Nájdené rozsudky pre výraz: objektívna zodpovednosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 53

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

921 dokumentov
271 dokumentov
7822 dokumentov
87 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (RÍM II) sa má na účely určenia práva uplatniteľného na mimozmluvný záväzok vyplývajúci z dopravnej nehody vykladať v tom zmysle, že ujma spojená s úmrtím osoby pri takejto nehode, ku ktorej došlo v členskom štáte súdu konajúceho vo veci a ktorú utrpeli rodinní príslušníci tejto osoby s bydliskom v inom členskom štáte, sa má kvalifikovať ako „nepriame následky“ tejto nehody v zmysle tohto ustanovenia.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑350/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale di Trieste (Súd v Terste, Taliansko) z 10. júla 2014 a doručený Súdnemu dvoru 21. júla 2014, ktorý súvisí s konaním: Florin Lazar proti Allianz SpA, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda tretej komory L. Bay Larsen, vykonávajúci funkciu predsedu štvrtej komory, sudcovia J. Malenovský, M. Safjan (spravodajca), A. Prechal a K. Jürimäe, generálny a
Právna veta: 1. Pojmy „uvedenie na trh“ a „doba skladovateľnosti“ sú definované jednotlivo v nariadeniach č. 178/2002 a č. 2073/2005. Článok 3 bod 8 nariadenia č. 178/2002 tak definuje pojem „uvedenie na trh“ ako skladovanie, uchovávanie potravín alebo krmív na účely predaja, vrátane ponúkania na predaj alebo akúkoľvek inú formu prevodu, či už bezplatnú alebo nie, a predaj, distribúciu alebo iné formy prevodu samy osebe. Článok 2 písm. f) nariadenia č. 2073/2007 definuje pojem „doba skladovateľnosti“ ako obdobie zodpovedajúce lehote predchádzajúcej „spotrebujete do“ (dátum spotreby) alebo dátumu minimálnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑443/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Rakúsko) z 1. augusta 2013 a doručený Súdnemu dvoru 7. augusta 2013, ktorý súvisí s konaním: Ute Reindl, zástupkyňa trestne zodpovedná za MPREIS Warenvertriebs GmbH, proti Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen (spravodajca), sudcovia J. Malenovský, M. Saf
Právna veta: 1. Smernica o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá v prípade nemožnosti identifikovať subjekt zodpovedný za znečistenie pozemku alebo nemožnosti vynútiť od neho opatrenia na odstránenie znečistenia neumožňuje príslušnému orgánu nariadiť výkon preventívnych a nápravných opatrení vlastníkovi tohto pozemku, ktorý za znečistenie nie je zodpovedný, pričom je len povinný nahradiť náklady týkajúce sa opatrení vykonaných príslušným orgánom obmedzené na trh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑534/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Consiglio di Stato (Taliansko) z 8. júla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 10. októbra 2013, ktorý súvisí s konaním: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale proti Fipa Group Srl, za účasti: Comune di Massa, Regione Toscana, Provincia di Massa Carra
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vestre Landsret (odvolací súd, Dánsko), sa týka výkladu smernice Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky(2) (ďalej len „smernica“). Týka sa predovšetkým toho, či táto smernica, ktorá v prvom rade spočíva na zodpovednosti výrobcu za chybný výrobok a iba subsidiárne na zodpovednosti d
Opinion of the Advocate-General 1. „Jesť banán z dvoch koncov“, takto by sa metaforicky dal predstaviť spor medzi jeho americkými a európskymi predstaviteľmi, ktorý sa zvykne nazývať „banánová vojna“. Táto bola už predmetom nespočetných súdnych sporov. Predložená vec, v ktorej ide o problém vedľajších obetí uvedenej vojny, je jej ďalším pokračovaním. Neznamená to však, že by bola právne nezaujímavá, ba priam naopak. Súdny dvor má rozhodovať o celkom nových otázkach so značným právnym dosahom. 2.
Keywords Sociálna politika – Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov – Smernica 89/391 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Smernica Rady 89/391, článok 5 ods. 1 a 4, a články 6 až 12) Summary Komisia dostatočne právne nepreukázala, že Spojené kráľovstvo si tým, že obmedzuje povinnosť zamestnávateľa zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri práci po všetkých stránkach na povinnosť tak urobiť, len pokiaľ je to prakticky
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Zodpovednosť za chybné výrobky – Smernica 85/374 (Smernica Rady 85/374, články 1 a 3) 2. Aproximácia právnych predpisov – Zodpovednosť za chybné výrobky – Smernica 85/374 (Smernica Rady 85/374, článok 13) 3. Prejudiciálne otázky – Výklad – Časové účinky rozsudkov o výklade (Článok 234 ES) Summary 1. Smernica 85/374 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky sa má v
Keywords 1. Doprava – Cestná doprava – Sociálne ustanovenia – Porušenie pravidiel týkajúcich sa používania záznamových listov o údajoch zaznamenaných tachografom – Systém sankcií, ktorý stanovuje paušálnu pokutu v prípade akéhokoľvek porušenia uvedených pravidiel bez ohľadu na jeho závažnosť (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 561/2006, článok 19 ods. 1 a 4; nariadenie Rady č. 3821/85, články 13 až 16) 2. Doprava – Cestná doprava – Sociálne ustanovenia – Porušenie pravidiel týkajúcich
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Spojené Kráľovstvo) sa týka výkladu článku 11 smernice Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky(2) (ďalej len „smernica“). 2. Vnútroštátny súd sa osobitne pýta, v ktorom okamihu môže byť výrobok považovaný za uvedený do obehu. Od daného okamih
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Spoločenstva B – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav a návrh na začatie prejudiciálneho konania A – Skutkový stav B – Prvý návrh na začatie prejudiciálneho konania a rozsudok O’Byrne C – Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný House of Lords IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Tvrdenia účastníkov konania VI – Právne posúdenie A – Prvý návrh na začatie prejudiciálneho konania a rozsudok O’Byrne 1. Prvá prejudici
MENU