Nájdené rozsudky pre výraz: Návrh na začatie konania pred súdom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

507 dokumentov
783 dokumentov
5565 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora) z 18. februára 2016 (*) „Arbitrážna doložka – Program dodávania poľnohospodárskych výrobkov do Ruska – Dodávky hovädzieho mäsa – Nevykonanie zmluvy intervenčnou agentúrou – Uplatniteľné právo – Premlčanie – Neskoré uvoľnenie zábezpeky na dodávku v niektorých prípadoch – Čiastočná úhrada faktúry za prepravu – Nedostatočná platba určitých faktúr v cudzej mene – Úroky z omeškania“ Vo veci T‑164/14, Calberson GE, so sídlom vo V
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Konanie o tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach(2) . 2. Prejudiciálne otázky boli položené v súvislosti s ustanoveniami talianskeho práva prijatými na prebratie tejto smernice,(3) ktoré stanovujú povinnosť mediácie pri určitých občianskoprávnych sporoch. Využitie mediácie bolo podľa talianskeho prá
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Súdny dvor svojím rozhodnutím z 12. júla 2012(2) rozhodol, že je potrebné uskutočniť preskúmanie rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie (odvolacia komora) z 19. júna 2012, Arango Jaramillo a i./EIB(3) . Ide o druhý prípad, v ktorom Súdny dvor na základe návrhu svojho prvého generálneho advokáta rozhodol o začatí konania o preskúmaní.(4) 2. Podľa rozhodnutia z 12. júla 2012 Súdny dvor určil dve konkrétne otázky, ktoré sa majú preskúmať. 3. Po prvé tr
Účastníci konania V spojených veciach F‑20/08, F‑34/08 a F‑75/08, ktorých predmetom sú žaloby podané v zmysle článkov 236 ES a 152 AE, Jorge Aparicio, bydliskom v Antiguo Cuscatlan (Salvádor) a 18 ďalších zmluvných zamestnancov Komisie Európskych spoločenstiev, ktorých mená a priezviská sú uvedené v prílohe rozsudku pod číslami 1 až 18, v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis a É. Marchal, advokáti, žalobcovia vo veci F‑20/08, Anne Simon, zmluvná zamestnankyňa Komisie Európskych spoloč
Účastníci konania Vo veci C‑420/07, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) z 28. júna 2007 a doručený Súdnemu dvoru 13. septembra 2007, ktorý súvisí s konaním: Meletis Apostolides proti David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, predsedovia komôr P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. 
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Francúzsky Cour de cassation predkladá Súdnemu dvoru týmto návrhom otázky týkajúce sa výkladu nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000(2) . 2. Týmito otázkami má byť objasnené, či je na rozhodnutie o rozvode príslušný maďarský alebo francúzsky súd, ak obaja manželia majú svoj ob
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de San Javier (Španielsko) položil Súdnemu dvoru dve prejudiciálne otázky týkajúce sa výkladu nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch(2) . Vnútroštátny súd sa pýta na definíciu pojmu „mimosúdna písomnosť“ v práve Spoločenstva obsiahnutého v tomto nariadení. Tieto pochybnosti sa objavili v súvisl
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Nariadenie č. 44/2001 B – Bruselský dohovor III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Tvrdenia účastníkov konania A – O prvej prejudiciálnej otázke B – O druhej prejudiciálnej otázke C – O tretej prejudiciálnej otázke VI – Posúdenie generálnou advokátkou A – Úvod B – O prvej prejudiciálnej otázke 1. Charakteristické znaky licenčnej zmluvy 2. Výklad článku 5 bodu 1 písm
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Obe otázky, ktoré sa vnútroštátny súd pýta v prejednávanej veci, sa týkajú výkladu ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach(2), ktoré sa týkajú právomoci vo veci zmlúv uzavretých spotrebiteľmi alebo presnejšie, otázky, či právomoc súdov rozhodovať o uznaní nároku spotrebiteľa na vyplatenie výhry, ktorú mu spoločnosť zdanlivo prisľúbila, je určená na zá
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. House of Lords položil Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku, či súdny príkaz zakazujúci súdne konania („anti-suit injunction“), ktorý sleduje dodržanie rozhodcovských doložiek, je v rozpore s nariadením Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie č. 44/2001“)(2) . 2. Súdny dvor v inom kontexte vo veci Turner(3) rozhodol, že Bruselský dohovor(4) bráni každé
MENU