Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutia eslp

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

519 dokumentov
903 dokumentov
1158 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovenia ôsmej smernice Rady zo 6. decembra 1979 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – Úpravy o vrátení dane z pridanej hodnoty platiteľom dane, ktorí nemajú sídlo na území štátu v spojení s článkami 38, 171 a 195 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2007/75/ES z 20. decembra 2007, treba vykladať v tom zmysle, že platiteľ dane, ktorý má sídlo v jednom členskom štáte a ktorý dodával elektrinu zdaniteľným obchodníkom so sídlom v inom členskom štáte, má právo sa v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑323/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) z 26. apríla 2011 a doručený Súdnemu dvoru 5. júla 2012, ktorý súvisí s konaním: E.ON Global Commodities SE, predtým E.ON Energy Trading SE, proti Agenžia Nažională de Administrare Fiscală – Direcžia Generală de Solužionare a Contestažiilor, Direcžia Generală a Finanželor Publice a Municipiului București – Serviciul de adm
Právna veta: 1. V rámci transakcie podliehajúcej režimu prenesenia daňovej povinnosti za takých okolností, akými sú okolnosti vo veci samej, smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a zásada daňovej neutrality nebránia tomu, aby bolo príjemcovi služieb odňaté právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, ktorú bez právneho dôvodu zaplatil poskytovateľovi služieb na základe nesprávne vystavenej faktúry, a to aj vtedy, ak je oprava tejto chyby nemožná z dôvodu úpadku uvedeného poskytovateľa................... 2. Zásada právnej istoty nebráni správnej praxi vn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑424/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Curtea de Apel Oradea (Rumunsko) z 26. júna 2012 a doručený Súdnemu dvoru 18. septembra 2012, ktorý súvisí s konaním: SC Fatorie SRL proti Direcžia Generală a Finanželor Publice Bihor, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (spravodajca), J.‑C. Bonichot a A. Arabadžiev
Právna veta: 1. Článok 28 ods. 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, sa má vykladať v tom zmysle, že obdobie pobytu desiatich rokov uvedené v tomto ustanovení musí byť v zásade nepretržité a počíta sa spätne odo dňa prijatia rozhodnutia o vyhostení dotknutej osoby......................... ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑400/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Spojené kráľovstvo) z 24. augusta 2012 a doručený Súdnemu dvoru 31. augusta 2012, ktorý súvisí s konaním: Secretary of State for the Home Department proti M. G., SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta (spravodajkyňa), sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Ares
Právna veta: 1. Euro‑stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej, podpísaná v Luxembursku 25. júna 2001 a schválená rozhodnutím Rady 2004/635/ES z 21. apríla 2004, sa má vykladať v tom zmysle, že egyptský pôvod tovaru v zmysle preferenčného colného režimu zavedeného touto dohodou možno preukázať aj v prípade, že tovar bol pri jeho vstupe do prvého členského štátu rozdelený na účely odoslania časti tohto tovaru do druhého členského štátu, a že náhradné sprievodné osvedčenie EUR.1 vydané colnými orgá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑613/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) z 12. decembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 24. decembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Helm Düngemittel GmbH proti Hauptzollamt Krefeld, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader a E. Jarašiūnas (spravodajca), generálny advokát: Y. Bot, tajomní
Právna veta: 1. Článok 7 smernice Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu predpisu, ktorého presné pravidlá neposkytujú spotrebiteľovi efektívne zabezpečenie refundácie všetkých finančných prostriedkov, ktoré zaplatil, a jeho repatriácie v prípade platobnej neschopnosti organizátora zájazdu. Je v právomoci vnútroštátneho súdu učiť, či k tomu došlo v prípade vnútroštátneho predpisu v konaní, o ktorom rozhoduje. 2. Článok 7 smernice 90/314 sa má vykladať v tom zmysle, že členský štát nemá diskrečnú právomoc u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑430/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Fővárosi Ítélőtábla (Maďarsko) z 12. júla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 29. júla 2013, ktorý súvisí s konaním: Ilona Baradics, Adrienn Bóta, Éva Emberné Stál, Lászlóné György, Sándor Halász, Zita Harászi, Zsanett Hideg, Katalin Holtsuk, Gábor Jancsó, Mária Katona, Gergely Kézdi, László Korpás, Ferencné Kovács, Viola Kőrösi, Tamás Kuzsel, Attila
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Na základe žiadosti o vydanie španielskych orgánov, podanej 2. júna 2008 podľa dohovoru z 27. septembra 2006(2), bol pán Ignacio Santesteban Goicoechea(3) vzatý do vydávacej väzby vo Francúzsku(4) . 2. Podľa informácií poskytnutých vnútroštátnym súdom je pán Santesteban Goicoechea členom teroristickej organizácie Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Pays basque et liberté (ETA). Skutky, ktoré sú mu vytýkané, boli spáchané na španielskom území
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Touto žalobou Európsky parlament napáda článok 4 ods. 1 posledný pododsek a odsek 6, ako aj článok 8 smernice Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny(2) (ďalej len „smernica“). Na rozdiel od jej názvu táto smernica neupravuje zlúčenie rodiny vo všeobecnosti, ale len práva rodín, ktorých ani jeden príslušník nie je občan Únie. 2. Podľa smernice má štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa oprávnene zdržiava na území Spoločenstv
Keywords 1. Základné práva – Rešpektovanie súkromného a rodinného života (Charta základných práv Európskej únie, článok 7) 2. Súdna spolupráca v občianskych veciach – Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností – Nariadenie č. 2201/2003 – Opatrovnícke právo (Charta základných práv Európskej únie, články 7 a 24; nariadenie Rady č. 2201/2003, článok 2 bod 11) Summary 1. Z článku 52 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie vyp
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávané návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podala Raad van State (Štátna rada, Holandsko), sa týkajú troch žiadateľov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín a žiadajú o priznanie postavenia utečenca. Každý z nich tvrdí, že má oprávnenú obavu z prenasledovania na základe svojej sexuálnej orientácie. 2. Vnútroštátny súd kladie tri otázky týkajúce sa posudzovania žiadostí o priznanie postavenia utečenca podľa ustanovení kapitoly III smer
Opinion of the Advocate-General 1. Týmto návrhom na začatie prejudiciálneho konania bol Súdny dvor vyzvaný poskytnúť výklad rámcového rozhodnutia 2002/584(2) . Veľmi všeobecne povedané, vynorili sa tri kľúčové otázky. Po prvé otázka výkladu, ktorý sa má poskytnúť, pokiaľ ide o toto rozhodnutie, po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy a najmä otázka, či by sa mal tento výklad líšiť v dôsledku zmien Zmluvy o Európskej únii zavedených článkom 6 ZEÚ. Po druhé otázka vzájomného vzťahu medzi ustan
MENU