Nájdené rozsudky pre výraz: občianske súdne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 33

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8944 dokumentov
1629 dokumentov
16125 dokumentov
13 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Právo Únie, najmä zásady ekvivalencie a efektivity, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby za takých okolností, o aké ide vo veci samej, vnútroštátny súd nemal možnosť obnovy konania, v ktorom bolo vydané konečné súdne rozhodnutie v rámci občianskeho súdneho konania, ak sa toto rozhodnutie ukáže byť nezlučiteľné s výkladom práva Únie, ktorý Súdny dvor Európskej únie prijal potom, ako sa uvedené rozhodnutie stalo konečným, hoci takáto možnosť existuje, pokiaľ ide o konečné súdne rozhodnutia nezlučiteľné s právom Únie, ktoré boli vydané v rámci správneho súdnictva.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑69/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunalul Sibiu (Rumunsko) zo 16. januára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 10. februára 2014, ktorý súvisí s konaním: Dragoș Constantin Târșia proti Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a autovehiculelor, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr M. Ilešič (spr
Právna veta: 1) Článok 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, v spojení s článkom 17 tohto nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že odpor podaný proti európskemu platobnému rozkazu, v ktorom nie je namietaný nedostatok právomoci súdu členského štátu pôvodu, nemožno považovať za zúčastnenie sa konania v zmysle článku 24 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach a že v tejto súvislosti nie je relevantná okolnosť, že žalova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑144/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakúsko) z 28. februára 2012 a doručený Súdnemu dvoru 23. marca 2012, ktorý súvisí s konaním: Goldbet Sportwetten GmbH proti Massimo Sperindeo, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič (spravodajca), sudcovia E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader a C. G. Fernlund, generálny advokát: Y. Bot, tajomník: A. I
Právna veta: 1. Článok 19 ods. 1 nariadenia č. 805/2004 sa má vykladať v tom zmysle, že na účely osvedčenia rozhodnutia pre zmeškanie ako európskeho exekučného titulu sa musí sudca, ktorý o tejto žiadosti rozhoduje, ubezpečiť, že jeho vnútroštátne právo skutočne a bez výnimky umožňuje úplné preskúmanie tak z právnej, ako aj z vecnej stránky tohto rozhodnutia v oboch prípadoch uvedených v tomto ustanovení a že umožňuje predĺženie lehôt na podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu o nespornom nároku nielen v prípade vyššej moci, ale aj v prípade, ak iné výnimočné okolnosti nezávislé od vôle dlžníka m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑300/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hof van beroep te Antwerpen (Odvolací súd v Antverpách, Belgicko) zo 16. júna 2014 a doručený Súdnemu dvoru 20. júna 2014, ktorý súvisí s konaním: Imtech Marine Belgium NV proti Radio Hellenic SA, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda tretej komory L. Bay Larsen, vykonávajúci funkciu predsedu štvrtej komory, sudcovia J. Malenovský, M. Safjan (spravodajca)
Opinion of the Advocate-General 1. Táto vec sa týka výkladu článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1896/2006(2), ktorý stanovuje, že na účely uplatňovania tohto nariadenia sa právomoc súdu určuje v súlade s príslušnými pravidlami práva Spoločenstva, najmä v súlade s nariadením (ES) č. 44/2001(3) . 2. Konkrétnejšie ide v tejto veci o otázku, či odpor podaný proti európskemu platobnému rozkazu vedie k vzniku účasti na konaní v zmysle článku 24 nariadenia č. 44/2001 a teda znamená uznanie právomoci súd
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 10. marca 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Európske konanie o platobnom rozkaze – Nariadenie (ES) č. 1896/2006 – Články 17 a 20 – Povinnosti súdu, ktorý má určiť miestne príslušný súd na rozhodovanie v sporovom konaní začatom v dôsledku podania odporu voči európskemu platobnému rozkazu odporcom – Právomoc súdov členského
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V tomto konaní podal Sąd Okręgowy we Wrocławiu Súdnemu dvoru návrh na začatie prejudiciálneho konania týkajúci sa výkladu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (ďalej len „nariadenie“)(2) . II – Právny rámec A – Právna úprava Spoločenstva 2. Článok 1 nariadenia stanovuje: „1. Účelom tohto nariadenia je: a) zjednodušiť a urýchliť súdne konanie a znížiť nák
Účastníci konania Vo veci C‑215/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Poľsko) z 11. apríla 2011 a doručený Súdnemu dvoru 9. mája 2011, ktorý súvisí s konaním: Iwona Szyrocka proti SiGer Technologie GmbH, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia M. Ilešič (spravodajca), E. Levits, J.‑J. Kasel a M. Safjan, generálny advokát: P. Mengozzi, tajomník: K. Sztranc‑Sław
Účastníci V spojených veciach C‑119/13 a C‑120/13, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané Amtsgericht Wedding (Nemecko), rozhodnutiami zo 7. januára, resp. z 5. februára 2013, doručenými Súdnemu dvoru 14. marca 2013, v konaniach: eco cosmetics GmbH & Co. KG proti Virginii Laetitii Barbare Dupuy (C‑119/13), a Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH proti Tetyane Bonchykovej (C‑120/13), SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania predložený Kúria (maďarský Najvyšší súd) nastoľuje neobvyklé otázky týkajúce sa Montrealského dohovoru,(2) nariadenia Brusel I,(3) nariadenia o cestujúcich v leteckej doprave,(4) a nariadenia o európskom platobnom rozkaze (ďalej len „nariadenie o EPR)“.(5) 2. Komplexné ‑ a trochu nejasné ‑ okolnosti v konaní vo veci samej možno zhrnúť nasledovne. Cestujúca maďarskej štátnej príslušnosti si uplatnila svoj nár
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave(2) (ďalej len „nariadenie č. 1371/2007“) okrem iného stanovuje jednotné pravidlá týkajúce sa zodpovednosti železničných podnikov za meškanie spoja, zmeškanie prípoja a odrieknutie spoja. V prejednávanom prípade si konkrétne železničný podnik nárokuje, že nie je povinný nahradiť cenu prepravného dokladu v prípade meš
MENU