Nájdené rozsudky pre výraz: režim colného uskladňovania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
3 dokumenty
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Keď bol tovar pochádzajúci z tretej krajiny umiestnený do režimu colného uskladňovania v členskom štáte, potom spracovaný v režime aktívneho zošľachťovacieho styku v podmienečnom systéme a následne predaný a znovu umiestnený do režimu colného uskladňovania, pričom počas všetkých týchto transakcií bol v tom istom colnom sklade nachádzajúcom sa na území tohto členského štátu, predaj takéhoto tovaru podlieha DPH na základe článku 2 bodu 1 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑165/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22. marca 2011 a doručený Súdnemu dvoru 4. apríla 2011, ktorý súvisí s konaním: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky proti PROFITUBE spol. s r.o., SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet, E. Levits, J.‑J. Kasel a M. Safjan (spravodajca), generálny
Právna veta: 1. Majiteľ ochrannej známky zapísanej v jednom alebo viacerých členských štátoch môže zabrániť tomu, aby tretia osoba umiestnila do režimu s podmienečným oslobodením od spotrebnej dane tovar označený touto ochrannou známkou po tom, ako ho bez súhlasu tohto majiteľa doviezla do Európskeho hospodárskeho priestoru a prepustila do voľného obehu........2. Základná funkcia označenia pôvodu umožňuje identifikovať tovar alebo službu označené ochrannou známkou ako pochádzajúce od určitého podniku, pričom identifikovaný podnik je podnik, pod ktorého kontrolou sa výrobok alebo služba uvádza na trh (rozs ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑379/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Gerechtshof Den Haag (Holandsko) z 22. júla 2014 a doručený Súdnemu dvoru 7. augusta 2014, ktorý súvisí s konaniami: TOP Logistics BV, Van Caem International BV proti Bacardi & Company Ltd, Bacardi International Ltd, a Bacardi & Company Ltd, Bacardi International Ltd proti TOP Logistics BV, Van Caem International BV, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: pre
Právna veta: 1. Článok 16 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2006/18/ES zo 14. februára 2006, v znení vyplývajúcom z článku 28c šiestej smernice sa má vykladať v tom zmysle, že v rozpore s ním nie je vnútroštátna právna úprava, ktorá podriaďuje priznanie oslobodenia od platenia dane z pridanej hodnoty pri dovoze stanovenej touto právnou úpravou podmienke, aby dovezený tovar, ktorý je určený do daňového skla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑272/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Commissione tributaria regionale per la Toscana (Taliansko) z 25. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 21. mája 2013, ktorý súvisí s konaním: Equoland Soc. coop. arl proti Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: predseda šiestej komory A. Borg Barthet, sudcovia E. Levits a F. Biltgen (spravodajca), generálny advo
Kľúčové slová: dovoz tovaru
Právna veta: 1. Na okolnosti, za ktorých tovar, ktorý v priebehu dovozu na colné územie Spoločenstva zadržia miestne colné a daňové orgány v zóne, v ktorej sa nachádza prvý colný úrad nachádzajúci sa na vonkajšej hranici Spoločenstva, a ktorý je súčasne alebo následne zničený týmito orgánmi, pričom vždy zostal v ich držbe, sa vzťahuje pojem tovar „zaistený a súčasne alebo následne zhabaný“ uvedený v článku 233 prvom odseku písm. d) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 955/1999 Európskeho parlamentu a Ra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Spoločenstva 1. Colný kódex a vykonávacie nariadenie k colnému kódexu 2. Smernica 92/12/EHS 3. Šiesta smernica o DPH B – Vnútroštátne právo 1. Vnútroštátne colné právo 2. Vnútroštátna právna úprava spotrebnej dane 3. Vnútroštátna právna úprava dane z pridanej hodnoty C – Dohovor TIR III – Skutkové okolnosti sporu vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Tvrdenia účastníkov konania A – O prv
Právna veta: 1. Pojem „podvod“ je definovaný v článku 1 Dohovoru PIF ako „… každý úmyselný čin alebo opomenutie súvisiace s používaním alebo predkladaním nepravých, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokumentov, ktoré majú za následok nezákonný úbytok prostriedkov zo všeobecného rozpočtu [Únie] alebo z rozpočtov spravovaných [Úniou] alebo v [jej] mene“. Tento pojem tak zahrnuje príjmy pochádzajúce z uplatnenia jednotnej sadzby na harmonizovaný vymeriavací základ DPH stanovený v súlade s pravidlami Únie. Tento záver nemôže spochybniť skutočnosť, že DPH sa nevybrala priamo v mene Únie, keďže článok 1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑105/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale di Cuneo (Taliansko) zo 17. januára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 5. marca 2014, ktorý súvisí s trestným konaním proti: Ivo Taricco, Ezio Filippi, Isabella Leonetti, Nicola Spagnolo, Davide Salvoni, Flavio Spaccavento, Goranco Anakiev, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr R. Silva de La
Účastníci konania Vo veci C‑28/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Finanzgericht Hamburg (Nemecko) z 25. novembra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 18. januára 2011, ktorý súvisí s konaním: Eurogate Distribution GmbH proti Hauptzollamt Hamburg‑Stadt, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory K. Lenaerts, sudcovia J. Malenovský, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis (spravodajca) a D. Šváby, generálny advokát: N. 
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Režim colného uskladňovania upravený colným kódexom(2) umožňuje uskladnenie tovaru, ktorý nepochádza zo Spoločenstva, v colnom sklade bez toho, aby tento tovar podliehal dovoznému clu. 2. Prevádzka súkromného colného skladu, ktorý je colným režimom s podmienečným oslobodením od cla s ekonomickým účinkom, si vyžaduje povolenie a vzťahujú sa na ňu určité podmienky.(3) Osoba určená colnými orgánmi musí najmä viesť skladovú evidenciu všetkého tovaru uskla
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 2. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty – Režim colného uskladňovania – Režim vonkajšieho tranzitu – Vznik colného dlhu z dôvodu nesplnenia povinnosti – Vymožiteľnosť dane z pridanej hodnoty“ V spojených veciach C‑226/14 a C‑228/14, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Finanzgericht Hamburg (Finančný súd H
Keywords 1. Colná únia – Zánik colného dlhu – Tovar zaistený v čase nezákonného vstupu a súčasne alebo následne zhabaný – Pojem – Tovar zadržaný v čase jeho vstupu na colné územie Spoločenstva a súčasne alebo následne zničený – Zahrnutie [Nariadenie Rady č. 2913/92, článok 233 ods. 1 písm. d)] 2. Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Spotrebné dane – Smernica 92/12 – Tovar zaistený v čase jeho vstupu na územie Spoločenstva a súčasne alebo následne zničený – Neexistencia vzniku
Opinion of the Advocate-General 1. Článok 148 smernice o DPH(2) stanovuje, že členské štáty musia od DPH oslobodiť okrem iného dodávky tovarov určených na zásobovanie určitých plavidiel používaných na plavbu na otvorenom mori. Spor, ktorý rieši Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Komisia pre daňové spory pri vláde Litovskej republiky, ďalej len „komisia pre daňové spory“),(3) sa týka dodávok paliva, ktoré neboli fakturované priamo prevádzkovateľom takých plavidiel, a
MENU