Nájdené rozsudky pre výraz: nečinnosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11651 dokumentov
4634 dokumentov
30959 dokumentov
6 dokumentov
163 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 5 ods. 8 a/alebo článok 6 ods. 5 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, sa má vykladať v tom zmysle, že prevod 30 % podielov spoločnosti, ktorej prevodca poskytuje služby podliehajúce dani z pridanej hodnoty, nie je prevodom všetkých aktív, resp. služieb alebo ich časti v zmysle týchto ustanovení, a to bez ohľadu na skutočnosť, že ostatní podielnici prakticky v rovnakom čase prevedú zostávajúce podiely tejto spoločnosti na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑651/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) z 2. decembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 19. decembra 2011, ktorý súvisí s konaním: Staatssecretaris van Financiën proti X BV, SÚDNY DVOR (deviata komora), v zložení: predseda deviatej komory J. Malenovský, sudcovia U. Lõhmus (spravodajca) a M. Safjan, generálny advokát: P. Mengozzi, tajomník: M. Ferreira, hlavná ref
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de San Javier (Španielsko) položil Súdnemu dvoru dve prejudiciálne otázky týkajúce sa výkladu nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch(2) . Vnútroštátny súd sa pýta na definíciu pojmu „mimosúdna písomnosť“ v práve Spoločenstva obsiahnutého v tomto nariadení. Tieto pochybnosti sa objavili v súvisl
Účastníci Vo veci T‑188/12, Patrick Breyer, bydliskom vo Wald‑Michelbachu (Nemecko), v zastúpení: M. Starostik, advokát, žalobca, ktorého v konaní podporujú: Fínska republika, v zastúpení: J. Heliskoski a S. Hartikainen, splnomocnení zástupcovia, a Švédske kráľovstvo, v zastúpení: pôvodne A. Falk, C. Meyer‑Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson, K. Ahlstrand‑Oxhamre a H. Karlsson, neskôr A. Falk, C. Meyer‑Seitz, U. Persson, L. Swedenborg, N. Otte Widgren, E. Karlsson a F. Sjövall, splnomo
Keywords 1. Právo Spoločenstva – Pôsobnosť – Šport – Obmedzenie na hospodárske činnosti (Článok 2 ES) 2. Voľný pohyb osôb a služieb – Pracovníci – Hospodárska súťaž – Ustanovenia Zmluvy – Pôsobnosť (Článok 39 ES, 49 ES, 81 ES a 82 ES) 3. Hospodárska súťaž – Kartely – Rozhodnutia združení podnikov – Pojem (Článok 81 ods. 1 ES) Summary 1. Berúc do úvahy ciele Spoločenstva, výkon športu spadá do práva Spoločenstva len v tom v rozsahu, v akom predstavuje hospodársku činnosť v zmysle článk
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht München (Nemecko), sa týka výkladu nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach,(2) najmä jeho článku 22 bodu 1,(3) článku 27 ods. 1(4) a článku 28 ods. 1.(5) Súdny dvor sa tak má vyjadriť k výkladu pravidla výlučnej právomoci, ktoré sa uplatňuje v oblasti vecných práv k nehnuteľnosti, ako aj pra
Opinion of the Advocate-General 1. High Court (Írsko) svojou prejudiciálnou otázkou v podstate žiada Súdny dvor, aby spresnil rozsah práva byť vypočutý v rámci konania o preskúmaní žiadosti o doplnkovú ochranu podanej rwandským štátnym príslušníkom na základe smernice 2004/83/ES(2) . Táto doplnková ochrana je určená každému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorého nemožno považovať za utečenca, ale vzhľadom ku ktorému boli preukázané podstatné dôvody domnievať sa, že v prípade, ak by bol v
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Odvolanie smeruje proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev zo 14. decembra 2004(2), ktorým bol zamietnutý návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie REM 14/01 z 28. júna 2002, ktorým sa zamietla žiadosť o odpustenie dovozného cla podaná Talianskou republikou v prospech spoločnosti Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, Livio Danielis a Domenico D’Alessandro (ďalej len „Nordspedizionieri a i.“).(3) 2. Toto konanie sa týka najmä podm
Keywords 1. Konanie – Vedľajšie účastníctvo – Návrh, ktorý neobsahuje iba návrhy podporujúce jedného z účastníkov konania (Štatút Súdneho dvora, článok 40 štvrtý odsek; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 113 a článok 116 ods. 3) 2. Žaloba o neplatnosť – Žaloba smerujúca proti aktu, ktorým sa potvrdzuje skorší akt, ktorý nebol napadnutý v lehote (Článok 230 ES) 3. Žaloba o neplatnosť – Právomoc súdu Spoločenstva (Článok 5 druhý odsek ES, články 60 ES, 230 ES, 301 ES a 308 ES) 4. M
Keywords 1. Odvolanie – Záujem na konaní – Preskúmanie Súdnym dvorom bez návrhu 2. Právo Spoločenstva – Zásady – Základné práva – Povinnosť dodržiavania – Podmienka zákonnosti všetkých aktov Spoločenstva vrátane aktov, ktorými sa vykonávajú rezolúcie Bezpečnostnej rady prijaté podľa kapitoly VII Charty Organizácie spojených národov – Dodržiavanie zabezpečené súdom Spoločenstva (Články 220 ES a 307 ES; článok 6 ods. 1 EÚ; nariadenie Rady č. 881/2002) 3. Európske spoločenstvá – Súdne preskúmani
Opinion of the Advocate-General 1. Má poľnohospodár, ktorý pestuje a zbiera trávu na letiskových bezpečnostných zónach, právo na poľnohospodársku podporu na túto pôdu? Spor medzi poľnohospodárom a dánskymi orgánmi týkajúci sa práve tejto otázky viedol k položeniu otázok Súdnemu dvoru. 2. Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Vestre Landsret (západný krajský súd) (Dánsko) sa týka správneho výkladu pojmu „hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu,“ a, presnejšie, skutočností, ktoré určujú
MENU