Nájdené rozsudky pre výraz: občianske súdne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 33

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4775 dokumentov
1616 dokumentov
16058 dokumentov
12 dokumentov
59 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 27. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 805/2004 – Európsky exekučný titul pre nesporné nároky – Osvedčenie súdneho rozhodnutia ako európskeho exekučného titulu – Minimálne pravidlá pre konania o nesporných nárokoch – Žalovaný bez známej adresy, ktorý sa nezúčastnil pojednávania“ Vo veci C‑518/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudic
Keywords 1. Rybolov – Zachovanie morských zdrojov – Kontrolné opatrenia – Povinnosti kontroly a sankcionovanie členských štátov – Dosah (Nariadenie Rady č. 2847/93) 2. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti – Nesplnenie povinnosti vykonať rozsudok – Peňažné sankcie – Penále – Paušálna pokuta – Kumulácia dvoch sankcií – Prípustnosť – Podmienky – Porušenie zásad ne bis in idem a rovnosti zaobchádzania – Neexistencia (Článok 228 ods. 2 ES) 3. Žalo
Účastníci konania Vo veci C‑108/01, ktorej predmetom je návrh podaný podľa článku 234 ES, ktorým House of Lords (Spojené kráľovstvo) navrhuje, aby Súdny dvor v súvislosti s konaním pred týmto vnútroštátnym súdom medzi Consorzio del Prosciutto di Parma, Salumificio S. Rita SpA a Asda Stores Ltd, Hygrade Foods Ltd rozhodol v prejudiciálom konaní o výklade nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania predložený Legfelsőbb Bíróság (Maďarsko) sa týka výkladu nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (ďalej len „nariadenie“)(2) . V podstate ide o určenie, či sa článok 5 ods. 1 uvedeného nariadenia týkajúci sa vecných práv tretích osôb na majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý sa nachádza na území iného členského štátu než štátu, v ktorom sa začalo konkurzné konanie, uplatňuje aj v prípad
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) z 28. februára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (ES) č. 805/2004 – Európsky exekučný titul pre nesporné nároky – Podmienky osvedčenia – Minimálne pravidlá pre konania o nesporných nárokoch – Práva dlžníka – Neuvedenie adresy inštitúcie, na ktorú môže byť doručené napadnutie nároku alebo na ktorú môže byť podaný opravný prostriedok proti rozhodnutiu“ Vo veci
Opinion of the Advocate-General 1. Súdny dvor vydal niekoľko rozhodnutí o otázke, či vnútroštátny právny predpis, ktorý vyžaduje, aby zahraniční žalobcovia v súdnych konaniach zložili záruku na trovy konania ( cautio iudicatum solvi ), je v súlade so Zmluvou. Prejednávaná vec je neobvyklá, pretože sa týka postavenia štátneho občana tretej krajiny a kladie otázku, či v tomto kontexte cautio iudicatum solvi predstavuje prekážku voľného pohybu tovaru. Právny rámec Zmluva o ES (2) 2. Článok 12 prv
Účastníci konania Vo veci C‑568/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Vestre Landsret (Dánsko) z 9. novembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 14. novembra 2011, ktorý súvisí s konaním: Agroferm A/S proti Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia G. Arestis (spravodajca), J.‑C. Bonichot, A. Arabadžiev a J. L. da Cruz Vilaça, gene
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) v rámci konania, v ktorom proti sebe stoja Milan Kyrian (ďalej len „žalobca“) a Celní úřad Tábor (Česká republika) (ďalej len „žalovaný“) a ktoré sa týka vymáhania nedoplatkov spotrebnej dane žalovaným na základe platobného výmeru vydaného Hauptzollamt Weiden (hlavný colný úrad, Weiden) (Nemecko) voči žalobcovi, ktorý doručilo Ministerstvo financí – Generální
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de San Javier (Španielsko) položil Súdnemu dvoru dve prejudiciálne otázky týkajúce sa výkladu nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch(2) . Vnútroštátny súd sa pýta na definíciu pojmu „mimosúdna písomnosť“ v práve Spoločenstva obsiahnutého v tomto nariadení. Tieto pochybnosti sa objavili v súvisl
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predložený návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu nariadenia Rady č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach(2) . Podstatou prejudiciálnej otázky je, či môže dožiadaný súd podmieniť výsluch svedka vyplatením svedočného dožadujúcim súdom. Najskôr však treba vyjasniť, či je podanie návrhu na začatie prejudiciálneho konania prípustné, pretože vnútroštá
MENU