Nájdené rozsudky pre výraz: dožadujúci štát

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

43 dokumentov
23 dokumentov
17 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Právo Únie, tak ako vyplýva najmä zo smernice Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych daní a dane poistnej prémie, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2006/98/ES z 20. novembra 2006, a zo základného práva byť vypočutý, sa má vykladať v tom zmysle, že daňovníkovi určitého členského štátu nepriznáva ani právo byť informovaný o žiadosti tohto štátu o pomoc adresovanej inému členskému štátu najmä na účely overenia údajov, ktoré poskytol tento daňovník v rámci svojho priznania k dani z príjmov, ani právo zúčastniť sa formulác ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑276/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Nejvyššího správního soudu (Česká republika) z 3. apríla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 4. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Jiří Sabou proti Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, M. Safjan a C. G. Fernl
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predložený návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu nariadenia Rady č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach(2) . Podstatou prejudiciálnej otázky je, či môže dožiadaný súd podmieniť výsluch svedka vyplatením svedočného dožadujúcim súdom. Najskôr však treba vyjasniť, či je podanie návrhu na začatie prejudiciálneho konania prípustné, pretože vnútroštá
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Akt prijatý na základe hlavy IV tretej časti Zmluvy o ES – Podanie návrhu zo strany súdu, ktorého rozhodnutia možno napadnúť opravným prostriedkom podľa vnútroštátneho práva – Podanie návrhu v prechodnom období, ktoré prechádzalo nadobudnutiu platnosti Lisabonskej zmluvy – Zahrnutie (Článok 267 ZFEÚ) 2. Prejudiciálne otázky – Podanie návrhu na Súdny dvor – Potreba prejudiciálneho rozhodnutia na účely vydania rozhodnutia vnútroštátneho
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Hof van Cassatie (kasačný súd, Belgicko) sa týka výkladu článkov 1 a 17 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach(2) . 2. Predmetom tohto návrhu je otázka, či sa znalecké dokazovanie nariadené v týchto veciach súdom členského štátu(3), ktoré sa má vykonať čiastočne na území tohto členského štátu a 
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) v rámci konania, v ktorom proti sebe stoja Milan Kyrian (ďalej len „žalobca“) a Celní úřad Tábor (Česká republika) (ďalej len „žalovaný“) a ktoré sa týka vymáhania nedoplatkov spotrebnej dane žalovaným na základe platobného výmeru vydaného Hauptzollamt Weiden (hlavný colný úrad, Weiden) (Nemecko) voči žalobcovi, ktorý doručilo Ministerstvo financí – Generální
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V dnešnej dobe je takmer nemožné vyhnúť sa futbalovej tematike. Futbal zaujíma takmer každého, aj daňovú správu. 2. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka záujmu českej daňovej správy o príjmy profesionálneho futbalistu. Pri kontrole týchto príjmov našla uvedená daňová správa spojencov s rovnakým záujmom v daňových správach iných členských štátov, ktoré vykonávali kontrolu v profesionálnych futbalových kluboch a v jednej agentúre. Info
Účastníci Vo veci C‑220/14 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 5. mája 2014, Ahmed Abdelaziz Ezz, bydliskom v Gisehe (Egypte), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, bydliskom v Londýne (Spojené kráľovstvo), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin, bydliskom v Londýne, Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar, bydliskom v Gisehe, v zastúpení: J. Lewis, QC, B. Kennelly, barrister, J. Pobjoy, barrister, a J. Binns, solicitor, odvolatelia, ďalší účastn
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predmetom veci, ktorá je prejednávaná v rámci naliehavého prejudiciálneho konania, je výklad nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000(2) . 2. Článok 56 tohto nariadenia upravuje cezhraničné umiestnenie detí do zariadení starostlivosti o dieťa alebo pestúnskej starostlivosti. Írs
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Talianske právo pozná účinný prostriedok uchovávania a získavania dôkazov na účely preukázania porušenia práv duševného vlastníctva. Na základe návrhu majiteľa práva príslušný súd môže – pred podaním žaloby vo veci samej a bez vypočutia protistrany nariadiť opis predmetu („descrizione“), ktorý údajne porušuje práva. Opis vykonáva súdny úradník, ktorého v prípade potreby sprevádza znalec, ten vykoná vizuálne skúmanie predmetu, overí ho a môže zhabať li
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de San Javier (Španielsko) položil Súdnemu dvoru dve prejudiciálne otázky týkajúce sa výkladu nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch(2) . Vnútroštátny súd sa pýta na definíciu pojmu „mimosúdna písomnosť“ v práve Spoločenstva obsiahnutého v tomto nariadení. Tieto pochybnosti sa objavili v súvisl
MENU