovanie činností, z ktorých majú prospech len výrobky určené p
Účastníci Vo veci C‑623/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Conseil d’État (Francúzsko) zo 17. júla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 28. novembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Ministre de l’Économie et des Finances proti Gérardovi de Ruyterovi, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia S. Rodin, A. Borg Barthet, E. Levits a F. Biltgen (spravodajca), generálna advokátka: E. Sharpston, tajom
Účastníci konania Vo veci C‑645/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ podaný rozhodnutím Bundesgerichtshof (Nemecko) z 18. novembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 16. decembra 2011, ktorý súvisí s konaním: Land Berlin proti Ellen Mirjam Sapir, Michael J. Busse, Mirjam M. Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben‑Zadok, Hedda Brown, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. T
Opinion of the Advocate-General 1. Siedmimi rôznymi otázkami sa Tribunale di Napoli (Okresný súd v Neapole) (Taliansko) pýta Súdneho dvora, či je talianske právo v súlade s viacerými všeobecnými zásadami práva Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ako napríklad so zásadou rovnosti prostriedkov obrany v súdnom konaní, a s osobitnými pravidlami uplatniteľnými na pracovné zmluvy na dobu určitú, ako napríklad so zákazom diskriminácie, ktorý vyjadruje v konkrétnych pravidlách týkajúcich sa týchto zmlúv vš
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania ponúka Súdnemu dvoru príležitosť, aby svoju judikatúru k súkromnému presadzovaniu európskeho práva hospodárskej súťaže doplnil o ďalšiu časť mozaiky. Ide o otázku, ktorá na úrovni Únie nebola doposiaľ objasnená, a to či sa občianskoprávna zodpovednosť účastníkov kartelu vzťahuje aj na tzv. účinky cenových dáždnikov (po anglicky: „ umbrella effects “ alebo aj „ umbrella pricing “). 2. O účinkoch ce
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Únie B – Vnútroštátne právo 1. Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (zákon o úprave nevyriešených majetkových otázok, ďalej len „Vermögensgesetz“) 2. Gesetz über den Vorrang für Investitionen bei Rückübertragungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz (zákon o prednosti investícií v prípade nárokov na vrátenie podľa Vermögensgesetz, ďalej len „Investitionsvorranggesetz“) III – Konanie vo veci samej IV – Prejudiciálne o
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Toto nie je prvý prípad, v ktorom má Súdny dvor rozhodnúť vo veci štátnej pomoci, ktorú Francúzsko poskytlo spoločnosti Scott, výrobcovi papiera na domáce použitie. Nie je to prvýkrát a nebude to ani posledný. Bez ohľadu na výsledok tejto veci, ešte aspoň dve ďalšie, o ktorých sa stále koná, sa týkajú rovnakých skutkových okolností. Vrátim sa k tomu neskôr. 2. Skutkové okolnosti už sú Súdnemu dvoru známe, pochádzajú z roku 1987. V uvedenom roku previe
Opinion of the Advocate-General 1. Ochrana autorských práv predstavuje veľmi zložitú oblasť práva zahŕňajúcu rôzne záujmy, v rámci ktorej sa v dôsledku rýchleho technologického rozvoja zmenila a stále sa výrazne mení samotná povaha chránených diel, spôsob ich použitia, ako aj ich uvádzania na trh, čo neustále prináša nové výzvy týkajúce sa ochrany práv autorov týchto diel a nastolenia spravodlivej rovnováhy medzi dotknutými záujmami. 2. V rámci stratégie zameranej na podporu rozvoja informačnej
MENU