Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie odvolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 34

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

36 dokumentov
14 dokumentov
76 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 66 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2008/117/ES zo 16. decembra 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že daň z pridanej hodnoty za dopravné a špedičné služby sa stane splatnou ku dňu prijatia celej platby alebo jej časti, avšak najneskôr 30 dní odo dňa poskytnutia týchto služieb, aj keď bola faktúra vyhotovená skôr a stanovuje lehotu na neskoršie zaplatenie. 2) Treba tiež uviesť, že Súdny dvor v uvedenom rozsudku dodal, že „ak táto možnos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑169/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) zo 4. januára 2012 a doručený Súdnemu dvoru 10. apríla 2012, ktorý súvisí s konaním: TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. proti Minister Finansów, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: predsedníčka šiestej komory M. Berger, sudcovia A. Borg Barthet (spravodajca) a E. Levits, generálny advokát: M. Wathelet, tajomní
Právna veta: 1. Smernica o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/14/ES, sa má vykladať v tom zmysle, že pojmu „jediné poistné“ v zmysle tohto článku nezodpovedá poistné, ktoré sa mení v závislosti od toho, či sa má poistené vozidlo pohybovať len na území členského štátu, kde sa toto motorové vozidlo obvykle nachádza, alebo na celom území Únie..................2. Normotvorca Únie uložil každému členskému štátu povinnosť zabezpečiť, aby, s výhrado ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑556/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) zo 17. októbra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 28. októbra 2013, ktorý súvisí s konaním: „Litaksa“ UAB proti „BTA Insurance Company“ SE, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia K. Jürimäe (spravodajkyňa), J. Malenovský, M. Safjan a A. Prechal, generálny advokát: P. Mengozzi, tajomn
Účastníci konania Vo veci C‑120/12 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 28. februára 2012, Bernhard Rintisch, s bydliskom v Bottrop (Nemecko), v zastúpení: A. Dreyer, Rechtsanwalt, odvolateľ, ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca, žalovaný v prvostupňovom konaní, Bariatrix Europe Inc. SAS, so sídlom v Guilherand‑Granges (Francúzsk
Účastníci konania Vo veci C‑121/12 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 28. februára 2012, Bernhard Rintisch, bydliskom v Bottrop (Nemecko), v zastúpení: A Dreyer, Rechtsanwalt, odvolateľ, ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) , v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca, žalovaný v prvostupňovom konaní, Valfleuri Pâtes alimentaires SA, so sídlom vo Wittenheim (Francúzsko), v
Účastníci konania Vo veci C‑122/12 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 28. februára 2012, Bernhard Rintisch, bydliskom v Bottrope (Nemecko), v zastúpení: A. Dreyer, Rechtsanwalt, odvolateľ, ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca, žalovaný v prvostupňovom konaní, Valfleuri Pâtes alimentaires SA, so sídlom vo Wittenheime (Francúzsko
Opinion of the Advocate-General 1. V prípade, ak: – sa majiteľ existujúcej ochrannej známky snažil namietať proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva, – námietkové oddelenie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „úrad“ alebo „ÚHVT“) stanovilo lehoty na predloženie skutočností na podporu námietky a zamietlo námietku na základe toho, čo bolo predložené v stanovených lehotách, a – sa namietateľ proti tomuto zamietnutiu odvolal na odvolací senát ÚHVT, môže odvo
Keywords 1. Ochranná známka Spoločenstva – Pripomienky tretích osôb a námietka – Preskúmanie námietky – Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky – Potreba vyriešiť túto otázku v prípade jej nastolenia prihlasovateľom pred rozhodnutím o námietke – Dôsledok (Nariadenie Rady č. 40/94, článok 43 ods. 2) 2. Ochranná známka Spoločenstva – Pripomienky tretích osôb a námietka – Preskúmanie námietky – Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky – Nepredloženie dôvodu založeného na nedostatočnom dôkaze
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 24. januára 2018 (*) „Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka FITNESS – Zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti“ Vo veci C‑634/16 P ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 7. decembra 2016, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: M. Rajh, splnomocnená zástupkyňa, žalobca ďalší účastník konania: E
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora) z 9. septembra 2016 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej skáčucu mačkovitú šelmu – Skoršie medzinárodné obrazové ochranné známky zobrazujúce skáčuce mačkovité šelmy – Relatívny dôvod zamietnutia – Riadna správa vecí verejných – Dôkaz dobrého mena skorších ochranných známok – Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“ Vo veci T‑159/15, P
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 21. júla 2016 (*) „Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 76 ods. 2 – Nariadenie (ES) č. 2868/95 – Pravidlo 50 ods. 1 tretí pododsek – Obrazová ochranná známka – Námietka majiteľa skoršej ochrannej známky – Dôkaz o existencii, platnosti a rozsahu ochrany skoršej ochrannej známky – Zohľadnenie oneskorene predloženého dôkazu odvolacím senátom – Zamietnutie námietky odvolacím senátom“ Vo veci
MENU