Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12002 dokumentov
4917 dokumentov
37476 dokumentov
19 dokumentov
11 dokumentov
137 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Keď bol tovar pochádzajúci z tretej krajiny umiestnený do režimu colného uskladňovania v členskom štáte, potom spracovaný v režime aktívneho zošľachťovacieho styku v podmienečnom systéme a následne predaný a znovu umiestnený do režimu colného uskladňovania, pričom počas všetkých týchto transakcií bol v tom istom colnom sklade nachádzajúcom sa na území tohto členského štátu, predaj takéhoto tovaru podlieha DPH na základe článku 2 bodu 1 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑165/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22. marca 2011 a doručený Súdnemu dvoru 4. apríla 2011, ktorý súvisí s konaním: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky proti PROFITUBE spol. s r.o., SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet, E. Levits, J.‑J. Kasel a M. Safjan (spravodajca), generálny
Právna veta: 1. Článok 267 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd, akým je súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, má povinnosť obrátiť sa z vlastného podnetu na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na začatie prejudiciálneho konania, aj keď rozhoduje vo veci, ktorá mu bola vrátená na konanie po tom, ako bolo jeho prvé rozhodnutie zrušené ústavným súdom dotknutého členského štátu a vnútroštátne pravidlo mu stanovuje povinnosť rozhodnúť v spore v zmysle právneho názoru vyjadreného týmto ústavným súdom. 2. Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑416/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 17. augusta 2010 a doručený Súdnemu dvoru 23. augusta 2010, ktorý súvisí s konaním: Jozef Križan, Katarína Aksamitová, Gabriela Kokošková, Jozef Kokoška, Martina Strezenická, Jozef Strezenický, Peter Šidlo, Lenka Šidlová, Drahoslava Šidlová, Milan Šimovič, Elena Šimovičová, Stanislav Aksamit, Tom
Právna veta: Zdá sa, že kritérium prenosu „inou organizáciou ako pôvodnou“ použité v článku 11 bis ods. 1 bode ii) dohovoru bolo prijaté ako „čisto účelové“ rozlíšenie, keďže možnosť požadovať nový súhlas zakaždým, keď sa uskutočňuje retransmisia „pre nový okruh poslucháčov“, bola úmyselne zamietnutá.(51) Napriek tomu sa zdá, že práve to je podstata účinku uvedeného ustanovenia. Tento výklad potvrdzuje aj sprievodca WIPO.(52) V súvislosti s článkom 11 bis ods. 1 bodom iii) stanovuje: „Konečne, o tretiu situáciu opísanú v [článku 11 bis ods. 1] ide vtedy, ak vysielané dielo je predmetom verejného prenosu, n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General 1. V prejednávanej veci Audiencia Provincial de Barcelona (Vyšší provinčný súd v Barcelone, Španielsko) žiada o výklad článku 3 ods. 1 smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti(2) (ďalej len „smernica o autorskom práve“ alebo „smernica“). Smernica o autorskom práve 2. Účelom smernice o autorskom práve, ako už jej názov napovedá, je zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s ni
Keywords Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby [Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)] Summary V prípade priemerného španielskeho spotrebiteľa existuje pravdepodobnosť zámeny medzi obrazovým označením La Española, ktorého prihláška ako ochrannej známky Spoločenstva je podaná pr
Opinion of the Advocate-General 1. Odkaz na procesnú autonómiu členských štátov na účely zabezpečenia ochrany práv, ktoré priznáva právo Spoločenstva, je tradične zmiernený povinnosťou vnútroštátnych právnych úprav rešpektovať zásady ekvivalencie a efektivity, ktoré sú zakotvené v práve Spoločenstva. Zásada efektivity vyžaduje, aby vnútroštátne procesné podmienky zaručili účinnú ochranu práv priznaných právom Spoločenstva. Zásada ekvivalencie vyžaduje, aby vnútroštátne právo priznalo akejkoľvek
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu zásad zákazu diskriminácie na základe veku, právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery. 2. Tento návrh bol podaný po tom, čo Súdny dvor vo svojom rozsudku Ingeniørforeningen i Danmark (C‑499/08, EU:C:2010:600) rozhodol, že článok 2 a článok 6 ods. 1 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní(2), sa majú vykl
Keywords 1. Ochranná známka Spoločenstva – Opravné prostriedky – Žaloba pred súdom Spoločenstva – Zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu (Nariadenie Rady č. 40/94, článok 63) 2. Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Absolútne dôvody zamietnutia – Označenia, ktoré sú tvorené výlučne tvarmi tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku [Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii)] 3. Ochranná známka Spoločenst
Účastníci Vo veci T‑306/10, Hani El Sayyed Elsebai Yusef, s bydliskom v Londýne (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: pôvodne E. Grieves, barrister, a H. Miller, solicitor, neskôr E. Grieves, H. Miller a P. Moser, QC, a R. Graham, solicitor, žalobca, proti Európskej komisii, v zastúpení: E. Paasivirta, M. Konstantinidis a T. Scharf, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorú v konaní podporuje: Rada Európskej únie, v zastúpení: pôvodne E. Finnegan a R. Szostak, neskôr E. Finnegan, splnomocnení zá
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V tomto prejudiciálnom konaní Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) Spolkovej republiky Nemecko kladie Súdnemu dvoru otázku týkajúcu sa výkladu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES(2) z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) a smernice Komisie 2003/124/ES(3) z 22. decembra 2003, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o vymedzenie a z
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Je zohľadňovanie pohlavia poisteného ako rizikového faktora pri vypracovaní súkromnoprávnych zmlúv o životnom poistení zlučiteľné so základnými právami zaručenými v Európskej únii? To je v podstate otázka, ktorú musí Súdny dvor objasniť v tomto prípade. Na tento účel musí Súdny dvor po prvýkrát preskúmať hmotnoprávne ustanovenia obsiahnuté v smernici 2004/113/ES(2), jednej z protidiskriminačných smerníc,(3) ktoré boli nedávno predmetom živých sporov.
MENU