Nájdené rozsudky pre výraz: procesné rozhodnutie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1264 dokumentov
1196 dokumentov
3473 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Toto odvolanie nastoľuje do určitej miery v novom svetle otázku, čo je aktom preskúmateľným podľa článku 230 ES. 2. Súvisí s rozhodnutiami Komisie podať v Spojených štátoch žaloby o náhradu škody proti niektorým podnikom vyrábajúcim tabakové výrobky. 3. Súd prvého stupňa odmietol žalobu proti týmto rozhodnutiam ako neprípustnú v zásade z toho dôvodu, že rozhodnutia nemajú vo vzťahu k uvedeným podnikom záväzné právne účinky. Odvolatelia teraz namietajú nesprávne
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento spor, ktorý má ústavnú povahu, vedie Rada Európskej únie proti Európskej komisii v súvislosti s existenciou prípadnej právomoci Komisie stiahnuť legislatívny návrh a s prípadným rozsahom a hranicami tejto právomoci. Na úvod chcem zdôrazniť, že hoci účastníci tohto konania sa rozhodli používať na označenie spochybňovanej právomoci Komisie výraz „právo stiahnuť návrh“, ja budem v týchto návrhoch používať výraz „právomoc stiahnuť návrh“(2) vzhľadom
Opinion of the Advocate-General 1. V tomto odvolacom konaní žiada odborový zväz 3F(2) Súdny dvor, aby zrušil uznesenie Súdu prvého stupňa z 23. apríla 2007 vo veci SID/Komisia, T‑30/03, neuverejnené v Zbierke, ktorým Súd prvého stupňa rozhodol o neprípustnosti žaloby o neplatnosť podľa článku 230 ES, ktorú podal 3F proti rozhodnutiu Komisie o nezačatí konania vo veci formálneho zisťovania podľa článku 88 ods. 2 ES(3) . Právny a skutkový rámec Ustanovenia práva Spoločenstva Zmluva ES 2. Podľa r
Opinion of the Advocate-General 1. Nariadenie č. 261/2004(2) stanovuje náhradu, ktorá sa má poskytnúť cestujúcim v prípade zrušenia letu. Neuplatňuje sa však na cestujúcich, ktorí odlietajú z tretej krajiny do členského štátu s dopravcom mimo Spoločenstva. Oberlandesgericht (Vyšší regionálny súd) Frankfurt am Main (Nemecko) sa v podstate pýta Súdneho dvora, či spiatočný let z tretej krajiny do členského štátu sa má považovať za časť letu s odletom z tohto členského štátu aspoň v prípade, ak let
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Predmet – Rozhodnutie vo veci kontroly koncentrácií – Rozhodnutie založené na viacerých pilieroch odôvodnenia, z ktorých každý postačuje na odôvodnenie jeho výroku – Žalobca uplatňujúci len žalobné dôvody týkajúce sa omylu alebo inej protiprávnosti, ktoré majú vplyv len na jeden z pilierov odôvodnenia – Nedôvodná žaloba (Nariadenie Rady č. 4064/89, článok 2 ods. 3) 2. Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Určenie predmetu konania – Zhrnut
Opinion of the Advocate-General 1. V prejednávanej veci požiadal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Správny súd pre obchod a priemysel), Holandsko, Súdny dvor o výklad článku 8 smernice o prípravkoch na ochranu rastlín(2) a článku 16 smernice o biocídnych výrobkoch.(3) 2. Uvedené články stanovujú prechodné opatrenia na vykonanie týchto dvoch smerníc. 3. Otázka znie v podstate takto. Uvedené smernice vyžadujú od členských štátov, aby zaviedli postupy povoľovania prípravkov na ochranu rast
Opinion of the Advocate-General 1. Zaväzuje rozsudok, ktorým súd členského štátu vo výroku konštatoval „nedostatok právomoci“ po tom, čo v odôvodnení uznal platnosť doložky, ktorá priznáva právomoc súdom tretieho štátu, aj súd iného členského štátu, ktorý začal konanie o tej istej žalobe, aby tiež konštatoval nedostatok svojej právomoci? 2. Taká je v podstate otázka, ktorú položil Landgericht Bremen (Nemecko) v rámci žaloby, ktorú podal Krones AG a jeho poistitelia proti Samskip GmbH na účely zí
Opinion of the Advocate-General Predhovor 1. Dňa 16. novembra 2011 Všeobecný súd vydal tri samostatné rozsudky(2), ktorými zamietol samostatné žaloby o neplatnosť rozhodnutia Komisie vo veci COMP/38354 – Priemyselné vrecia(3) . Komisia v tomto rozhodnutí konštatovala, že došlo k závažnému a dlhotrvajúcemu porušeniu vtedajšieho článku 81 ES (teraz článok 101 ZFEÚ), a uložila vysoké pokuty viacerým dcérskym spoločnostiam a ich materským spoločnostiam. Tieto návrhy sa týkajú jedného z odvolaní pod
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Správne konanie – Porušenie vyplývajúce z povinnosti Komisie – Dodržiavanie zásad riadnej správy vecí verejných a rovnosti zaobchádzania (Nariadenie Rady č. 17, článok 15 ods. 2 a článok 17; oznámenie Komisie 96/C 207/04) 2. Hospodárska súťaž – Správne konanie – Rešpektovanie práva na obhajobu – Prístup k spisu (Článok 81 ods. 1 ES; nariadenie Rady č. 17, článok 19 ods. 1 a článok 20) 3. Hospodárska súťaž – Správne konanie – Ukončenie porušovaní – Právomoc Kom
MENU