Nájdené rozsudky pre výraz: res iudicata

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2273 dokumentov
528 dokumentov
8817 dokumentov
6 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Uznesením z 10. októbra 2007, ktoré bolo Súdnemu dvoru doručené 2. januára 2008, Corte suprema di cassazione (Taliansko) (Najvyšší kasačný súd) predložil Súdnemu dvoru návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES o otázke súvisiacej s uplatňovaním zásady res iudicata v právnych konaniach týkajúcich sa platenia DPH. 2. Vnútroštátny súd chce v podstate zistiť, či od neho vo svetle rozsudku Lucchini(2) právo Spoločenstva vyžaduje, aby ne
Účastníci konania Vo veci C‑224/01, ktorej predmetom je návrh podaný podľa článku 234 ES, ktorým Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Rakúsko) navrhuje, aby Súdny dvor v súvislosti s konaním pred týmto vnútroštátnym súdom medzi: Gerhard Köbler a Rakúska republika, rozhodol v prejudiciálnom konaní o výklade na jednej strane článku 48 Zmluvy ES (zmenený, teraz článok 39 ES) a na druhej strane o výklade judikatúry Súdneho dvora vyplývajúcej najmä z rozsudkov z 5. marca 1996, Brasserie du pê
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania nadväzuje na prejudiciálne konanie, v rámci ktorého bol vyhlásený rozsudok z 13. januára 2004, Kühne & Heitz(2) . Finanzgericht Hamburg (Nemecko) ním navrhuje, aby Súdny dvor spresnil obsah a pôsobnosť uvedeného rozsudku. 2. Cieľom návrhu je predovšetkým objasnenie, či je opätovné preskúmanie a oprava právoplatného správneho rozhodnutia s cieľom zohľadniť výklad určitého ustanovenia práva Spoločenstva, kt
Opinion of the Advocate-General 1. Tento spor sa týka prejudiciálnej otázky, ktorú Súdnemu dvoru položil podľa článku 234 ES Landesgericht Innsbruck (Rakúsko), aby zistil, či je vnútroštátny súd povinný podľa článku 10 ES preskúmať právoplatné súdne rozhodnutie, pokiaľ je v rozpore s právom Spoločenstva, a na druhej strane požiadal o výklad článku 15 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nari
Opinion of the Advocate-General 1. Predmetom týchto vecí sú odvolania, ktoré podali P & O European Ferries (Vizcaya) SA (ďalej len „P & O) a Diputación Foral de Vizcaya (provinčná rada Biscaye, ďalej len „Diputación“) proti rozsudku Súdu prvého stupňa z 5. augusta 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) a Diputación Foral de Vizcaya/Komisia, v spojených veciach T‑116/01 a T‑118/01 (ďalej len „napadnutý rozsudok“)(2), ktorým bolo v celom rozsahu potvrdené rozhodnutie Komisie 2001/247/ES z 29. nove
Keywords 1. Konanie – Predloženie nových dôvodov počas súdneho konania (Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 44) 2. Úradníci – Žaloba – Plná rozhodovacia právomoc 3. Úradníci – Žaloba – Plná rozhodovacia právomoc 4. Úradníci – Žaloba – Plná rozhodovacia právomoc Summary 1. Predložené vyčíslené návrhy v rámci žaloby o náhradu škody po vyhlásení medzitýmneho rozsudku, ktorým Súd prvého stupňa zaviazal Spoločenstvo na náhradu škody vzniknutej zamestnancom spoločnému podniku ESAE z
Keywords 1. Konanie – Predloženie nových dôvodov počas súdneho konania (Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 44) 2. Úradníci – Žaloba – Plná rozhodovacia právomoc 3. Úradníci – Žaloba – Plná rozhodovacia právomoc 4. Úradníci – Žaloba – Plná rozhodovacia právomoc Summary 1. Predložené vyčíslené návrhy v rámci žaloby o náhradu škody po vyhlásení medzitýmneho rozsudku, ktorým Súd prvého stupňa zaviazal Spoločenstvo na náhradu škody vzniknutej zamestnancom spoločnému podniku ESAE z
Opinion of the Advocate-General 1. V rámci konania o nesplnenie povinnosti podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ Komisia tvrdí, že Slovenská republika nevymohla štátnu pomoc, ktorú žalobkyňa vyhlásila za nezlučiteľnú so spoločným trhom a ktorá bola poskytnutá vo forme odpustenia daňového dlhu spoločnosti Frucona Košice a.s. (ďalej len „Frucona“) v rámci vyrovnania s veriteľmi a potvrdená právoplatným súdnym rozhodnutím. Znova tak vyvstáva otázka rozsahu povinnosti členských štátov vymáhať pomoc, ktorú Ko
Opinion of the Advocate-General 1. V tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga (Prvé oddelenie Provinčného súdu v Malage) (ďalej len „vnútroštátny súd“) žiada o objasnenie pôsobnosti zásady ne bis in idem obsiahnutej v článku 54 dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (ďalej len „DVSD“)(2) . 2. Vnútroštátny súd si najmä želá vedieť, či na základe uvedenej zásady rozhodnutie súdu jedného členského štátu, ktoré bráni akémukoľvek ď
Keywords Členské štáty – Povinnosti – Povinnosť spolupráce (Článok 10 ES) Summary Zásada spolupráce vyplývajúca z článku 10 ES neprikazuje vnútroštátnemu súdu, aby neuplatnil vnútroštátne procesné normy na účel preskúmania súdneho rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť, a aby ho zrušil, ak sa ukáže, že je v rozpore s právom Spoločenstva. Na to, aby sa zabezpečila tak stabilita práva a právnych vzťahov, ako aj riadny výkon spravodlivosti, je totiž dôležité, aby nebolo možné napadnúť sú
MENU