Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie odvolacieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20735 dokumentov
4461 dokumentov
34763 dokumentov
7 dokumentov
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Osvedčenie, ktoré vydala príslušná inštitúcia členského štátu vo forme osvedčenia E 101 s cieľom potvrdiť, že pracovník podlieha sociálnej právnej úprave tohto členského štátu, hoci spadá do pôsobnosti dohody o sociálnom zabezpečení lodníkov na Rýne, ktorú prijala medzivládna konferencia poverená revíziou dohody z 13. februára 1961 o sociálnom zabezpečení lodníkov na Rýne, a ktorá bola podpísaná 30. novembra 1979 v Ženeve, nezaväzuje inštitúcie iných členských štátov. Skutočnosť, že inštitúcia, ktorá osvedčenie vydala, nemala v úmysle vyhotoviť práve osvedčenie E 101, ale len použila vzorov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑72/14 a C‑197/14, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Odvolacieho súdu v ’s‑Hertogenbosch (Gerechtshof te ’s‑Hertogenbosch, Holandsko) a Najvyššieho súdu Holandska (Hoge Raad der Nederlanden) zo 7. februára a 28. marca 2014 a doručené Súdnemu dvoru v uvedenom poradí 10. februára a 18. apríla 2014, ktoré súvisia s konaniami: X proti Inspecteur van Rijksbelastingdienst (C‑72/14), a T. A. van Di
Právna veta: 1. Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, najmä článok 6 ods. 1, článok 7 ods. 1 a článok 8 tejto smernice, sa má v spojení s článkami 38 a 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej sa nepripúšťa vedľajšie účastníctvo združenia na ochranu spotrebiteľov na podporu spotrebiteľa, proti ktorému sa vedie exekučné konanie na základe právoplatného rozhodcovského rozsudku.............2.Článok 38 Charty stanovuje, že politiky Únie zabezpečia vysokú úroveň ochrany spotrebiteľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑470/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný na základe rozhodnutia Okresného súdu Svidník (Slovensko) z 31. augusta 2012 a doručený Súdnemu dvoru 19. októbra 2012, ktorý súvisí s konaním: Pohotovosť, s.r.o., proti Miroslavovi Vašutovi, za účasti: Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (spravo
Právna veta: 1. Na účely colného zaradenia v rámci kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v znení, ktoré vyplýva z nariadenia (ES) č. 2388/2000 z 13. októbra 2000, nariadenia (ES) č. 2031/2001 zo 6. augusta 2001, nariadenia (ES) č. 1832/2002 z 1. augusta 2002 a nariadenia (ES) č. 1789/2003 z 11. septembra 2003, obrazoviek s objektívnymi vlastnosťami ako vo veci samej, treba zohľadniť ich vlastné určenie, ktoré spočíva v reprodukovaní jednak signálov pochádzajúcich zo stroja na autom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑472/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Corte suprema di cassazione (Taliansko) z 13. januára 2012 a doručený Súdnemu dvoru 22. októbra 2012, ktorý súvisí s konaním: Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics Srl proti Agenzia delle Dogane di Milano, SÚDNY DVOR (desiata komora), v zložení: predseda desiatej komory E. Juhász, sudcovia A. Rosas a C. Vajda (spravodajca), gener
Účastníci konania Vo veci C‑12/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesgerichtshof (Nemecko) z 24. novembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 9. januára 2012, ktorý súvisí s konaním: Colloseum Holding AG proti Levi Strauss & Co., SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia A. Rosas, E. Juhász (spravodajca), D. Šváby a C. Vajda, generálny advokát: P. Mengozzi, tajomník: K. Malacek, ref
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a súvisiace práva – Lehota ochrany – Smernica 2006/116 – Pôsobnosť (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116, odôvodnenie č. 3 a článok 10 ods. 2) 2. Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a súvisiace práva – Lehota ochrany – Smernica 2006/116 – Pôsobnosť (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116, odôvodnenia č. 3 a 17 a článok 10 ods. 2) Summary 1. Lehota ochrany upravená v smernici 2006/116 o lehote ochra
Keywords 1. Životné prostredie – Odpad – Spaľovanie – Smernica 2000/76 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76, článok 3 body 4 a 5) 2. Životné prostredie – Odpad – Spaľovanie – Smernica 2000/76 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76, článok 3 body 4 a 5) Summary 1. Pokiaľ má zariadenie na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie viacero kotlov, potom sa musí na účely uplatnenia smernice 2000/76/ES o spaľovaní odpadov každý kotol spolu s jeho technickým vybavením po
Keywords 1. Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Právna úprava Spoločenstva – Výklad na základe cieľov Zmluvy (Článok 39 ES až 42 ES; nariadenie Rady č. 1408/71, článok 4 ods. 2b a príloha II, oddiel III) 2. Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Právna úprava Spoločenstva – Vecná pôsobnosť – Uvedené dávky a vylúčené dávky – Rozlišovacie kritériá [Nariadenie Rady č. 1408/71, článok 4 ods. 1 písm. a) a článok 4 ods. 2b] 3. Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Pr
Opinion of the Advocate-General 1. V tejto veci má Súdny dvor spresniť pôsobnosť smernice Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti(2) . 2. Článok 3 ods. 1 uvedenej smernice stanovuje, že „každý členský štát prijme v súlade s článkom 4 všetky primerané opatrenia, aby zabezpečil, že zodpovednosť za škodu spôsobenú prevá
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 19. októbra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spracovanie osobných údajov – Smernica 95/46/ES – Článok 2 písm. a) – Článok 7 písm. f) – Pojem ‚osobné údaje‘ – Adresy internetového protokolu – Uchovávanie poskytovateľom online mediálnych služieb – Vnútroštátna právna úprava, ktorá neumožňuje zohľadnenie legitímneho záujmu sledovaného prevádzkovateľom“ Vo veci C‑582/14, ktorej predmetom je návrh na začatie pr
Účastníci konania Vo veci C‑108/01, ktorej predmetom je návrh podaný podľa článku 234 ES, ktorým House of Lords (Spojené kráľovstvo) navrhuje, aby Súdny dvor v súvislosti s konaním pred týmto vnútroštátnym súdom medzi Consorzio del Prosciutto di Parma, Salumificio S. Rita SpA a Asda Stores Ltd, Hygrade Foods Ltd rozhodol v prejudiciálom konaní o výklade nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú
MENU