Nájdené rozsudky pre výraz: neprípustnosť odvolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 37

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

431 dokumentov
113 dokumentov
921 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Okolností veci samej predstavujú dávky v starobe poskytované v rámci profesijného dôchodkového systému jedného členského štátu a dávky v starobe poskytované v rámci zákonného dôchodkového systému druhého členského štátu, pričom tieto systémy spadajú do pôsobnosti rovnakého nariadenia, rovnocenné dávky v zmysle uvedeného ustanovenia, keď obe kategórie dávok sledujú rovnaký cieľ, ktorým je zabezpečiť pre ich príjemcov udržanie životnej úrovne, ktorá je primeraná úrovni pred nástupom na dôchodok.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 21. januára 2016 (*) „Odvolanie – Článok 81 ES – Kartely – Španielsky trh s cestným bitúmenom – Rozdelenie trhu a koordinácia cien – Neprimeraná dĺžka konania pred Všeobecným súdom – Článok 261 ZFEÚ – Nariadenie (ES) č. 1/2003 – Článok 31 – Neobmedzená súdna právomoc – Článok 264 ZFEÚ – Čiastočné alebo úplné zrušenie rozhodnutia Komisie“ Vo veci C‑603/13 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora E
Keywords Ochranná známka Spoločenstva – Opravné prostriedky – Žaloba proti rozhodnutiu námietkového oddelenia Úradu – Prevod skoršej ochrannej známky po podaní námietky a pred prijatím rozhodnutia Úradu – Povinnosť nadobúdateľa predložiť dôkaz o prevode na účely odôvodnenia svojej aktívnej legitimácie – Lehota [Nariadenie Rady č. 40/94, články 58 a 59; nariadenie Komisie č. 2868/95, článok 1, pravidlo 48 ods. 1 písm. a) a b) a pravidlo 49 ods. 1 a 2] Summary Pravidlo 49 nariadenia č. 2868
Keywords Odvolanie – Dôvody – Dôvod uvedený prvýkrát v konaní o odvolaní – Neprípustnosť – Odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa vo veci hospodárskej súťaže (pozri body 22, 23, 25, 31) 2. Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Zohľadnený obrat – Hodnota dodávok v rámci podniku – Zahrnutie (nariadenie Rady č. 17, článok 15 ods. 2) (pozri bod 30) 3. Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Rozdelenie dotknutých podnikov do kategórií s osobitnou východiskovou sumou – Prípustno
Keywords 1. Odvolanie – Dôvody – Nevyhnutnosť presnej kritiky bodu odôvodnenia Všeobecného súdu [Článok 225 ES, Štatút Súdneho dvora, článok 51 prvý odsek; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 112 ods. 1 písm. c)] 2. Pomoc poskytovaná štátmi – Preskúmanie Komisiou – Zlučiteľnosť pomoci so spoločným trhom – Nezlučiteľnosť pomoci, ktorá porušuje všeobecné zásady práva Spoločenstva (Článok 88 ES) 3. Pomoc poskytovaná štátmi – Rozhodnutie Komisie o nevznesení námietok voči schéme pomoci – Och
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V tomto odvolacom konaní Súdny dvor bude musieť zaujať postoj k sčasti špecifickým a sčasti aj k zásadným otázkam. 2. Odvolanie je po prvé dôvodom preskúmať, či a za akých podmienok môže odvolanie, ktoré bolo spočiatku podané bez plnomocenstva, so zreteľom na nový Rokovací poriadok Súdneho dvora, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2012, vyvolať právne účinky, keď sa plnomocenstvo predloží dodatočne v priebehu konania. 3. Po druhé vzniká otázka, či a
Opinion of the Advocate-General 1. Po rozhodnutí vo veci Garcia Avello (2) sa od Súdneho dvora opätovne požaduje, aby rozhodol o súlade vnútroštátneho pravidla vzťahujúceho sa na určenie priezviska dieťaťa so zákazom diskriminácie a občianskymi právami vyjadrenými v Zmluve ES. 2. Podstatou predneseného problému je skutočnosť, či vnútroštátna voľba právneho pravidla môže priznať uvedené určenie výlučne právu – v tomto prípade nemeckému – štátnej príslušnosti dieťaťa (a/alebo rodičov) bez ohľadu
Keywords 1. Pomoc poskytnutá štátmi – Vymáhanie protiprávnej pomoci – Pomoc poskytnutá v rozpore s procesnými pravidlami článku 93 Zmluvy (teraz článok 88 ES) – Prípadná legitímna dôvera príjemcov – Ochrana – Podmienky a obmedzenia [Zmluva o ES, článok 93 ods. 3 (teraz článok 88 ods. 3 ES)] 2. Odvolanie – Dôvody – Dôvod uvedený prvýkrát v konaní o odvolaní – Neprípustnosť (Štatút Súdneho dvora, článok 58) Summary 1. Vzhľadom na imperatívny charakter kontroly štátnej pomoci vykonávanej K
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Dôvody – Zneužitie právomoci – Pojem 2. Odvolanie – Dôvody – Nesprávne posúdenie skutkového stavu – Neprípustnosť – Kontrola hodnotenia dôkazov Súdnym dvorom – Vylúčenie s výnimkou prípadu skreslenia (Článok 225 ES; Štatút Súdneho dvora, článok 58 ods. 1) 3. Odvolanie – Dôvody – Dôvod uvedený prvýkrát v konaní o odvolaní – Neprípustnosť (Štatút Súdneho dvora, článok 58) Summary 1. Akt je postihnutý vadou spočívajúcou v zneužití právomoci, len ak možno
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Akt prijatý na základe hlavy IV tretej časti Zmluvy – Nariadenie č. 1348/2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (Článok 68 ES) 2. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Akt prijatý na základe hlavy IV tretej časti Zmluvy – Nariadenie č. 1348/2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (Článok. 68 E
Účastníci Vo veci T‑247/12, Argo Group International Holdings Ltd, so sídlom v Hamiltone, Bermudy (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: R. Hoy, S. Levine a N. Edbrooke, solicitors, žalobkyňa, proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: L. Rampini, splnomocnený zástupca, žalovanému, ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Arisa Assurances SA, so sídlom v Luxemburgu (Luxembursko), v zastú
MENU