Nájdené rozsudky pre výraz: ochrana osobnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

839 dokumentov
1269 dokumentov
1974 dokumentov
10 dokumentov
114 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 3 ods. 1 smernice Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti, článok 1 ods. 1 a 2 druhej smernice Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/14/ES z 11. mája 2005, a článok 1 prvý odsek tretej smernice Rady 90/232/EH ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑22/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Krajského súdu v Prešove (Slovensko) z 8. novembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 17. januára 2012, ktorý súvisí s konaním: Katarína Haasová proti Rastislavovi Petríkovi, Blanke Holingovej, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot a A. Arabadžiev (spravoda
Právna veta: 1) Článok 5 bod 3 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade údajného zásahu do majetkových autorských práv zaručených členským štátom, v ktorom sa nachádza súd, ktorý začal konanie, má tento súd právomoc rozhodnúť o žalobe o určenie zodpovednosti podanej autorom diela proti spoločnosti usadenej v inom členskom štáte, ktorá v tomto inom členskom štáte rozmnožila uvedené dielo tak, že ho nahrala na hmotný nosič, ktorý potom predávajú spoločnosti usadené v treťom člen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑170/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour de cassation (Francúzsko) z 5. apríla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 11. apríla 2012, ktorý súvisí s konaním: Peter Pinckney proti KDG Mediatech AG, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan (spravodajca) a A. Prechal, generálny advokát: N. Jääskinen, tajomník: A. Calot Esc
Keywords Odvolanie – Dôvody – Zjavne neprípustné alebo zjavne nedôvodné dôvody (Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 119; služobný poriadok, článok 24) (pozri body 61, 68, 78 – 82) Subject of the case Predmet Odvolanie podané proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 5. júla 2005, Schmidt-Brown/Komisia (T‑387/02), ktorým sa zamieta návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie z 26. apríla 2002, ktorým sa zamietla žiadosť odvolateľky smerujúca najmä k získaniu finančnej pomoci od tej
Opinion of the Advocate-General 1. V tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania sa Corte suprema di cassazione (Najvyšší odvolací súd) (Taliansko) pýta Súdneho dvora na správny výklad ustanovení Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev a Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu v súvislosti s imunitou voči občianskoprávnemu a trestnoprávnemu konaniu, ktorú požívajú členovia Európskeho parlamentu. 2. Tieto dva spory, na základe ktorých boli podané návrhy na začatie prejudi
Účastníci konania Vo veci C‑292/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Landgericht Regensburg (Nemecko) zo 17. mája 2010 a doručený Súdnemu dvoru 11. júna 2010, ktorý súvisí s konaním: G proti Corneliusovi de Visserovi, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia M. Safjan (spravodajca), A. Borg Barthet, J.‑J. Kasel a M. Berger, generálny advokát: P. Cruz Villalón, tajomník: B. Fülöp, refere
Účastníci konania Vo veci C‑523/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakúsko) z 5. októbra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 10. novembra 2010, ktorý súvisí s konaním: Wintersteiger AG proti Products 4U Sondermaschinenbau GmbH, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia M. Safjan (spravodajca), A. Borg Barthet, E. Levits a J.‑J. Kasel, generálny advokát: P. Cruz Villalón
Opinion of the Advocate-General 1. V danej veci Oberster Gerichtshof (Rakúsko) (najvyšší súd) požiadal Súdny dvor o určenie rozsahu aplikovateľnosti článku 5 bodu 3 Dohovoru o súdnej právomoci a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach z 27. septembra 1968(2) . 2. Konkrétnejšie, položená otázka znie tak, či výraz „miesto, kde došlo ku skutočnosti zakladajúcej nárok na náhradu škody“ nachádzajúci sa v tomto článku, sa má vykladať tak, že zahŕňa miesto bydliska poškodeného alebo miesto,
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 29. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spolupráca v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Osobitné právomoci – Článok 7 bod 2 – Veci týkajúce sa nárokov z mimozmluvnej zodpovednosti – Miesto, kde došlo ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody – Miesto, kde vznikla škoda – Žaloba o náhradu škody spôsobenej kartelom vyhláseným za nezlučiteľný s článkom 101 ZFEÚ a článkom 53 Doho
Opinion of the Advocate-General 1. Oberster Gerichtshof [rakúsky Najvyšší súd] položil Súdnemu dvoru dve prejudiciálne otázky týkajúce sa určenia medzinárodnej právomoci rakúskych súdov v prípade údajného porušenia práv k rakúskej ochrannej známke prostredníctvom internetu. K údajnému porušeniu, ktoré namieta žalobkyňa, ktorá je majiteľkou rakúskej ochrannej známky, došlo konkrétne v Nemecku, keďže žalovaná, ktorá je konkurentkou so sídlom v Nemecku, si zaregistrovala názov žalobkyne „Winterstei
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Článok 7 bod 1 písm. a) – Osobitná právomoc v zmluvných veciach – Pojem ‚zmluvné veci‘ – Rozhodnutie zhromaždenia vlastníkov bytov – Povinnosť vlastníkov bytov zaplatiť ročné finančné príspevky do rozpočtu spoločenstva vl
MENU