Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum dokumentu
od:
do:
Dátum žiadosti
od:
do:
Forma rozhodnutia :
Forma dokumentu :
Autor dokumentu :
Spisová značka :
Predmet úpravy :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1097220
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63995
USSR: 35035
NSČR: 122321
NSSČR: 65040
USČR: 78686
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422614
Krajské súdy (ČR): 41862
Posledná aktualizácia
29.02.2020 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna legitimácia


Približný počet výsledkov: 259 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aktívna legitimácia
  • aktivny nájdené 3805 krát v 1018 dokumentoch
  • legitimacia nájdené 1038 krát v 273 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR1134 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky936 dokumentov
Krajské súdy SR6154 dokumentov


Právna veta: 1. Právo Európskej únie sa má vykladať tak, že bráni vnútroštátnej právnej úprave upravujúcej podanie opravného prostriedku na súd príslušný na kontrolu zákonnosti aktov regulačného orgánu, ktorá za okolností, ako sú okolnosti sporu vo veci samej, neumožňuje priznať hospodárskemu subjektu aktívnu legitimáciu na podanie žaloby proti rozhodnutiu tohto regulačného orgánu, ktoré sa týka plynárenského sieťového predpisu.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑510/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Kúria (Maďarsko) z 2. júla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 25. septembra 2013, ktorý súvisí s konaním: E.ON Földgáz Trade Zrt proti Magyar Energetikai és Közmű‑szabályozási Hivatal, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia K. Jürimäe (spravodajkyňa), J. Malenovský, M. Safjan a A. Prechal, generálny advokát: P. Cruz Villalón, tajomník .
Právna veta: 1. Právo únie sa má sa má vykladať tak, že: – neodporuje výpočtu minimálnej hodinovej a/alebo úkolovej mzdy na základe zaradenia pracovníkov do platových tried, ako je stanovené v relevantných kolektívnych zmluvách hostiteľského členského štátu, pod podmienkou, že tento výpočet a toto zaradenie sú vykonané podľa záväzných a transparentných pravidiel, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu, – denné diéty, o aké ide v konaní vo veci samej, treba považovať za súčasť minimálnej mzdy za podmienok zhodných s podmienkami, akým podlieha zahrnutie týchto prídavkov do minimálnej mzdy vyplácanej miest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mu boli postúpené. 16. ESA navrhovala tieto žaloby zamietnuť. Uvádza najmä, že Sähköalojen ammattiliitto nemajú aktívnu legitimáciu konať v mene vyslaných zamestnancov z dôvodu, že poľské právo zakazuje postúpenie pohľadávok vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu. ... úprava uvedená v poľskom zákonníku práce, na ktorú sa odvoláva ESA, je teda vo vzťahu k aktívnej legitimácii Sähköalojen ammattiliitto pred vnútroštátnym súdom irelevantná a nebráni, aby Sähköalojen ammattiliitto podali žalobu pred Satakunnan .
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní sa má vykladať v tom zmysle, že v rámci likvidácie spoločnosti v inom členskom štáte ako je štát, v ktorom má svoje sídlo, možno voči tejto spoločnosti takisto viesť vedľajšie konkurzné konanie v inom členskom štáte, kde má svoje sídlo a kde má právnu subjektivitu.................. 2. Článok 29 písm. b) nariadenia č. 1346/2000 sa má vykladať v tom zmysle, že otázka, ktorá osoba alebo orgán je oprávnená podať návrh na začatie vedľajšieho konkurzného konania sa musí posúdiť na základe vnútroštátneho práva č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konania, v dotknutom členskom štáte. 44. Španielska vláda dodáva, že keďže cieľom vedľajších konaní nie je len ochrana miestnych záujmov, aktívnu legitimáciu nie je možné obmedziť na osoby, ktoré majú „miestnu“ väzbu. 45. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa článku 29 .
Právna veta: 1) Z ustálenej judikatúry vyplýva, že pokiaľ sa napadnutý akt týka skupiny osôb, ktoré boli určené alebo ich bolo možné určiť v čase prijatia tohto aktu a v závislosti od kritérií vlastných členom tejto skupiny, tieto osoby môžu byť osobne dotknuté týmto aktom, pokiaľ tvoria súčasť uzavretého okruhu hospodárskych subjektov, a že o taký prípad môže ísť najmä vtedy, ak rozhodnutie mení práva nadobudnuté jednotlivcom v čase pred jeho prijatím (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. marca 2008, Komisia/Infront WM, C‑125/06 P, Zb. s. I‑1451, body 71 a 72 a citovanú judikatúru)....................2) Ža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /2009. 20. Keďže prvé dva dôvody uvedené na podporu odvolania smerujú voči posúdeniu Všeobecného súdu týkajúcemu sa aktívnej legitimácie odvolateliek, je potrebné skúmať ich spoločne po preskúmaní tretieho odvolacieho dôvodu. O treťom odvolacom dôvode Argumentácia účastníkov ... 44. Článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ preto upravuje dva prípady, keď sa fyzickej alebo právnickej osobe priznáva aktívna legitimácia na podanie žaloby proti aktu, ktorý jej nie je určený. Jednak možno takúto žalobu podať pod podmienkou, .
... sa ich priamo a osobne týkajú – Žaloba združenia, ktoré presadzuje všeobecné záujmy skupiny fyzických alebo právnických osôb – Podmienka – Aktívna legitimácia jeho jednotlivých členov – Zohľadnenie aktívnej legitimácie bývalých členov – Vylúčenie (Článok 230 štvrtý odsek ES) Summary Na združenie založené na presadzovanie kolektívnych záujmov niektorej skupiny .
... týkajú – Žaloba združenia, ktoré presadzuje všeobecné záujmy skupiny fyzických alebo právnických osôb – Podmienka – Aktívna legitimácia jeho jednotlivých členov – Zohľadnenie aktívnej legitimácie bývalých členov – Vylúčenie (Článok 230 štvrtý odsek ES) 4. Žaloba o neplatnosť – Fyzické ... žalobcovia k dispozícii. V treťom rade sa musia podmienky uvedené v Zmluve ES, pokiaľ ide o aktívnu legitimáciu, vykladať vo svetle základných práv, konkrétnejšie, zásady účinnej súdnej ochrany (rozsudok Súdneho dvora z  .
... body 61 – 63) 5. Samotné zúčastnenie sa na rokovaniach, ktoré predchádzali prijatiu aktu, nepriznáva individuálnu aktívnu legitimáciu. Hoci postavenie „vyjednávača“ združenia, ktoré má za cieľ podporovať záujmy svojich členov, môže prípadne postačovať na ... predmetných rozhodnutí, samotné podanie sťažnosti a následne prípadná výmena korešpondencie s Komisiou nemôže sťažovateľovi priznať aktívnu legitimáciu v zmysle článku 230 ES. V tejto súvislosti politické zoskupenie, ktorého niektorí členovia sa ako .
... ochranu životného prostredia, ktoré spĺňajú určité objektívne kritériá, majú v zmysle článku 230 štvrtého odseku ES aktívnu legitimáciu. V prejednávaných veciach žalobcovia tieto objektívne kritériá údajne spĺňajú. 71. V tomto ohľade treba predovšetkým uviesť ... odseku ES. Navyše skutočnosť, že Komisia uvádza v dôvodovej správe k návrhu nariadenia, že žalobcovia majú aktívnu legitimáciu, ich nezbavuje záväzku preukázať, že sú napadnutým aktom osobne dotknutí. Zásady upravujúce hierarchiu noriem bránia totiž .
... podmienok treba odmietnuť námietku neprípustnosti založenú na povahe napadnutého aktu. O námietke neprípustnosti založenej na nedostatku aktívnej legitimácie navrhovateľov Tvrdenia účastníkov konania 37. Komisia spochybňuje, že žalobcovia sú napadnutým aktom priamo a osobne ... . Navyše skutočnosť, že Komisia uvádza v dôvodovej správe k návrhu nariadenia, že žalobcovia majú aktívnu legitimáciu, ich nezbavuje záväzku preukázať, že sú napadnutým aktom osobne dotknutí. Zásady upravujúce hierarchiu noriem bránia .
... právneho predpisu výslovne priznáva viaceré oprávnenia procesnej povahy, po druhé, ak združenie reprezentuje záujmy podnikov, ktoré majú aktívnu legitimáciu, a po tretie, ak je samotné združenie individualizované z dôvodu zásahu do jeho vlastných záujmov ako združenia, ... do úvahy tieto pravidlá, bola táto žaloba podaná v lehote. O prekážke konania založenej na nedostatku aktívnej legitimácie žalobkyne Tvrdenia účastníkov konania 41. Komisia tvrdí, že žaloba sa týka nariadenia so všeobecnou platnosťou v  .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.