Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 69

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21361 dokumentov
1552 dokumentov
42505 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 30 ods. 2 a článok 31 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie sa majú vykladať v tom zmysle, že vyžadujú, aby príslušný vnútroštátny súd v prípade, ak príslušný vnútroštátny orgán dotknutej osobe nesprístupní presné a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑300/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) z 19. mája 2011 a doručený Súdnemu dvoru 17. júna 2011, ktorý súvisí s konaním: ZZ proti Secretary of State for the Home Department, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz (sp
Keywords Konanie – Podanie návrhu na Súd prvého stupňa na základe arbitrážnej doložky (článok 238 ES) (pozri body 50 – 69) 2. Konanie – Podanie návrhu na Súd prvého stupňa na základe arbitrážnej doložky – Preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o mimosúdnom započítaní dlhov voči pohľadávkam, ktoré Komisia prijala na základe nariadenia č. 1605/2002 – Vylúčenie (články 230 ES a 238 ES) (pozri bod 70) Subject of the case Predmet Žaloba podaná Komisiou na základe článku 238 ES s cieľom uložiť žalova
Keywords 1. Ochranná známka Spoločenstva – Opravné prostriedky – Žaloba pred súdom Spoločenstva – Právomoc Súdu prvého stupňa – Preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov so zreteľom na právne otázky, ktoré boli pred nimi uplatnené – Preskúmanie zhody jednotlivých opravných prostriedkov ex offo (Nariadenie Rady č. 40/94, článok 63) 2. Ochranná známka Spoločenstva – Opravné prostriedky – Lehota a náležitosti odvolania – Podanie písomnou formou a v lehote do dvoch mesiacov – Prevod sum
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Povýšenie – Sťažnosť nepovýšeného uchádzača (Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek, článok 45 a článok 90 ods. 2) 2. Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh (Služobný poriadok úradníkov, článok 45) 3. Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh (Služobný poriadok úradníkov, článok 45; nariadenie Rady č. 723/2004) 4. Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh (Služobný poriadok úradníkov, článok 45)
Keywords Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Pojem – Akt so záväznými právnymi účinkami (Článok 230 ES; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 733/2002) Summary Žaloba o neplatnosť, ktorá smeruje proti rozhodnutiu údajne obsiahnutému v liste Komisie týkajúcemu sa zamietnutia žalobcovej žiadosti o registráciu domény „.co“ ako domény druhej úrovne subjektom zodpovedným za organizáciu, správu a riadenie domény najvyššej úrovne „.eu“, je neprípustná. Nie je sa totiž
Keywords 1. Ochranná známka Spoločenstva – Opravné prostriedky – Žaloba pred súdom Spoločenstva – Právomoc Súdu prvého stupňa – Preskúmanie skutočností s prihliadnutím na dôkazy po prvýkrát predložené pred Súdom prvého stupňa – Vylúčenie (Články 229 ES a 230 ES; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 135 ods. 4; nariadenie Rady č. 40/94, článok 63) 2. Ochranná známka Spoločenstva – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Dôvody výmazu – Ochranná známka spôsobilá zavádzať verejnosť [Nariadenie
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Predmet – Návrh na zrušenie rozhodnutia začať formálny postup preskúmania štátnej pomoci podľa článku 88 ods. 2 ES smerujúci k napadnutiu povinnosti pozastaviť preskúmavané opatrenia v očakávaní ukončenia tohto konania – Pôsobenie rozhodnutia o ukončení konania a nadobudnutie jeho definitívneho charakteru – Žaloba zachovávajúca svoj predmet 2. Akty inštitúcií – Odôvodnenie – Povinnosť – Dosah – Rozhodnutie začať formálny postup preskúmania podľa článku 88 ods.
Keywords 1. Akty inštitúcií – Odôvodnenie – Povinnosť – Rozsah (Článok 253 ES; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1049/2001) 2. Európske spoločenstvá – Inštitúcie – Právo verejnosti na prístup k dokumentom – Nariadenie č. 1049/2001 (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1049/2001, článok 4) 3. Európske spoločenstvá – Inštitúcie – Právo verejnosti na prístup k dokumentom – Nariadenie č. 1049/2001 [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1049/2001, článok 4 ods. 1 písm. a)] 4
Účastníci Vo veci C‑340/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) z 12. júna 2013 a doručený Súdnemu dvoru 21. júna 2013, ktorý súvisí s konaním: bpost SA proti Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu sudcu druhej komor
Účastníci Vo veci T‑95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction Co., so sídlom v Teheráne (Irán), v zastúpení: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea a J. Iriarte Ángel, advokáti, žalobkyňa, proti Rade Európskej únie, v zastúpení: Á. de Elera‑San Miguel Hurtado a V. Piessevaux, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia Rady 2013/661/SZBP z 15. novembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči I
MENU