SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum žiadosti:
od:
do:
Forma dokumentu:
Spisová značka:
Dátum dokumentu:
od:
do:
Forma rozhodnutia:
Autor dokumentu:
Predmet úpravy:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154630
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64352
USSR: 35509
NSČR: 123801
NSSČR: 66851
USČR: 79807
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424303
Krajské súdy (ČR): 43629
Posledná aktualizácia
27.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: príslušný správny orgán


Približný počet výsledkov: 88 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: príslušný správny orgán
  • prislusny nájdené 37399 krát v 5563 dokumentoch
  • spravny nájdené 31896 krát v 4729 dokumentoch
  • organ nájdené 64242 krát v 5365 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR1038 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky218 dokumentov
Krajské súdy SR1971 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky1 dokument
Odborné články2 dokumenty


Právna veta: 1. Plán alebo projekt, ktorý nie je priamo spojený so správou určitej lokality alebo nie je na túto správu priamo potrebný a ktorý bol v nadväznosti na štúdiu, ktorá nezodpovedá požiadavkám, povolený pred zaradením dotknutej lokality do zoznamu lokalít s európskym významom, musí byť pred svojou realizáciou následne preskúmaný príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o jeho vplyvy na túto lokalitu, ak toto preskúmanie predstavuje jediné primerané opatrenie na zamedzenie tomu, aby v dôsledku realizácie uvedeného plánu alebo projektu došlo k poškodeniu alebo rušeniu, ktoré by mohlo byť podstatné vo vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tretiu otázku, z ktorej vyplýva, že v prípade takého následného preskúmania, o aké ide v konaní vo veci samej, je príslušný správny orgán viazaný požiadavkami podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch, nie je potrebné odpovedať na druhú položenú otázku.  O štvrtej .
Právna veta: 1) Článok 1 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby sa má vykladať v tom zmysle, že zmluva, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uzavretá medzi na jednej strane univerzitou, ktorá je verejným obstarávateľom a ktorá je v oblasti nákupov tovaru a služieb kontrolovaná niektorou nemeckou spolkovou krajinou, a na druhej strane súkromnoprávnym podnikom, ktorý je vo vlastníctve spolkového štátu a nemeckých spolkových krajín vrátane ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Hamburg zodpovedá 4,16 % tohto imania. Podľa § 2 stanov tejto spoločnosti je jej predmetom činnosti podpora vysokých škôl a príslušných správnych orgánov v ich úsilí o zabezpečenie racionálneho a hospodárneho plnenia úloh vysokých škôl. Informačné systémy HIS sa používajú vo viac než .
Právna veta: 1. Žaloba, ktorou jeden z rodičov navrhuje súdu, aby nahradil chýbajúci súhlas druhého rodiča s vycestovaním dieťaťa mimo územie členského štátu, v ktorom má dieťa obvyklý pobyt, a s podaním žiadosti o vydanie cestovného pasu na meno tohto dieťaťa, patrí do vecnej pôsobnosti nariadenia č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, pričom rozhodnutie prijaté na základe tejto žaloby musia orgány členského štátu, ktorého štátnym príslušníkom je uvedené dieťa, zohľadniť v správnom konaní týkajúcom sa vydania tohto c ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podlieha spoločnej dohode rodičov. Okrem toho žiadosť o vydanie cestovného pasu pre toto dieťa musia podať obaja rodičia spolu na príslušných správnych orgánoch. 16. Pán Iljev neposkytol žalobkyni vo veci samej potrebnú súčinnosť na vydanie nového cestovného pasu na meno ich dieťaťa, preto .
Právna veta: 1. Smernica o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie sa majú vykladať v tom zmysle, že prijatie aktu obsahujúceho plán alebo program, ktorý sa týka územného plánovania a využívania územia, spadá do pôsobnosti smernice 2001/42 a mení sa ním predchádzajúci plán alebo program, nemôže oslobodiť od povinnosti vykonať environmentálne posudzovanie v zmysle tejto smernice s odôvodnením, že tento akt má za cieľ spresniť a vykonať územný plán zavedený hierarchicky vyšším aktom, ktorý sám nebol predmetom takého environmentálneho posudzovania.

Úryvok z textu:
... – pričom tento plán ako svoje všeobecné ciele uvádza okrem iného ochranu okolitých horských masívov a zastavenie rozširovania mestskej výstavby –, umožniť príslušným správnym orgánom, aby sa vyhli… environmentálnemu posudzovaniu podľa článku 3 [smernice 2001/42] v zmysle výkladu [v bode 42] rozsudku… Inter‑Environnement .
Právna veta: 1. Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá umožňuje miestnym orgánom poveriť poskytovaním služieb zdravotníckej prepravy priamym zadaním bez akejkoľvek formy zverejnenia dobrovoľnícke združenia, pokiaľ právny a zmluvný rámec, v ktorom sa vykonáva činnosť týchto organizácií, účinne prispieva k naplneniu sociálneho účelu, ako aj cieľov solidarity a rozpočtovej efektívnosti. 2. Ak členský štát umožňuje verejným orgánom priamo poveriť dobrovoľnícke združenia plnením určitých úloh, verejný o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... by bola ponuka dobrovoľníckej organizácie ťažko porovnateľná s ponukou tradičného hospodárskeho subjektu. 27      Podľa tohto súdu je však potrebné, aby príslušný správny orgán vykonal porovnanie ponúk zainteresovaných dobrovoľníckych združení, ktoré majú prípadne sídlo v inom členskom štáte ako Talianska republika, s cieľom uistiť .
Právna veta: 1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá nariaďuje zdržať sa obchodnej praktiky neuvedenej v prílohe I tejto smernice jedine z dôvodu, že uvedená praktika nebola vopred schválená príslušn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... smernicu nemôže mať za následok zákaz obchodnej praktiky z jediného dôvodu, že uvedená praktika nebola vopred povolená príslušným správnym orgánom bez toho, aby sa posúdil jej nekalý charakter. 47. Jednak smernica bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá ... praktiky neuvedenej v prílohe I tejto smernice jedine z dôvodu, že uvedená praktika nebola vopred schválená príslušným správnym orgánom bez toho, aby uvedený orgán posúdil nekalý charakter dotknutej praktiky podľa požiadaviek uvedených v článkoch 5 .
Právna veta: 1)Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia, zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1783/2003 z 29. septembra 2003, nariadenie Komisie (ES) 817/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) 1257/1999, ako aj nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systé ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predpismi, pričom tento príjemca tvrdí, že si aj naďalej plnil záväzky týkajúce sa využívania dotknutých plôch, že ho príslušný správny orgán nevypočul, ale že kontrola dotknutých plôch na mieste nie je možná, pretože predmetný rok už uplynul. O trovách 41 ... predpismi, pričom tento príjemca tvrdí, že si aj naďalej plnil záväzky týkajúce sa využívania dotknutých plôch, že ho príslušný správny orgán nevypočul, ale že kontrola dotknutých plôch na mieste nie je možná, pretože predmetný rok už uplynul. 29. Na .
Právna veta: 1) Článok 2 ods. 1, ako aj článok 4 ods. 2 písm. b) a ods. 3 smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 97/11/ES z 3. marca 1997, bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá posúdeniu vplyvov na životné prostredie podrobuje projekty týkajúce sa zmeny infraštruktúry letiska, na ktoré sa vzťahuje príloha II tejto smernice, len v prípade, ak sa v dôsledku týchto projektov môže zvýšiť počet pohybov lietadiel najmenej o 20 000 ročne. 2) Ak členský štát podľa článku 4 ods. 2 písm. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... kontrolu odovzdanej batožiny neumožňuje ďalej zvládať nápor cestujúcich v súčasnej odbavovacej hale. Rozhodnutím z 2. apríla 2003 Landeshauptfrau von Salzburg, príslušný správny orgán, vydal stavebné povolenie. Tento dodatočný terminál bol postavený v rokoch 2003 až 2004. Odvtedy je v prevádzke. 15. Salzburger Flughafen .
Právna veta: 1) Článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že rozhodnutie vnútroštátneho orgánu rozširujúce uplatňovanie dohody, ako je medziodborová dohoda, o ktorú ide vo veci samej, ktorá zavádza príspevok v rámci medziodborovej organizácie uznanej vnútroštátnym orgánom a robí ho tým povinným, aby umožnila vykonávanie činností komunikácie, propagácie, vonkajších vzťahov, zabezpečenia kvality, výskumu a obrany záujmov dotknutého odvetvia, na všetkých podnikateľov určitého odvetvia poľnohospodárstva nepredstavuje prvok štátnej pomoci. 2) Súdny dvor uviedol, že článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa vzťahuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , môžu byť po vydaní stanoviska Vyššej rady pre orientáciu a koordináciu poľnohospodárstva a potravinárstva uznané príslušným správnym orgánom ako medziodborové organizácie na celoštátnej úrovni alebo na úrovni výrobnej zóny pre konkrétny výrobok, prípadne ... hospodársku súťaž, spotrebiteľské veci a postihovanie podvodov. …“ 9. Článok L. 632‑3 znie: „Príslušný správny orgán môže na určitú dobu čiastočne alebo úplne rozšíriť uplatňovanie dohôd uzatvorených v rámci uznanej medziodborovej organizácie, pokiaľ .
Právna veta: 1. Nezrovnalosti týkajúce sa výpočtu množstiev cukru skladovaného výrobcom, ku ktorému došlo v rôznych hospodárskych rokoch a ktoré viedli k nesprávnemu uvedeniu týchto množstiev tým istým výrobcom, a teda k neoprávnenému vyplateniu súm z dôvodu náhrady skladovacích nákladov, v zásade predstavujú „opakovanú nezrovnalosť“ v zmysle článku 3 ods. 1 druhého pododseku nariadenia č. 2988/95........2. „Akt, ktorý sa týka vyšetrovania alebo právneho konania“ v zmysle tohto ustanovenia, musí dostatočne presne vymedziť činnosti, ktorých sa týkajú podozrenia z nezrovnalostí. Táto požiadavka presnosti vša ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odpovedať tak, že sa má vykladať v tom zmysle, že akty týkajúce sa vyšetrovania alebo právneho konania prijaté príslušným správnym orgánom a oznámené danej osobe v súlade s tretím pododsekom tohto odseku nemajú za následok prerušenie lehoty stanovenej v štvrtom ... č. 2988/95 sa má vykladať v tom zmysle, že akty týkajúce sa vyšetrovania alebo právneho konania prijaté príslušným správnym orgánom a oznámené danej osobe v súlade s tretím pododsekom tohto odseku nemajú za následok prerušenie lehoty stanovenej v  .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.