Nájdené rozsudky pre výraz: Návrh na začatie konania pred súdom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

507 dokumentov
783 dokumentov
5565 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Konanie o tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach(2) . 2. Prejudiciálne otázky boli položené v súvislosti s ustanoveniami talianskeho práva prijatými na prebratie tejto smernice,(3) ktoré stanovujú povinnosť mediácie pri určitých občianskoprávnych sporoch. Využitie mediácie bolo podľa talianskeho prá
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania predložený Commissione tributaria provinciale (regionálny daňový súd) di Cremona (Taliansko) v zásade predkladá otázku, či taká daň, akou je imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – regionálna daň z výroby vyberaná v Taliansku –, je zlučiteľná so zákazom Spoločenstva týkajúcim sa vnútroštátnych daní z obratu iných ako DPH. Príslušné právo Spoločenstva 2. Podstata harmonizovaného systému DPH v Spoločens
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. House of Lords položil Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku, či súdny príkaz zakazujúci súdne konania („anti-suit injunction“), ktorý sleduje dodržanie rozhodcovských doložiek, je v rozpore s nariadením Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie č. 44/2001“)(2) . 2. Súdny dvor v inom kontexte vo veci Turner(3) rozhodol, že Bruselský dohovor(4) bráni každé
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Francúzsky Cour de cassation predkladá Súdnemu dvoru týmto návrhom otázky týkajúce sa výkladu nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000(2) . 2. Týmito otázkami má byť objasnené, či je na rozhodnutie o rozvode príslušný maďarský alebo francúzsky súd, ak obaja manželia majú svoj ob
Účastníci konania Vo veci C‑420/07, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) z 28. júna 2007 a doručený Súdnemu dvoru 13. septembra 2007, ktorý súvisí s konaním: Meletis Apostolides proti David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, predsedovia komôr P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. 
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora) z 18. februára 2016 (*) „Arbitrážna doložka – Program dodávania poľnohospodárskych výrobkov do Ruska – Dodávky hovädzieho mäsa – Nevykonanie zmluvy intervenčnou agentúrou – Uplatniteľné právo – Premlčanie – Neskoré uvoľnenie zábezpeky na dodávku v niektorých prípadoch – Čiastočná úhrada faktúry za prepravu – Nedostatočná platba určitých faktúr v cudzej mene – Úroky z omeškania“ Vo veci T‑164/14, Calberson GE, so sídlom vo V
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Súdny dvor svojím rozhodnutím z 12. júla 2012(2) rozhodol, že je potrebné uskutočniť preskúmanie rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie (odvolacia komora) z 19. júna 2012, Arango Jaramillo a i./EIB(3) . Ide o druhý prípad, v ktorom Súdny dvor na základe návrhu svojho prvého generálneho advokáta rozhodol o začatí konania o preskúmaní.(4) 2. Podľa rozhodnutia z 12. júla 2012 Súdny dvor určil dve konkrétne otázky, ktoré sa majú preskúmať. 3. Po prvé tr
Účastníci konania V spojených veciach F‑20/08, F‑34/08 a F‑75/08, ktorých predmetom sú žaloby podané v zmysle článkov 236 ES a 152 AE, Jorge Aparicio, bydliskom v Antiguo Cuscatlan (Salvádor) a 18 ďalších zmluvných zamestnancov Komisie Európskych spoločenstiev, ktorých mená a priezviská sú uvedené v prílohe rozsudku pod číslami 1 až 18, v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis a É. Marchal, advokáti, žalobcovia vo veci F‑20/08, Anne Simon, zmluvná zamestnankyňa Komisie Európskych spoloč
Opinion of the Advocate-General „ Odvolanie – Žaloba o náhradu škody – Mimozmluvná zodpovednosť – Predpoklady – Kvóty na mlieko – Nariadenie (EHS) č. 857/84 – Referenčné množstvo – Výrobcovia, ktorí sa zaviazali záväzkom neuvádzania na trh – Príčinná súvislosť – Prevod hospodárstva – Prevod referenčného množstva – Premlčanie – Prerušenie – Spočívanie“Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Ustanovenia v oblasti pridelenia referenčného množstva, ktoré sú relevantné osobitne
Keywords 1. Slobodné poskytovanie služieb – Vysielanie pracovníkov uskutočnené v rámci poskytovania služieb – Smernica 96/71 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71, článok 3 ods. 1 a 8) 2. Slobodné poskytovanie služieb – Vysielanie pracovníkov uskutočnené v rámci poskytovania služieb – Smernica 96/71 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71, článok 3) 3. Právo Spoločenstva – Zásady – Základné práva – Právo viesť kolektívnu akciu (Článok 49 ES) 4. Slobodné poskytovanie služieb – O
MENU