Nájdené rozsudky pre výraz: právo na slobodu pohybu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

23 dokumentov
60 dokumentov
54 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: právo na prístup k zamestnaniuMigrujúci pracovník
Právna veta: Na čo najlepšie zaručenie možnosti mobility migrujúceho pracovníka vrátane jeho možného návratu na trh práce do jeho štátu pôvodu a pritom umožnenie predovšetkým zachovania jeho rodinného života je potrebné poskytnúť manželovi a deťom migrujúceho pracovníka nielen vstup a právo pobytu, ale aj právo na prácu v tom istom členskom štáte, v ktorom je činný migrujúci pracovník. V prípade návratu migrujúceho pracovníka na trh práce do štátu jeho pôvodu preto musí aj tam patriť jeho rodinným príslušníkom právo na prístup k zamestnaniu podľa článku 11 nariadenia č. 1612/68.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Uvedený prípad dáva podnet na presnejšie určenie právneho postavenia štátnych príslušníkov tretích štátov, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Únie, pokiaľ ide o ich prístup na pracovný trh vo vnútri Spoločenstva. 2. Dotknutou osobou je príslušník tretieho štátu, ktorý je zosobášený s luxemburskou štátnou príslušníčkou a spolu s ňou býva v Belgicku v blízkosti belgicko‑luxemburských hraníc. Zatiaľ čo jeho manželka absolvovala v Belgicku odbornú prí
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Uvedený prípad je podnetom na upresnenie rozsahu pôsobnosti článku 18 ods. 1 ES: Môže sa občan Únie na toto ustanovenie odvolať už vtedy, keď využil slobodu pohybu, alebo je potrebná nad toto právo idúca spojitosť s právom Spoločenstva? A aký priestor prípadne ponecháva sloboda pohybu občanov Únie členským štátom pri koncipovaní sociálnych dávok, ktoré nie sú upravené právom Spoločenstva? Toto sú v podstate právne otázky, ktorými sa musí Súdny dvor na
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka článku 48 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 1386/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 5. júna 2001 (ďalej len „nariadenie č. 1408/71“ alebo „nariadenie“)(2) . 2. Toto ustanovenie sa týka
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článkov 13 a 14c nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva(2), zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1606/98 z 29. júna 1998(3), a článku 21 ZFEÚ. 2. Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol podaný v rámci sporu medzi Par
Opinion of the Advocate-General 1. Občianka únie, ktorá býva a pracuje v inom členskom štáte, než je členský štát, ktorého je štátnou príslušníčkou, dočasne prestane pracovať z dôvodu obmedzení v pokročilom štádiu tehotenstva a tesne po pôrode. Následne požiada o poskytnutie nepríspevkovej peňažnej dávky za obdobie, počas ktorého ženy, ktoré sú štátnymi príslušníčkami hostiteľského členského štátu, nemusia pracovať alebo si aktívne hľadať prácu. Jej žiadosť je zamietnutá príslušnými vnútroštátny
Keywords Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Zdravotné poistenie – Poistné platené dôchodcom (Článok 39 ES; nariadenie Rady č. 1408/71, článok 27 a článok 33 ods. 1) Summary Článok 33 ods. 1 nariadenia Rady č. 1408/71, zmeneného a doplneného nariadením Rady č. 118/97, nebráni tomu, aby na určenie vymeriavacieho základu poistného nemocenského poistenia uplatňovaného v členskom štáte, kde má bydlisko dôchodca, ktorému vyplácajú dôchodky inštitúcie tohto členského štátu príslušné
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 8. mája 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Hraničná kontrola, azyl, prisťahovalectvo – Článok 20 ZFEÚ – Charta základných práv Európskej únie – Články 7 a 24 – Smernica 2008/115/ES – Články 5 a 11 – Štátny príslušník tretej krajiny, na ktorého sa vzťahuje zákaz vstupu na územie – Žiadosť o pobyt na účely zlúčenia rodiny s občanom Európskej únie, ktorý nikdy nevyužil svoju slobodu pohybu – Odmietnutie posúdenia žiadosti“ V
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 3 ods. 1 a článku 72 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 149, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 35)(2), a tiež výkladu Dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčia
Opinion of the Advocate-General 1. Po rozhodnutí vo veci Garcia Avello (2) sa od Súdneho dvora opätovne požaduje, aby rozhodol o súlade vnútroštátneho pravidla vzťahujúceho sa na určenie priezviska dieťaťa so zákazom diskriminácie a občianskymi právami vyjadrenými v Zmluve ES. 2. Podstatou predneseného problému je skutočnosť, či vnútroštátna voľba právneho pravidla môže priznať uvedené určenie výlučne právu – v tomto prípade nemeckému – štátnej príslušnosti dieťaťa (a/alebo rodičov) bez ohľadu
Účastníci konania V spojených veciach C‑578/10 až C‑580/10, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálnych konaní podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) z 12. novembra 2010 a doručené Súdnemu dvoru jednotlivo 6., 8. a 9. decembra 2010, ktoré súvisia s konaním: Staatssecretaris van Financiën proti L. A. C. van Putten (C‑578/10), P. Mook (C‑579/10), G. Frank (C‑580/10), SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory K. Lenaerts, su
MENU