Nájdené rozsudky pre výraz: obchodné tajomstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 153

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

145 dokumentov
53 dokumentov
1688 dokumentov
62 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Verejní zamestnanci musia dodržiavať daňové tajomstvo. 2) Verejný zamestnanec porušuje daňové tajomstvo, ak poskytne alebo použije bez oprávnenia : a) informácie o finančnej situácii inej osoby o ktorých sa dozvedel v rámci správneho konania, finančného auditu alebo súdneho konania v daňových veciach alebo b) priemyselné alebo obchodné tajomstvo inej osoby, o ktorom sa dozvedel v jednom z konaní uvedených v bode a)

Úryvok z textu:
Keywords 1. Akty inštitúcií – Smernice – Priamy účinok – Rozsah (Článok 249 tretí odsek ES) 2. Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Platitelia dane (Smernica Rady 77/388, článok 4 ods. 5 druhý pododsek) Summary 1. Jednotlivci sú oprávnení odvolávať sa pred vnútroštátnym súdom proti dotknutému členskému štátu na ustanovenia smernice, ktoré sa zdajú z pohľadu ich obsahu ako nepodmienečné a dostatočne presné, a to
Právna veta: 1) Právo Únie, najmä zásada efektivity, bráni ustanoveniu vnútroštátneho práva, podľa ktorého sprístupnenie dokumentov, ktoré sú súčasťou spisu vzťahujúceho sa na vnútroštátne konanie týkajúce sa uplatňovania článku 101 ZFEÚ, vrátane dokumentov poskytnutých v rámci programu zhovievavosti, tretím osobám, ktoré neboli účastníkmi tohto konania a zamýšľajú podanie žalôb o náhradu škody proti účastníkom kartelu, je podmienené výlučne súhlasom všetkých účastníkov uvedeného konania, pričom vnútroštátne súdy nemajú nijakú možnosť pristúpiť k zváženiu dotknutých záujmov. 2) je nevyhnutné, aby vnútrošt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑536/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Wien (Rakúsko) z 12. októbra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 20. októbra 2011, ktorý súvisí s konaním: Bundeswettbewerbsbehörde proti Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck-Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, ASK Chemicals GmbH, predtým Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, ASK Chemicals Austria GmbH,
Právna veta: 1) Žaloby na určenie občianskoprávnej zodpovednosti, ako sú tie v prejednávanej veci, ktoré majú povahu mimozmluvnej zodpovednosti vo vnútroštátnom práve, je potrebné považovať za žaloby spadajúce do „zmluvných vecí“ v zmysle článku 5 bodu 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, ak vytýkané správanie možno považovať za nedodržanie zmluvných povinností, ktoré môžu byť určené s ohľadom na predmet zmluvy.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑548/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Landgericht Krefeld (Nemecko) z 27. septembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 30. novembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Marc Brogsitter proti Fabrication de Montres Normandes EURL, Karsten Fräßdorf, SÚDNY DVOR (siedma komora), v zložení: predseda siedmej komory J. L. da Cruz Vilaça, sudcovia J.‑C. Bonichot (spravodajca), a A. Arabadžiev, generálny advokát: N. Jääsk
Právna veta: 1. Článok 267 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd, akým je súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, má povinnosť obrátiť sa z vlastného podnetu na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na začatie prejudiciálneho konania, aj keď rozhoduje vo veci, ktorá mu bola vrátená na konanie po tom, ako bolo jeho prvé rozhodnutie zrušené ústavným súdom dotknutého členského štátu a vnútroštátne pravidlo mu stanovuje povinnosť rozhodnúť v spore v zmysle právneho názoru vyjadreného týmto ústavným súdom. 2. Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑416/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 17. augusta 2010 a doručený Súdnemu dvoru 23. augusta 2010, ktorý súvisí s konaním: Jozef Križan, Katarína Aksamitová, Gabriela Kokošková, Jozef Kokoška, Martina Strezenická, Jozef Strezenický, Peter Šidlo, Lenka Šidlová, Drahoslava Šidlová, Milan Šimovič, Elena Šimovičová, Stanislav Aksamit, Tom
Právna veta: 1. Článok 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa má vykladať v tom zmysle, že údaje týkajúce sa žiadateľa o azyl nachádzajúce sa v takom správnom dokumente, akým je „zápisnica“ dotknutá vo veci samej, v ktorej sú uvedené dôvody, ktoré úradník uvádza na podporu návrhu rozhodnutia, ktoré je poverený vyhotoviť v rámci konania predchádzajúceho prijatiu rozhodnutia o žiadosti o takéto povolenie, a prípadne takéto údaje nachádzajúce sa v právnej analýze obsiahnutej v tomto d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑141/12 a C‑372/12, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Rechtbank Middelburg (C‑141/12) a Raad van State (C‑372/12) (Holandsko) z 15. marca 2012 a z 1. augusta 2012 a doručené Súdnemu dvoru 20. marca 2012 a 3. augusta 2012, ktoré súvisia s konaniami: YS (C‑141/12) proti Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel , a Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C‑372/12) proti M, S, SÚDN
Právna veta: 1. Podľa článku 12 smernice 95/46 sa musia sprístupniť údaje, ktoré spadajú pod definíciu pojmu „osobné údaje“ uvedenú v tejto smernici, pokiaľ taký prístup nie je obmedzený alebo vylúčený na základe článku 13 uvedenej smernice. Smernica 95/46 nestanovuje právo prístupu k nijakému konkrétnemu dokumentu alebo spisu, v ktorom sú uvedené alebo použité osobné údaje. Tiež nešpecifikuje hmotnú podobu, v akej sa osobné údaje musia sprístupniť. Podľa článku 12 smernice 95/46 majú členské štáty značnú mieru voľnej úvahy na to, aby určili formu, v akej sa majú osobné údaje sprístupniť. Pri rozhodovaní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General 1. Y. S., M. a S. sú štátni príslušníci tretích krajín, ktorý požiadali o legálny pobyt v Holandsku. Žiadosť Y. S. bola zamietnutá. Žiadostiam M. a S. sa vyhovelo. Každý z nich sa na základe práva EÚ domáha sprístupnenia dokumentu (ďalej len „návrh rozhodnutia“)(2) vypracovaného zamestnancom príslušného orgánu, ktorý obsahuje právnu analýzu v podobe interného odporúčania o udelení alebo neudelení práva na pobyt. Tvrdia, že uvedená právna analýza predstavuje osobné
Právna veta: 1. Článok 63 ZFEÚ, týkajúci sa voľného pohybu kapitálu, sa uplatňuje na situáciu, o akú ide vo veci samej, keď podľa vnútroštátnej daňovej právnej úpravy dividendy vyplácané spoločnosťami usadenými v členskom štáte v prospech investičného fondu usadeného v treťom štáte nie sú predmetom daňového oslobodenia, kým investičné fondy usadené v uvedenom členskom štáte môžu využiť takéto oslobodenie.......... 2. Články 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že v rozpore s nimi je taká daňová právna úprava členského štátu, o akú ide vo veci samej, podľa ktorej sa na dividendy vyplatené spolo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑190/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (Poľsko) z 28. marca 2012 a doručený Súdnemu dvoru 23. apríla 2012, ktorý súvisí s konaním: Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company proti Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet, E. Levits (spravodajca), M. Berger
Opinion of the Advocate-General 1. Belgická Conseil d’État (Štátna rada) sa pýta, či orgán, ktorý prejednáva odvolanie týkajúce sa zadania verejnej zákazky, musí chrániť dôvernosť obchodného tajomstva, pričom je zároveň oprávnený prihliadať na dôkazy, ktoré obsahujú toto tajomstvo. 2. Položená otázka poukazuje na konflikt medzi právom jednej strany požadovať predloženie relevantných dôkazov a prístup k týmto dôkazom a právom druhej strany zachovávať dôvernosť niektorých dôkazov vo vzťahu k obcho
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Záujem na konaní – Podnik napádajúci rozhodnutie úradníka povereného vypočutím, ktorým sa zamieta žiadosť podniku o dôverné zaobchádzanie s informáciami, ktoré sa ho týkajú a ktoré sú obsiahnuté v znení rozhodnutia Komisie určeného na uverejnenie, ktorým sa konštatuje a sankcionuje porušenie článku 81 ES, ktorého sa dopustili iné podniky (Článok 81 ES, článok 230 štvrtý odsek ES a článok 233 ES) 2. Hospodárska súťaž – Správne konanie – Určenie informácií, ktor
Účastníci konania Vo veci C‑1/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgericht Mainz (Nemecko) z 26. novembra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 3. januára 2011, ktorý súvisí s konaním: Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH proti Sonderabfall‑Management‑Gesellschaft Rheinland‑Pfalz mbH (SAM), SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory J.‑C. Bonichot, sudcovia A. Prechal, K. Schiemann (spravodajca), L
MENU