Nájdené rozsudky pre výraz: právo na súdnu ochranu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 28

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8947 dokumentov
17553 dokumentov
24536 dokumentov
134 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Pojem „referenčný liek“ v zmysle článku 10 ods. 2 písm. a) smernice 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktor[ou] sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch, zmenenej a doplnenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 z 13. novembra 2007, sa má vykladať v tom zmysle, že zahŕňa liek, pre ktorý povolenie na uvedenie na trh bolo vydané na základe článku 10a tejto smernice................. 2. Článok 10 smernice 2001/83, zmenenej a doplnenej nariadením č. 1394/2007, v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie sa má vyklada ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑104/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Augstākās Tiesas Senāts (Lotyšsko) z 26. februára 2013 a doručený Súdnemu dvoru 4. marca 2013, ktorý súvisí s konaním: Olainfarm AS proti Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra, za účasti: Grindeks AS, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász a D. Šváby (spravodajca
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Bráni právo Spoločenstva takej vnútroštátnej právne úprave, ktorá stanovuje ako podmienku prípustnosti pre určité žaloby súvisiace s telekomunikačnými službami to, aby sa najskôr uskutočnil pokus o mimosúdne riešenie sporu? 2. Touto otázkou sa Súdny dvor bude zaoberať na základe návrhov, ktoré predložil Giudice di pace di Ischia. Dáva to Súdnemu dvoru príležitosť prijať stanovisko nielen k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú (Článok 230 štvrtý odsek ES) 2. Právo Spoločenstva – Zásady – Právo na účinnú súdnu ochranu Summary 1. Fyzická alebo právnická osoba môže tvrdiť, že sa jej všeobecne platný akt osobne týka len vtedy, ak ju tento akt zasahuje z dôvodu jej určitých osobitných vlastností alebo skutkovej situácie, ktorá ju charakterizuje v porovnaní s ktoroukoľvek inou osobou. Pokiaľ sa napadnutý akt d
Keywords 1. Odvolanie – Dôvody – Nesprávne posúdenie skutkového stavu – Neprípustnosť – Preskúmanie posúdenia dôkazov Súdnym dvorom – Vylúčenie s výnimkou skreslenia (Článok 225 ES; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek) 2. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú (Článok 88 ods. 2 ES a článok 230 štvrtý odsek ES) 3. Právo Spoločenstva – Zásady – Právo na účinnú súdnu ochranu (Článok 230 štvrtý odsek ES) 4. Konanie – Dôkazné prost
Účastníci Vo veci C‑153/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný na základe rozhodnutia Okresného súdu Bardejov z 15. februára 2013 a doručený Súdnemu dvoru 26. marca 2013, ktorý súvisí s konaním: Pohotovosť s. r. o. proti Jánovi Sorokovi, za účasti: Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, SÚDNY DVOR (ôsma komora), v zložení: predseda ôsmej komory C. G. Fernlund, sudcovia A. Ó Caoimh a C. Toader (spravodajkyňa), generálny advokát: N
Opinion of the Advocate-General 1. Obidva dôvody uvedené na podporu tohto odvolania, ktoré smeruje proti rozsudku Všeobecného súdu z 13. januára 2011, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Komisia,(2) umožňujú Súdnemu dvoru v prvom rade rozvinúť jeho judikatúru týkajúcu sa prístupu k dokumentom pochádzajúcim od členského štátu uvedenú v jeho rozsudku z 18. decembra 2007, Švédsko/Komisia,(3) ktorej dodržanie Všeobecným súdom v napadnutom rozsudku je predmetom sporu medzi účastníkmi tohto konania.
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora) z 11. júla 2019 (*) „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Zmrazenie finančných prostriedkov – Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa uplatňuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov – Ponechanie mena žalobcu na zozname – Povinnosť Rady overiť, či rozhodnutie orgánu tretieho štátu bolo prijaté pri dodržaní práva na obhajobu a práva na
Opinion of the Advocate-General 1. Otázka, ktorá sa nachádza v centre prejednávaného odvolania, sa týka toho, či si úradník zachováva záujem na napadnutí hodnotenia, keď je po podaní žaloby proti tomuto hodnoteniu uznaný za úplne trvale invalidného. 2. Vo svojom rozsudku zo 7. februára 2007, Gordon/Komisia,(2) sa Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev, pridržiavajúc sa v tomto argumentácie Komisie Európskych spoločenstiev, domnieval, že takýto úradník už nemá záujem na konaní a že jeho žalob
Účastníci konania Vo veci C‑213/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) z 27. apríla 2010 a doručený Súdnemu dvoru 4. mája 2010, ktorý súvisí s konaním: F‑Tex SIA proti Lietuvos‑Anglijos UAB „Jadecloud‑Vilma“, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits a M. Berger (spravodajkyňa), generálna advokátka: V. Trstenjak, tajom
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Rozhodnutie Komisie konštatujúce zlučiteľnosť štátnej pomoci so spoločným trhom bez začatia konania vo veci formálneho zisťovania – Žaloba dotknutých osôb v zmysle článku 88 ods. 2 ES – Prípustnosť – Podmienky (Článok 88 ods. 2 a 3 ES a článok 230 štvrtý odsek ES) 2. Žaloba o neplatnosť – Fyzické alebo právnické osoby – Akty, ktoré sa ich priamo a osobne týkajú – Rozhodnutie Komisie ko
MENU