Nájdené rozsudky pre výraz: Návrh na začatie konania pred súdom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

507 dokumentov
783 dokumentov
5565 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General „ Odvolanie – Žaloba o náhradu škody – Mimozmluvná zodpovednosť – Predpoklady – Kvóty na mlieko – Nariadenie (EHS) č. 857/84 – Referenčné množstvo – Výrobcovia, ktorí sa zaviazali záväzkom neuvádzania na trh – Príčinná súvislosť – Prevod hospodárstva – Prevod referenčného množstva – Premlčanie – Prerušenie – Spočívanie“Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Ustanovenia v oblasti pridelenia referenčného množstva, ktoré sú relevantné osobitne
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania predložený Commissione tributaria provinciale (regionálny daňový súd) di Cremona (Taliansko) v zásade predkladá otázku, či taká daň, akou je imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – regionálna daň z výroby vyberaná v Taliansku –, je zlučiteľná so zákazom Spoločenstva týkajúcim sa vnútroštátnych daní z obratu iných ako DPH. Príslušné právo Spoločenstva 2. Podstata harmonizovaného systému DPH v Spoločens
Keywords 1. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Voľný pohyb kapitálu – Daňová právna úprava (Články 43 ES a 56 ES) 2. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Voľný pohyb kapitálu – Daňová právna úprava (Články 43 ES a 56 ES) 3. Voľný pohyb kapitálu – Obmedzenia – Daňová právna úprava (Článok 56 ES) 4. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Voľný pohyb kapitálu – Daňová právna úprava (Články 43 ES a 56 ES) 5. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Voľný pohyb kapitálu – Daňová právna úp
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Kartely – Zákaz – Výnimka – Záväzok navrhnutý v priebehu správneho konania (Článok 81 ES) 2. Hospodárska súťaž – Kartely – Zákaz – Výnimka – Podmienky 3. Hospodárska súťaž – Kartely – Zákaz – Výnimka – Podmienky (Článok 81 ods. 1 a 3 ES; nariadenie Rady č. 17, článok 8 ods. 1) 4. Hospodárska súťaž – Pravidlá Spoločenstva – Uplatnenie vnútroštátnymi súdmi (Článok 81 ods. 1 ES) 5. Hospodárska súťaž – Podniky poverené správou služieb všeobecného hospodárskeho
Keywords 1. Slobodné poskytovanie služieb – Vysielanie pracovníkov uskutočnené v rámci poskytovania služieb – Smernica 96/71 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71, článok 3 ods. 1 a 8) 2. Slobodné poskytovanie služieb – Vysielanie pracovníkov uskutočnené v rámci poskytovania služieb – Smernica 96/71 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71, článok 3) 3. Právo Spoločenstva – Zásady – Základné práva – Právo viesť kolektívnu akciu (Článok 49 ES) 4. Slobodné poskytovanie služieb – O
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. House of Lords položil Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku, či súdny príkaz zakazujúci súdne konania („anti-suit injunction“), ktorý sleduje dodržanie rozhodcovských doložiek, je v rozpore s nariadením Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie č. 44/2001“)(2) . 2. Súdny dvor v inom kontexte vo veci Turner(3) rozhodol, že Bruselský dohovor(4) bráni každé
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Obe otázky, ktoré sa vnútroštátny súd pýta v prejednávanej veci, sa týkajú výkladu ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach(2), ktoré sa týkajú právomoci vo veci zmlúv uzavretých spotrebiteľmi alebo presnejšie, otázky, či právomoc súdov rozhodovať o uznaní nároku spotrebiteľa na vyplatenie výhry, ktorú mu spoločnosť zdanlivo prisľúbila, je určená na zá
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Nariadenie č. 44/2001 B – Bruselský dohovor III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Tvrdenia účastníkov konania A – O prvej prejudiciálnej otázke B – O druhej prejudiciálnej otázke C – O tretej prejudiciálnej otázke VI – Posúdenie generálnou advokátkou A – Úvod B – O prvej prejudiciálnej otázke 1. Charakteristické znaky licenčnej zmluvy 2. Výklad článku 5 bodu 1 písm
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de San Javier (Španielsko) položil Súdnemu dvoru dve prejudiciálne otázky týkajúce sa výkladu nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch(2) . Vnútroštátny súd sa pýta na definíciu pojmu „mimosúdna písomnosť“ v práve Spoločenstva obsiahnutého v tomto nariadení. Tieto pochybnosti sa objavili v súvisl
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Francúzsky Cour de cassation predkladá Súdnemu dvoru týmto návrhom otázky týkajúce sa výkladu nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000(2) . 2. Týmito otázkami má byť objasnené, či je na rozhodnutie o rozvode príslušný maďarský alebo francúzsky súd, ak obaja manželia majú svoj ob
MENU